Handhavingsplan ruimtelijke ordening

Dilbeek wil een actievere handhavingsrol gaan spelen op het vlak van ruimtelijke ordening. Het nieuwe plan vormt hiervoor de rode draad.

Drie pijlers

Naast (1) het opmaken van ruimtelijke plannen en (2) het behandelen van vergunningsaanvragen is
(3) het handhaven op stedenbouwkundige inbreuken en misdrijven een derde noodzakelijke pijler voor een behoorlijk gemeentelijk ruimtelijk beleid.

Extra slagkracht

Om de slagkracht van de gemeente te vergroten om een actief handhavingsbeleid te voeren, werd een samenwerking met de intercommunale Haviland aangegaan. Zo kan de gemeente beroep doen op 2 extra personen die de rol vervullen van verbalisant ruimtelijke ordening en stedenbouwkundig inspecteur.

Prioriteitenkader

Het nieuwe plan bevat ook een prioriteitenkader. Dit vat de accenten samen die het Dilbeekse bestuur wil liggen op het vlak van ruimtelijke ordening.

Bijzondere aandacht wordt gegeven aan overtredingen die het groene karakter en de klimaatbestendigheid van de gemeente aantasten. Zo zijn bijvoorbeeld de overtredingen in natuurgebieden en openruimtegebieden, het onvergund vellen van bomen en het aanleggen van verhardingen zonder de nodige omgevingsvergunning in het prioriteitenkader opgenomen.