De gemeentelijke huursubsidie

Wat

Via de gemeentelijke huursubsidie verleent de gemeente Dilbeek aan bepaalde inwoners een financiële tussenkomst in de huurprijs van de woning die men, in afwachting van de toewijzing van een sociale woning, huurt op de private markt.

Om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke huursubsidie, moet de woning die men momenteel huurt gelegen zijn in de gemeente Dilbeek en mag zij niet voorkomen op de lijst van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen.

Er bestaan nog verschillende financiële tussenkomsten voor huurders die het financieel moeilijker hebben:

De Vlaamse huursubsidie

Financiële tussenkomst in de huurwaarborg

 

Voorwaarden

U bent financieel behoeftig en inwoner van de gemeente waar u een huurtoelage aanvraagt.

De aanvrager moet aan volgende voorwaarden voldoen om als rechthebbende te worden beschouwd:

 • De aanvrager is ten minste drie jaar in de gemeente Dilbeek ingeschreven op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar gedurende dewelke de gemeentelijke huursubsidie wordt uitbetaald.
 • De aanvrager is ingeschreven op de wachtlijst van de sociale huisvestingsmaatschappij Providentia of de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting.
 • Het totale netto belastbare gezinsinkomen is niet hoger dan:
  • het leefloon cat. 2 + 50% voor alleenstaanden zonder kinderen
  • het leefloon cat. 3 + 50% voor alleenstaanden met één kind ten laste (eenoudergezin)
  • 2 x het leefloon cat. 1 + 50% voor echtparen/samenwonenden zonder kinderen ten laste

De inkomensgrenzen worden verhoogd met € 1697,00 per persoon ten laste. Wanneer het kinderen ten laste betreft, worden die kinderen meegeteld die recht geven op kinderbijslag.

 • De aanvrager of diens andere gezinsleden mogen geen woning in volle eigendom of vruchtgebruik hebben of een recht op bewoning genieten.

Voor iedere gehandicapte persoon (min. 66%) die deel uitmaakt van het gezin, wordt een extra persoon ten laste gerekend. De handicap dient bewezen te worden door voorlegging van een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Kruidtuinlaan 50 bus 1 te 1000 Brussel of een attest van het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeit afgeleverd door de mutualiteit.

Er wordt rekening gehouden met het netto belastbaar inkomen van alle personen die op het adres van de aanvrager gedomicilieerd zijn.

De huursubsidie zal aan de rechthebbende toegekend worden, nadat alle personen die op het adres van de aanvrager gedomicilieerd zijn het aanslagbiljet der personenbelasting met betrekking tot het derde jaar voorafgaand aan het jaar van de toekenning hebben voorgelegd. De totale som van alle netto belastbare inkomsten mag de toegelaten inkomensgrenzen niet overschrijden.

Gerechtigden op het leefloon moeten een attest voorleggen van het O.C.M.W. waaruit blijkt dat zij tijdens het jaar voorafgaand aan het jaar gedurende dewelke de gemeentelijke huursubsidie wordt uitbetaald, een leefloon genoten hebben.

 

Procedure

Het recht op de subsidie vangt aan op de eerste dag van de maand volgend op de datum van de geldige aanvraag.

De aanvraag moet jaarlijks hernieuwd worden door middel van een erewoordverklaring. De aanvrager zal hiertoe van het lokaal bestuur in de loop van de maand oktober een uitnodiging ontvangen.

Wat meebrengen

1. Fotokopie van het aanslagbiljet der directe belastingen van alle personen die op het adres van de aanvrager gedomicilieerd zijn, met betrekking tot het derde jaar voorafgaand aan het jaar van de toekenning.                                                

OFWEL een attest van het O.C.M.W. waaruit blijkt dat men tijdens het jaar voorafgaand aan de aanvraag leefloon genoten heeft.

2. Fotokopie  van de huurovereenkomst opgemaakt tussen de aanvrager en de verhuurder.

3. Een handicap dient bewezen te worden door voorlegging van een attest van de FOD Sociale Zekerheid OF een attest van RIZIV afgeleverd door de mutualiteit.

4. Een kopie van het bewijs van inschrijving op de wachtlijst van de SHM Providentia of de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting

Bedrag

De gemeentelijke huursubsidie bedraagt € 59,00 per maand. Deze wordt maandelijks uitbetaald.

 

Regelgeving

De aanvragen worden onderzocht door de gemeentelijke stroom Welzijn (Team Volwassenwelzijn Itterbeek) die eveneens belast is met de opvolging en controle van de dossiers.

Volgende attesten worden opgevraagd bij de bevoegde instanties:

 • uittreksel uit het bevolkingsregister “samenstelling gezin”;
 • bewijs van woonst met historiek;
 • attest waaruit blijkt dat de aanvrager of zijn/haar aangestelde gedurende minstens één jaar ingeschreven is op de wachtlijst van SHM Providentia of de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting.
 • bewijs onroerende eigendommen

Verder wordt ook nagegaan of de woning niet voorkomt op de lijst van ongeschikte en onbewoonbare woningen en dat de aanvrager niet over eigendom beschikt.

Men verliest het recht op de gemeentelijke huursubsidie wanneer men een sociale woning toegewezen krijgt. De huursubsidie wordt eveneens stopgezet indien men een toegewezen sociale woning weigert.

De aanvrager is gehouden het college van burgemeester en schepenen onmiddellijk in te lichten omtrent wijzigingen die een invloed hebben op de toekenning van de gemeentelijke huursubsidie. Bij niet-naleving van de omschreven voorwaarden zal het Gemeentebestuur overgaan tot schorsing en/of terugvordering van de ten onrechte toegekende subsidie. Het Gemeentebestuur kan dienaangaande alle nodige controlemaatregelen treffen. 

Documenten