Vlaanderenlaan: Heraanleg wegenis

Wat gaan we doen?

De dienst Openbare Ruimte stuurt vanuit haar visie aan op een toekomstgerichte heraanleg van de Vlaanderenlaan. Met als doel de bereikbaarheid en veiligheid voor alle weggebruikers te bevorderen, o.a. door het inpassen van een comfortabel fietspad in beide richtingen. Tevens willen we in deze groene woonomgeving alle kansen grijpen tot herstel van het ruimere ecosysteem, door in te zetten op waterinfiltratie langs een bio-diverse corridor. We verwachten met het gehele project een duurzame positieve impact op de algemene leefbaarheid van bewoners en bezoekers.

De aanzet werd reeds eerder gegeven bij de verbinding vanuit de Bodegemstraat. Nu wordt die vernieuwing doorgetrokken langsheen de volledige Vlaanderenlaan, met verhoogde aandacht bij zijtakken (Acaciadreef/Eikenlaan) en met inbegrip van de connectie aan de Smissenbosstraat.

Een gedeelte van de financiering komt in aanmerking voor de Vlaamse Kopenhagensubsidie, in het leven geroepen als stimulans tot lokaal investeren in een structureler fietsnetwerk.

Waar staan we al?

Een eerste voorontwerp, uitgetekend door studiebureau Sweco, werd goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen (CBS). Daarop werken we verder bij komende coördinatievergadering met alle betrokken nutsmaatschappijen én dat voorlopige plan werd voorgesteld aan de omliggende bewoners op een eerste infomoment op 27 oktober.

Daar kon een eerste voorzichtige timing meegegeven worden, waar ook een aantal belangrijke aandachtspunten voor de bewoners uit voortvloeien

Afronding ontwerpdossier gebeurt voor de zomer 2023

  • Geef tijdig door indien de vastgestelde situatie van uw oprit (oktober 2022) zou worden aangepast.

Werkzaamheden worden verwacht eind 2023 - begin 2024

  • Vermijd toekomstige openbraak van de nieuwe wegenis (5j geblokkerd) en voorzie tijdig gewenste aansluitingen (o.a. gas, 3-fasen elektriciteit…)
  • Beplanting (+bijhorende wortels) op openbare ruimte dienen weggeruimd te worden (ter referentie in het straatbeeld van laag muurtje tot muurtje, van haag tot haag)
  • Recupereer eigen verharding op openbare ruimte

Ingeschatte duurtijd: 4 maand.

  • De hinder wordt zoveel mogelijk beperkt, al zal de auto mogelijk een periode in zijstraten geparkeerd dienen te worden. Zeker bij de uiteindelijke asfaltering, met gelukkig een beperkte ‘droogtijd’ van slechts 1 tot 2 dagen.

Presentatie infomoment 27/10

Bedankt aan alle aanwezigen om

  • aandachtig te luisteren met een open blik,
  • delen van vragen en bezorgdheden, aanreiken van informatie,
  • samen constructief denken en discussiëren
Voor wie van thuis uit de bijgevoegde presentatie doorneemt

Er werd heel wat aandacht besteed aan algemene context, omdat daar de motivatie ligt voor de conceptuele doelen die we vanuit Groep Dilbeek bij de heraanleg nastreven. De aangereikte plannen zullen door omstandigheden nog worden aangepast, maar de basisconcepten blijven geldig.