Bekendmakingen

Lokale overheden zijn verplicht om een aantal documenten te publiceren op hun website. Het gaat onder andere om agenda’s en verslagen of besluitenlijsten, om reglementen of om aankondigingen van openbare onderzoeken.

Wie inzage wil krijgen in documenten die niet integraal zijn gepubliceerd, kan daarvoor contact opnemen met secretariaat@dilbeek.be.

Klacht indienen tegen een beslissing van de lokale overheid kan via Klachten tegen lokale besturen | Vlaanderen.be

Andere bekendmakingen