Verslagen 2021

Sinds 2019 zijn de leden van de gemeenteraad ook de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. De voorzitter van de gemeenteraad is daarom ook voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

De voorzitter roept de raad bijeen en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat de punten die door het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau werden voorbereid. De agenda wordt 8 dagen voor de dag van de zitting overgemaakt aan de raadsleden. De raadsleden kunnen vanaf dat moment de dossiers inkijken. Uiterlijk 5 dagen voor de vergadering kunnen raadsleden een punt toevoegen aan de agenda.

Acht dagen voor de vergadering wordt de agenda openbaar gemaakt. Dit document omvat de agendapunten waarover de raadsleden een beslissing zullen nemen. De voorgestelde beslissingen, die in dit document staan, zijn dus nog niet door de raad aangenomen. Pas in het ontwerpverslag zal de uiteindelijke beslissing te lezen zijn. Als de raadsleden tijdens de volgende zitting geen opmerkingen maken over het ontwerpverslag worden de notulen van de vorige zitting als goedgekeurd beschouwd. In dat geval wordt hieronder het ontwerpverslag vervangen door het verslag. 

Videoverslag

Verslagen

Besluitenlijst

Iedereen kan inzage krijgen in de besluiten die op de lijsten vermeld staan. Neem hiervoor contact op met team organisatie (zie contactgegevens hiernaast). Ook heeft iedereen de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid. Hoe dit gebeurt, leest u in de klachtenwegwijzer.