Gemeenteraad & raad voor maatschappelijk welzijn

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan binnen de gemeente. De raad bestaat uit rechtstreeks verkozen leden. Het aantal gemeenteraadsleden is afhankelijk van het inwonersaantal. Om de 6 jaar wordt de gemeenteraad volledig vernieuwd. De leden zijn herverkiesbaar. 

De raad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar. De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende raadsleden aanwezig is.

De leden van de gemeenteraad zijn vanaf 2019 automatisch lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, die de beslissingen aangaande het OCMW neemt. 

Tot de bevoegdheid van de raad behoren o.a. belangrijke beleidsbeslissingen zoals meerjarenplanning, vaststelling van de rekening, personeelsorganogram, bouwprojecten enz… De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert aansluitend op de gemeenteraad.

De vergaderingen van de raden zijn openbaar, behalve als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken of als twee derde van de aanwezige leden op gemotiveerde wijze beslist tot behandeling in besloten zitting, in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid.

Samenstelling

Vergaderingen

Gemeenteraad live

Gemeenteraad herbekijken

Agenda en verslag

Regelgeving voor het bestuur