Dilbeeks woonomgevingsplan treedt in werking

Met het woonomgevingsplan treedt het derde instrument van het Dilbeekse Bouwkompas in werking– na (1) de bouwbelasting en (2) de verordening kwaliteitsvol wonen. Met het Bouwkompas wil het Dilbeekse bestuur werk maken van een duidelijke ruimtelijke visie voor Dilbeek en ervoor zorgen dat het voor iedereen duidelijk is wat waar mag gebouwd worden en onder welke voorwaarden.

‘Juiste woning op de juiste plaats’

Met het woonomgevingsplan wil het gemeentebestuur er voor zorgen dat ‘de juiste woning op de juiste plaats’ wordt gebouwd.

Elke woonomgeving heeft immers haar eigen identiteit, structuur en sociaal weefsel. Ook binnen Dilbeek is het wonen in de kernen anders dan in de landelijke gebieden. Terwijl de ene woonomgeving uit een mix bestaat van aaneengesloten bebouwing en meergezinswoningen, wordt de andere omgeving eerder gekenmerkt door veeleer residentieel open bebouwingen.

Binnen het woonomgevingsplan worden zones afgebakend waarin een aantal typologieën worden gedefinieerd. Dit is gebeurd op basis van het karakter van de omgeving, de nabijheid van voorzieningen, het straatbeeld, de historische achtergrond van bepaalde wijken, het openbaar domein, .....

‘Goede ruimtelijke ordening’

Dit plan zal met andere woorden een beleidsdocument zijn, meer bepaald een ‘beleidsmatig gewenste ontwikkeling’. Dit instrument zal dienen bij de beoordeling van omgevingsvergunningsaanvragen voor stedenbouwkundige handelingen, meer bepaald bij de toetsing van de ‘goede ruimtelijke ordening’.

Vier woontypologieën

In dit woonomgevingsplan onderscheiden we 4 woontypologieën:

  • Typologie 1: enkel eengezinswoningen
  • Typologie 2: eengezinswoningen + horizontale en verticale opsplitsing van grotere woningen en/of percelen
  • Typologie 3: eengezinswoningen + kleinere meergezinswoningen tot 6 wooneenheden
  • Typologie 4: eengezinswoningen + meergezinswoningen (zonder beperking van het aantal wooneenheden) en met een mogelijkheid tot een onderliggende functie (zoals winkel, horeca, …)

Deze typologieën zijn enkel van toepassing op de woongebieden zoals gekend op het gewestplan.

Documenten