Vergunning voor het uitbaten van een taxidienst

Wat

Voor het uitbaten van een taxidienst of dienst voor ceremonievervoer hebt u een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer nodig van de stad of de gemeente waar u gevestigd bent. De vergunning is voor 5 jaar geldig, in heel Vlaanderen, maar dus niet in Brussel.

Opgelet!
Vanaf 1 januari 2020 treedt de nieuwe wetgeving inzake het individueel bezoldigd personenvervoer in werking (= taxidecreet), dat de vorige wetgeving inzake taxi- en VVB-vergunningen vervangt.

Nieuwe kandidaat-exploitanten kunnen geen vergunning meer aanvragen via de oude procedure. Zij kunnen een vergunning individueel bezoldigd personenvervoer aanvragen via de daartoe bestemde databank van de Vlaamse overheid, en dit vanaf 1 januari 2020.

Procedure

Exploitanten en kandidaat-exploitanten vragen hun vergunning of wijzigingen van die vergunning aan via de databank Centaurus2020.
De vergunning wordt binnen een termijn van 45 dagen afgeleverd nadat de aanvraag volledig werd verklaard. Deze termijn kan in vakantieperiodes verlengd worden tot 60 dagen. Weigeringsbeslissingen worden gemotiveerd.
Een machtiging voor een standplaatstaxi vraagt u aan in de gemeente waar de standplaats gelegen is.

De vergunning is voor 5 jaar geldig, in heel Vlaanderen, maar dus niet in Brussel.

Bedrag

De IBP-vergunning voor een standaard voertuig wordt in 2023 afgeleverd tegen een jaarlijkse retributie van 409,96 euro per vergund voertuig.

De IBP-vergunning voor een eco-voertuig wordt in 2023 afgeleverd tegen een jaarlijkse retributie van 292,83 euro per vergund voertuig.

De uitdovende VVB vergunningen die nog mogen gebruikt worden tot 31/12/2024 zullen nog een jaarlijkse retributie betalen van 418,91 euro.

Verplichte bestuurderspas voor taxibestuurders

Vanaf 1 juli 2020 moeten taxibestuurders verplicht een bestuurderspas op zak hebben.

Om een bestuurderspas te krijgen, moeten chauffeurs de volgende documenten voorleggen:

  • rijbewijs;
  • medische keuring;
  • bewijs taalkennis niveau B1, of A2 mits erewoordverklaring om binnen de twee jaar niveau B1 te halen;
  • uittreksel uit het strafregister, jaarlijks in te dienen;
  • adreswijzigingen of gerechtelijke vonnissen moeten meteen gemeld worden.

Conform artikel 17 van het decreet van 29 maart 2019 betaalt de aanvrager een retributie van 23,43 euro voordat de bestuurderspas wordt uitgereikt. De retributie wordt op 1 januari van elk jaar aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Wetgeving

Vanaf 1 januari 2020 kunnen uitbaters een hervormde vergunning voor het uitbaten van een taxidienst aanvragen. 

Decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer.

Overgangsbepaling

Voor bestaande taxi- en VVB-exploitanten met een vergunning afgeleverd voor 31 december 2019 geldt een overgangsbepaling waarbij de lopende vergunningen kunnen aflopen zoals voorzien. Dat betekent dat alle regels, mogelijkheden en beperkingen van die vergunning van toepassing blijven. 

Voor deze vergunningen is het belastingsreglement nog steeds van toepassing.

Exploitanten die een wijziging aan een bestaande vergunning wensen aan te vragen, zoals het toevoegen of verwijderen van een voertuig of het aanpassen van de tarieven, kunnen dit nog altijd doen via de bestaande formulieren, uiterlijk tot de einddatum van hun vergunning.

Aanvraagformulieren voor wijziging vergunningen afgeleverd voor 31 december 2019: