Vlaanderenlaan: Heraanleg wegenis

Wat gaan we doen?

De dienst Openbare Ruimte stuurt vanuit haar visie aan op een toekomstgerichte heraanleg van de Vlaanderenlaan. Met als doel de bereikbaarheid en veiligheid voor alle weggebruikers te bevorderen, o.a. door het inpassen van een comfortabel fietspad in beide richtingen. Tevens willen we in deze groene woonomgeving alle kansen grijpen tot herstel van het ruimere ecosysteem, door in te zetten op waterinfiltratie langs een bio-diverse corridor. We verwachten met het gehele project een duurzame positieve impact op de algemene leefbaarheid van bewoners en bezoekers.

De aanzet werd reeds eerder gegeven bij de verbinding vanuit de Bodegemstraat. Nu wordt die vernieuwing doorgetrokken langsheen de volledige Vlaanderenlaan, met verhoogde aandacht bij zijtakken (Acaciadreef/Eikenlaan) en met inbegrip van de connectie aan de Smissenbosstraat.

Een gedeelte van de financiering komt in aanmerking voor de Vlaamse Kopenhagensubsidie, in het leven geroepen als stimulans tot lokaal investeren in een structureler fietsnetwerk.

Afgelegde stappen

Een eerste voorontwerp, uitgetekend door studiebureau Sweco, werd goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen (CBS). Dat voorlopige plan werd voorgesteld aan de omliggende bewoners op een eerste infomoment op 27 oktober. Bekijk hier de presentatie.

Vlak voor het infomoment werd echter duidelijk dat een herziening van het voorontwerp nog overwogen zou worden. Uit de coördinatievergadering van 25 oktober, met alle betrokken nutsmaatschappijen, bleek namelijk dat de bomenrijen niet gerealiseerd zouden kunnen worden.

Van 17 tot 24 oktober werd door de gemeente een verkeerstelling uitgevoerd.

Op weekdagen schommelt het aantal voertuigen op de piekuren tussen de 270 en 330 per uur. De rest de dag sis dat rond de 150 voertuigen. In het weekend gaat het niet hoger dan 200 voertuigen per uur. De verkeersdruk op de Vlaanderenlaan is dus, zelfs tijdens de spitsuren, eerder beperkt.

Ook de snelheidsbeperking wordt vrij goed nageleefd. Waar het uiteraard jammer is dat 18% sneller rijdt dan 50 km/u, valt het op dat er slechts 2% meer dan 60 km/u rijdt. Al zijn er natuurlijk uitzonderingen met enkele individuele laagvliegers die het tot ronduit schaamtelijke snelheden opdrijven.

Er werden gebreken vastgesteld die herstelling vereisen. Dit wordt ingepland door Farys, voorafgaand aan de heraanleg. De impact op de omgeving is hierbij erg beperkt.

Bij de coördinatievergadering van 25/09 kwam een conflict aan het licht tussen de bomen(wortels) en de onderliggende nutsbundel. Een aanpassing aan de nutsleidingen was niet haalbaar. En gezien we vanuit de gemeente veel belang hechten aan de vergroening met inplanting van bomen, drong een herziening van het ontwerp zich op.

Het gaat dan wel tegen een consequente weginrichting in bij 50km/u, toch wordt hier in het belang van de leefbaarheid geopteerd voor een doorsnede waarbij het fietspad vrij komt te liggen. Samen met het voetpad wordt het fietspad nu door de groenzone afgesneden van het gemotoriseerde verkeer. Dit alternatieve ontwerp werd op 14/12 goedgekeurd door de projectstuurgroep en op 19/12 door het college.

Bijkomende informatie:

 • Leefbaarheid: De achterliggende principes bij het oorspronkelijke voorontwerp blijven met deze keuze staande. In verschillende opzichten moet de heraanleg de leefbaarheid in de breedste zin van het woord maximaal verhogen. (Zie presentatie infomoment 27/09)
 • Burgerinspraak: Aansluitend op het infomoment nam een geëngageerde burger het initiatief heel wat buurtbewoners te bevragen. Er werd aangegeven dat een indeling met vrijliggend fietspad de voorkeur genoot (zelfs t.o.v. het eerder goedgekeurde 1e voorontwerp). Dit argument werd meegenomen in de gehele afweging.
 • Verlichting: De bestaande armaturen worden behouden, maar verschuiven noordwaarts naar de rijbaan toe. Zo komen de palen in de toekomstige groenzone te staan met het overhangende gedeelte maximaal uit de kruinen weg, de centrale rijbanen belichtend. Een investering om voet/fietspaden bijkomend te verlichten is hier budgettair niet aan de orde.
 • Snelheidsbeperking: Er wordt overheen Dilbeek een beleid gehanteerd dat wildgroei aan borden wil tegengaan. Wanneer dit consequent wordt aangehouden, impliceert dit voor de Vlaanderenlaan geen borden na elke kruising, gezien de ligging binnen een zone 50. De toekomstige rijbaan zal minder breed zij en kan met belijning langs de randen verder visueel worden versmald. Andere snelheid-remmende ingrepen (o.a. voorgestelde as verschuivingen) worden door deskundigen en politiek niet gesteund. Het blijft tenslotte een ontsluitingsweg.
 • Parkeren: In het voorontwerp wordt opnieuw geen centrale aslijn opgenomen, zodat over de lengte van de baan (niet in de bocht of vlakbij kruising!) de auto legaal op de rijbaan geparkeerd kan worden. Bijkomend voordeel: dit werkt verkeersvertragend. Alleen erover te waken dat de combinatie van geparkeerde wagens de doorgang op een specifieke plaats niet volledig onmogelijk maakt, ook voor bus en hulpdiensten.

Aandachtspunten voor de omwonenden

 • Gasaansluiting: Hoewel niet aan te moedigen om allerhande redenen (kostprijs, milieu-impact…), kan dit op termijn wel nog zinvol blijken. Het is de verwachting dat die leidingen altijd een rol zullen spelen, ook na fossiel aardgas. Weet dat de aanleg van een vorm van 'wachtbuis' naar later toe, geen optie is. Enkel een volledige installatie kan, al is er vanzelfsprekend geen verplichting op korte termijn effectief gas af te nemen (het kraantje kunt u desgewenst nog dichtdraaien).
 • Elektriciteit: Voor bepaalde doeleinden, o.a. zonnepanelen, oplaadpunt wagen, kan een verzwaring naar 3-fasen wenselijk zijn. De capaciteit is er in de straat, individuele aansluitingen kunnen dus worden aangepast.
 • Internet: De aanwezige coax-kabel wordt behouden. Daarbovenop wordt echter ook een fiber-netwerk uitgerold. We waken erover dat ook deze werkzaamheden voor of tijdens de heraanleg plaatsvinden. Zo vermijden we dat de pas heraangelegde weg op korte termijn opnieuw opengelegd wordt.
 • Water: Voorzieningen blijven behouden.

Na de heraanleg van de Vlaanderenlaan wordt de wegenis 5j lang niet opgebroken, neem nu dus het nodige initiatief indien u aansluitingen wenst te wijzigen.

 • Aanwezigheid van particuliere verharding en beplanting op openbaar domein: Mogelijk wil je eigen verharding tijdig recupereren. Beplanting moet verwijderd worden, zeker ook omwille van de wortels. Er komt namelijk geen container voor groenafval, wél voor steenpuin.
 • Eventuele wijzigingen eigen oprit/verharding op privéterrein:
 • Onder voorwaarden kunnen strikt noodzakelijke verhardingen naar de voordeur (vuistregel: maximaal 1,5 meter breed) en naar de garage (vuistregel: maximaal 3 meter breed) vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht.  
 • Een vergunning is wel altijd nodig voor parkeerplaatsen in de voortuin. Het is zeker niet ondenkbaar dat met de nakende heraanleg van de Vlaanderenlaan - een controleorgaan extra aandacht zal besteden aan aanwezige de particuliere verharding. Handhaving op dit vlak is trouwens een beleidsprioriteit, dus laat je voldoende informeren! Neem contact op met de dienst Wonen & Ondernemen voor een eventuele vergunningsaanvraag. Communiceer vergunde aanpassingen aan de bestaande oprit voor de zomer 2023. Dan wordt de inplanting van groen alsook de borduursteen in het ontwerp plaatselijk aangepast
 • Gedetailleerdere technische uitwerking van de plannen. In samenwerking met nutsmaatschappijen komen tot een coherent ontwerpdossier.
 • Aanbestedingsdossier publiceren en aannemers selecteren. Inplannen werkzaamheden. Laatste aanpassingen aan het ontwerp.
 • Start werken voorzien najaar 2023. Duurtijd geschat op 4maanden.
 • De hinder wordt zoveel mogelijk beperkt, al zal de auto mogelijk een periode in zijstraten geparkeerd dienen te worden. Zeker bij de uiteindelijke asfaltering, met gelukkig een beperkte ‘droogtijd’ van slechts 1 tot 2 dagen.

Bijlages