Privacyverklaring Groep Dilbeek

Print

In deze privacyverklaring wordt informatie gegeven over welke gegevens verzameld worden en hoe hiermee omgegaan wordt.

 

Groep Dilbeek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), elders ook GDPR genoemd. 

 

Dit betekent dat wij:

  • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
  • verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer deze nodig is;
  • passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • de rechten omtrent persoonsgegevens respecteren.

 

Bij vragen over deze privacyverklaring kan u steeds contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Gemeente Dilbeek
Gemeenteplein 1
1700 Dilbeek
privacy@dilbeek.be

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door Groep Dilbeek verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • om de gevraagde dienstverlening te kunnen verstrekken
  • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Groep Dilbeek
  • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene). Deze toestemming kan te allen tijde terug ingetrokken worden
  • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens die de Groep Dilbeek verwerkt, worden enkel gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor het verstrekken van de dienst waarvoor zij ingezameld werden of indien er een wettelijke basis of verplichting voor geldt.

 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.

 

De Groep Dilbeek deelt geen persoonsgegevens met partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Groep Dilbeek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.

 

Tevens kan bezwaar (verzet) gemaakt worden tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Dit heeft impact op het al dan niet verlenen van de dienst.

 

Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Er geldt een uitzonderingsgrond op het verstrekken van informatie  indien dit onevenredig veel moeite kost.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Als Gemeente Dilbeek geen gehoor geeft aan uw klacht binnen de 30 dagen nadat de klacht ontvangen werd, kan de klacht ingediend worden bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Archivering

Er kan een verdere verwerking gebeuren met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Dit wordt niet beschouwd als onverenigbaar met de aanvankelijke doeleinden. In dit kader mogen persoonsgegevens langer bewaard worden.

 

Wijziging privacyverklaring

Groep Dilbeek kan zijn privacyverklaring wijzigen. De wetgeving is in volle ontwikkeling waardoor deze een impact kan hebben op deze privacyverklaring. De laatste wijziging gebeurde op 18 juni 2020.

 

Contactinformatie VTC

VTC is de Vlaamse Toezichtcommissie en is de instantie waar u als burger terecht kan indien u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens. Meer informatie over privacy/GDPR en hoe en wanneer u de klacht kan indienen bij het VTC, kan u vinden op https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie.