Sociale premie water en elektriciteit voor personen met een laag inkomen

Wat

Personen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een sociale premie als tussenkomst in het water- en elektriciteitsverbruik.

Voorwaarden

- Inkomensgrens :

Er wordt rekening gehouden met de inkomsten van alle personen die gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres:

  • Alleenstaande zonder kinderen ten laste (maximum leefloon cat. 2 + 15%)                                                                       
  • Alleenstaande met 1 kind ten laste (maximum leefloon cat. 3 + 10%)
  • Echtpaar zonder kinderen ten laste (maximum leefloon cat. 3 + 10%)
  • De juiste bedragen van het leefloon vindt u hier: https://www.mi-is.be/nl/equivalent-leefloon 
  • De inkomensgrenzen worden verhoogd met € 500,00 per persoon ten laste. Wanneer het kinderen ten laste betreft, worden die kinderen verstaan die recht geven op kinderbijslag.
  • Personen met een handicap, die deel uitmaken van het gezin worden gerekend voor twee eenheden

- De aanvrager moet 1 jaar gedomicilieerd zijn in de gemeente Dilbeek op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar gedurende dewelke de gemeentelijke tussenkomst wordt uitbetaald. 

 - Er wordt geen rekening gehouden met het kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) van de gezinswoning tot 991,57 euro, vermeerderd met 136,34 euro per persoon ten laste.

Procedure

U bezorgt het ingevulde aanvraagformulier en de nodige bewijsstukken aan het welzijnsloket te Itterbeek.

Jaarlijks aan te vragen vanaf 1 mei tot en met 30 juni!

 

Wat meebrengen

  • Kopie van het aanslagbiljet, de pensioenfiche of de fiche van het vervangingsinkomen.
  • Kopie van de laatste kadastrale inkomensbiljetten
  • Kopie van een recent betalingsbewijs van de elektriciteits- of waterrekening
  • Eventueel een kopie van een attest van de FOD Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat u minstens 66% gehandicapt bent ( 9 punten )

Bedrag

De premie bedraagt 100 euro per jaar.

Documenten