Commissies

De gemeenteraad kan commissies oprichten die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. De commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies, het formuleren van voorstellen over hoe inspraak aan de bevolking kan gegeven worden, telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht en het waken over de afstemming van het gemeentelijke beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de verzelfstandigde agentschappen van de gemeente en de welzijnsverenigingen van het OCMW, voor zover dit niet gebeurt door de gemeenteraad. De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen. 

Het huishoudelijk reglement van de raad, zoals goedgekeurd op 26.11.2019, bepaalt dat de commissies zijn samengesteld uit 10 leden.

De samenstelling van de verschillende commissies gebeurt op basis van voordrachten van kandidaten door de verschillende fracties in de gemeenteraad.

Regelgeving voor het bestuur