Visie speelplein Dilbeek

Meer en betere speelkansen

Op speelplein Dilbeek willen we een zo breed mogelijk aanbod creëren met het oog op talentontwikkeling en zelfontplooiing bij kinderen en jongeren. Dit willen we bekomen door in te zetten op 5 accenten:

 1. Spelen en spelplezier staan centraal

 2. Een evenwaardige integratie van vrij spel, taalstimulering, beweging en cultuur

 3. Animatoren inzetten op eigen talenten en interesses

 4. Een participatief platform met verschillende Teams, jongeren, kinderen en ouders

 5. Drempels wegwerken en het verhogen van de toegankelijkheid

Deze visietekst is geen letterlijk antwoord, maar een handvat om een zo breed mogelijk aanbod te creëren waarbij, naast spelplezier, zelfontplooiing en talenten centraal staan.

We plaatsen het vrij spelen en het spelplezier centraal in onze speelpleinwerking. Door actief met kleuters, lagere schoolkinderen en tieners van 3 tot en met 14 jaar aan de slag te gaan willen we een zo aantrekkelijk mogelijk aanbod voorzien dat ook een sociale mix in de hand werkt.

In het algemeen willen de kinderen en jongeren veel prikkels en impulsen krijgen, aangepast aan hun leeftijd en denkwereld. Het speelplein dient een plaats te zijn waar kinderen voldoende uitdagingen krijgen en waar ze al spelend nieuwe zaken kunnen ontdekken. Er is nood aan een goede balans tussen een open en georganiseerd/een (door de animatoren) voorbereid aanbod. De jongste en oudste groepen hebben nood aan een eigen plek binnen de werking.

Om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen hun weg kunnen vinden op het speelplein worden enkele zaken voorgesteld: een rustige ruimte/plek op het speelplein waar kinderen zich kunnen afscheiden van de drukte, kinderen niet opdelen volgens leeftijd maar volgens interesses en oudere kinderen een verantwoordelijke functie geven waarbij ze zichzelf nuttig kunnen maken.

Binnen de speelpleinwerking willen we gaan voor een evenwaardige integratie van vrij spel, taalstimulering, beweging en cultuur. We willen meer en betere speelkansen, en dus ook ontwikkelings- en ontdekkingskansen, creëren door een open en avontuurlijk speelaanbod (hoeken, prikkels, impulsen, …) in wisselwerking met een vast en georganiseerd aanbod (spelen, sportactiviteiten, uitstappen, …) aan te bieden.

Vanuit deze drie pijlers willen we bijdragen aan het creëren van meer en betere speelkansen:

 • Het vrij spelen staat centraal. Kinderen en jongeren nemen deel aan activiteiten vanuit een interesse en/of talent.
   
 • Via een taalstimulerende begeleidershouding en activiteiten willen we kinderen meer spreekkansen, spreekdurf en woordenschat geven. Het is erg belangrijk dat de taalverwerving op een speelse manier gebeurt zodat er een positieve link wordt gelegd met het Nederlands.

  Het is belangrijk dat de begeleiders van het reguliere vrijetijdsaanbod voldoende handvaten krijgen om om te gaan met anderstalige kinderen en vooral hoe je het gebruik van het Nederlands kan stimuleren bij kinderen waarbij er thuis een andere taal dan het Nederlands gebruikt wordt. Uit die doelstelling worden de animatoren van het gemeentelijk speelplein opgeleid en gecoacht. In de zomer van 2022 zullen we voor een eerste maal een geïntegreerd zomertaalkamp aanbieden binnen de vernieuwde speelpleinwerking waarbij het kind en spelplezier centraal staan.
   

 • Door bewegings- en culturele aspecten toe te voegen verruimen we het aanbod en prikkels. Dit willen we o.a. doen door cultuureducatie en leesplezier binnen te brengen. Via jonge sporters en sportverenigingen brengen we een ruim aanbod van beweging en sport binnen in de werking.

In onze speelpleinwerking willen we er naar streven dat onze animatoren volwaardige participanten kunnen zijn. Zij worden gezien als mensen die deskundigheid en kennis hebben op gebied van het speelplein. We proberen er voor te zorgen dat zij volledig opgenomen worden in de werking en dit een plaats is waar zij niet ‘enkel werken’, maar waar zij zich thuis voelen en zichzelf kunnen ontplooien.

Als speelpleinwerking vinden we het logisch om (hoofd-)animatoren, en jongeren in het algemeen, een centrale rol te geven. Vertrekkend vanuit de talenten en interesses van de animator kan het aanbod veranderen in prikkelende en meer gevarieerde activiteiten. Als organisatie zorgen we voor een laagdrempelige, veilige en versterkende omgeving zodat iedere animator zichzelf kan laten horen en zien, zichzelf kan versterken en zichzelf en anderen kan blijven verwonderen.

Met verschillende gemeentelijke Teams die werken rond jeugd willen we in wisselwerking met jongeren, kinderen en ouders een participatief platform uitbouwen. Dit opnieuw met het doel om meer spel- en (taal)ontwikkelingskansen te geven aan kinderen, tieners en animatoren. Door deze samenwerking willen we de perceptie van opvang ontkrachten door de focus te leggen op talentontwikkeling en zelfontplooiing bij kinderen en jongeren.

We engageren ons om drempels weg te werken en de toegankelijkheid te verhogen. We creëren een bewustzijn binnen Groep Dilbeek en de animatorenploeg rond drempels (financiële situatie, mentale en fysieke beperkingen, taal, sociale achtergrond, …) die kinderen en hun ouders kunnen ervaren en gaan hiermee aan de slag.

Bepaalde drempels proberen we nu al te verlagen door:

 • het sociaal tarief toe te passen.
  Met een participatiepas kunnen gezinnen met een bescheiden inkomen 80% goedkoper deelnemen aan de speelpleinwerking.
   
 • het toeleiden van kwetsbare en anderstalige gezinnen.
  De stroom Welzijn zorgt via maatschappelijke werkers dat kinderen uit kwetsbare gezinnen ook echt vakantie kunnen beleven op o.a. het speelplein door ouders te begeleiden in de inschrijfprocedure en communicatie. We vinden het als Groep Dilbeek belangrijk dat (anderstalige) nieuwkomers zo snel mogelijk geïntegreerd worden in de lokale samenleving. Samen met een externe partner engageren we ons om deze nieuwkomers een plek te geven binnen de speelpleinwerking en de ouders extra te begeleiden bij de inschrijving en communicatie.
   
 • het hebben van een inclusiewerking.
  Soms is het niet makkelijk voor kinderen om in een grote groep mee te spelen, te communiceren of te functioneren. Voor die kinderen, die wat extra zorg nodig hebben, heeft het speelplein een inclusiewerking. Kinderen die extra noden hebben, krijgen een inclusie-animator toegewezen of worden extra begeleid. De inclusie-animator zorgt ervoor dat het kind zo goed mogelijk mee kan functioneren met de leeftijdsgroep en de algemene werking van het speelplein. Ook al hebben kinderen met een beperking andere noden, toch zal de inclusie-animator proberen om het kind zoveel mogelijk bij het groepsgebeuren te betrekken. Lees hier meer over onze visie rond inclusie op het speelplein.

Kortom, we willen meer zijn dan een gewone opvang. We willen een leuke en prikkelende vakantiewerking zijn waar ieder kind een plaats krijgt. Een omgeving creëren waar animatoren experts zijn in het spelen en waar ze ruimte krijgen om zichzelf te ontplooien. Maar, bovenal een plaats waar het beste nog niet genoeg is en waar we steeds blijven nadenken over onze werking, onze kinderen en onze animatoren om steeds meer en betere speelkansen te ontwikkelen.

Lees hier de volledige visietekst