Bronbemaling

Tijdens bouwwerken wordt er vaak droogzuiging, oftewel bronbemaling toegepast. Hierbij wordt het grondwater opgepompt voor het tijdelijk verlagen van de grondwaterstand. Vaak verdwijnt dat zuiver water rechtstreeks in de riool. Zowat 90% van het grondwater dat opgepompt wordt tijdens werken, belandt in de openbare riolering.

Elke bronbemaling moet gemeld worden aan de gemeente! Dit gebeurt via de aanvraag tot omgevingsvergunning in het Omgevingsloket.

Aanpak

Van april tot oktober worden jaarlijks de voorwaarden voor het plaatsen van een bronbemaling aangescherpt. Deze voorwaarden worden bij de toelating van de omgevingsvergunning gedetailleerd.

Op bouwwerven willen we dat meer wordt ingezet op beperken van het debiet, infiltratie door middel van infiltratieputten, -grachten of bekkens en hergebruik van bronbemalingswater. Al deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat het water van werven minder vaak geloosd wordt in de riolering.

Het hergebruik zal gestimuleerd worden door een buffertank toegankelijk op te stellen voor buurtbewoners, landbouwers of andere met een watervraag. Zij kunnen het water uit deze buffer aftappen en gebruiken voor toepassingen waarvoor geen drinkwaterkwaliteit vereist is.

De gemeente volgt actief op dat er niet meer water wordt onttrokken aan de grond dan de vergunning toelaat. De bouwheer dient op wekelijkse basis de opgepompte debieten via een online formulier door te geven. 

Aangescherpte voorwaarden voor de bouwheer

  • Een peilgestuurde en/of retourbemaling zal in bepaalde omstandigheden worden opgelegd als een verplichting.
  • Indien een bemaling wordt uitgevoerd en een infiltratievoorziening is aanwezig op het perceel of binnen een bereikbare afstand van 200 meter moet de exploitant het bemalingswater in de infiltratievoorziening lozen.
  • Bij elke bronbemaling van een looptijd van minstens 15 dagen dient een buffervat geplaatst te worden.
  • Indien oppervlaktewater aanwezig is binnen een straal van 200 meter moet de exploitant het bemalingswater hierin lozen.
  • De meterstanden van de debietmeter worden op wekelijkse basis gerapporteerd via een online formulier.

Van deze voorwaarden kan enkel worden afgeweken indien hiervoor toelating is gegevens in de omgevingsvergunning of aktename.

Praktisch: wie mag welk bemalingswater gebruiken?

Op de werf afficheert de bouwheer dat het grondwater gratis beschikbaar wordt gesteld. Op de affiche wordt duidelijk aangegeven voor welke doelgroep het water beschikbaar is, alsook wanneer dit kan worden afgetapt. De verschillende doelgroepen kunnen het grondwater gratis gebruiken voor toepassingen zoals het gieten van planten of het wassen van de auto.

Indien de exploitant een buffervat van 8000 liter of meer moet plaatsen, wordt er een duidelijk afgebakende opstelplaats voorzien voor een tankwagen.