Budget en meerjarenplan

Tijdens het eerste jaar van de nieuwe legislatuur werd er binnen Groep Dilbeek intensief gewerkt aan de opmaak van een meerjarenplanning voor de jaren 2020 tot en met 2025. Samen met de missie, de organisatiewaarden en de werkingsprincipes, wordt dit plan de basis van het beleid dat de komende zes jaar zal worden uitgerold.

Het meerjarenplan is opgebouwd vanuit verschillende invalshoeken. Enerzijds vanuit het bestuursakkoord en de expertise van de verschillende teams, en anderzijds vanuit de omgevingsanalyses en de burgerparticipatie.

Interne omgevingsanalyse

De interne omgevingsanalyse werd in 2018 al afgerond. Deze interne analyse brengt de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de interne organisatie in kaart. De informatie werd samengebracht op basis van een bevraging van medewerkers uit alle teams rond het “7 S-model”, nl. strategie, structuur, staf, significante waarden, sleutelvaardigheden, stijl en systemen. De resultaten van de bevraging werden geclusterd op niveau van de stromen en op niveau van de Groep.

Lees de interne omgevingsanalyse hier na.

Externe omgevingsanalyse

In de externe omgevingsanalyse hebben we de externe factoren in kaart gebracht, die het beleid in de komende jaren kunnen beïnvloeden. Context, uitdagingen, kansen, tendensen, ... werden op niveau van Dilbeek bekeken én in het bredere kader van de Belfius-cluster, de provincie en Vlaanderen. Dit geeft een goed zicht op de noden en behoeften van onze belanghebbenden, op basis waarvan de beleidskeuzes konden gedefinieerd worden.

Lees de externe omgevingsanalyse hier na.

Burgerbevraging

Interne en externe omgevingsanalyse werden ook afgetoetst bij onze burgers. De juiste vragen werden samengesteld door een klankbordgroep (gemeenteraadsleden, medewerkers, adviesraden, verenigingen, geëngageerde burgers) op basis van een voorzet van de administratie. Insteek was om af te toetsen of in de interne en externe omgevingsanalyse de informatie juist geïnterpreteerd werd en of het “buikgevoel” van de Dilbekenaar hiermee overeenstemde.

De bevraging stond online van 16 mei tot 30 juni 2019 en was open voor iedereen die op een of andere manier een band met Dilbeek heeft: wonen, werken, familie, verenigingsleven, ... Kwetsbare doelgroepen werden persoonlijk benaderd door medewerkers, verenigingen en adviesraden en geholpen om de bevraging digitaal of op papier in te vullen. Promotie voor de bevraging gebeurde via website, social media, infoblad, het wijkplatform Hoplr, verenigingen, ... en 1744 reacties werden verzameld.

Tijdens de “Dag van de Dilbekenaar” op 28 september 2019 werden de resultaten op een laagdrempelige manier op posterformaat tentoongesteld, en werd met voorbijgangers hierover het gesprek aangegaan.

Lees hier alles over de burgerbevraging.

Geïntegreerd meerjarenplan

Na verschillende werksessies met teams, managementteam en college, is het resultaat van dit alles een geïntegreerde meerjarenplanning voor Groep Dilbeek. Anders dan de Vlaamse regering voorziet (nl. een geïntegreerd lokaal sociaal beleid) ambieert Dilbeek een volledig geïntegreerd en transversaal beleid. Dit betekent dat alle entiteiten van Groep Dilbeek (en niet enkel gemeente en OCMW) samen zullen werken om de gedefinieerde beleidsdoelstellingen te realiseren. Het betekent ook dat een duidelijk zicht gecreëerd wordt op de financiële evenwichtsindicatoren van alle entiteiten van de Groep.

Meerjarenplan: oorspronkelijk

Meerjarenplan: wijziging december 2020

Meerjarenplan: wijziging december 2021

Meerjarenplan: wijziging december 2022

Meerjarenplan 2023

Begrotingen politiezone

Rekeningen OCMW en gemeente

Rekeningen politiezone

Opvolgingsrapportering