Afspraken & maatregelen

De huidige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken worden verlengd tot 1 maart 2021. Dat staat in een nieuw ministerieel besluit (MB) dat 12/01 gepubliceerd werd in het Belgische Staatsblad.

De maatregelen gingen op 2 november van kracht en waren in eerste instantie van toepassing tot 15 januari en worden dus nu verlengd. Het betekent niet dat er voor 1 maart geen versoepelingen mogelijk zijn als de epidemiologische situatie het toelaat. Op elk overlegcomité kan beslist worden om versoepelingen toe te staan.

Ontdek hieronder wat de extra afspraken en maatregelen zijn voor de krokusvakantie.

Coronamaatregelen

Iedereen tussen de 3 en 11 jaar kan deelnemen aan de speelpleinwerking tijdens de krokusvakantie. De voorwaarden zijn:

Behoort een deelnemer tot een risicogroep? Dan mag die meedoen aan de werking als hij/zij schriftelijke toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts. Bekijk hier of je binnen een risicogroep valt.

Wanneer iemand ziek is voor de start van het speelplein (minimaal 3 dagen terugtellen) mag deze niet meer deelnemen. Dit geldt voor iedereen die betrokken is: kinderen, jongeren, animatoren, toezichters, …

Het is de bedoeling dat zodra de weekwerking start, zowel kinderen als animatoren een volledige week enkel contact hebben met hun gezinsbubbel en de speelpleinbubbel. Aan ouders wordt gevraagd om niet te ‘shoppen’ in het aanbod en voor één ‘speelbubbel’ per week te kiezen.

We gaan uit van het principe dat iedereen kan deelnemen, tenzij men ziek is of was of geen toestemming krijgt wanneer men tot een risicogroep behoort. Net als andere jaren staan het aanbod en de activiteiten dus open voor alle kinderen en jongeren indien de draagkracht van de begeleidingsploeg dit aan kan. Wanneer er een kind of co-animator met specifieke noden wilt deelnemen aan de werking zullen we eerst in gesprek gaan met de ouders en begeleidende huisarts. Nadien wordt bekeken of er voldoende begeleiding voorzien kan worden om het kind of de co-animator te laten deelnemen aan de werking. (Meer weten over onze inclusiewerking? Meer info vindt u hier.)

Het bewaken van persoonlijke en materiële hygiëne is enorm belangrijk tijdens alle jeugdactiviteiten. Hieronder verstaan we handhygiëne, hoesten in de elleboog, het eenmalige gebruik van zakdoeken en weggooien ervan en het gebruik van mondmaskers en handschoenen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat besmetting vermeden wordt en zijn dus cruciaal. Voor de speelpleinwerking zullen volgende zaken georganiseerd worden om de hygiëne- en veiligheidsvoorwaarden zo goed mogelijk op te volgen:

 • Ouders zullen, net zoals animatoren, verplicht een mondmasker moeten dragen bij het betreden van het domein.
 • We werken met 2 speelbubbels waar elk maximum 50 kinderen en animatoren in zitten.
 • We bouwen een vaste routine in waarbij handen gewassen worden voor en na iedere activiteit, voor en na elke maaltijd, inclusief tussendoortjes en bij het 4-uur, bij het gebruik van materialen, bij aankomst op het speelplein, bij niezen/hoesten en na elk toiletbezoek.
 • Infrastructuur, planning en materiaal wordt maximaal afgestemd op handhygiëne.
 • We zorgen voor extra plaatsen om de handen te wassen zodat dit zo vlot mogelijk verloopt.
 • We voorzien voor het binnengaan van sanitaire ruimtes, bij de eetruimtes en in de buurt van activiteiten dat handen gewassen of gereinigd kunnen worden om besmetten van contactoppervlaktes te vermijden.
 • Hoesten en zakdoeken: we voorzien gesloten vuilnisbakken voor de vuile zakdoeken.

De contactbubbels zijn groepen van maximaal 50 personen die een vaste samenstelling hebben. Binnen deze bubbel is contact mogelijk, tussen bubbels wordt contact gemeden. Een speelpleinwerking kan dus uit meerdere bubbels bestaan maar die bubbels hebben geen contact met elkaar. We verlagen onze capaciteit in vergelijking met andere vakanties op het Castelhof met 30 kinderen per dag.

 Voor deze krokusvakantie zullen we met 2 contactbubbels werken zodat er dagelijks 80 kinderen kunnen deelnemen.

 Concreet worden de bubbels als volgt ingedeeld:

 • De bubbels hebben een maximum grootte van 50 personen (kinderen en begeleiders samen).
 • Binnen één bubbel kunnen kleinere groepen samengesteld worden die aparte en gezamenlijke activiteiten organiseren.
 • Elke speelbubbel zal aparte lokalen, materialen en speelvelden gebruiken.
 • We maken een opdeling naar leeftijd: kinderen tussen de 3 en 7 jaar zitten in bubbel 1, kinderen van 8 tot 11 jaar zitten in speelbubbel 2.
 • Opvang voor en na de werking: we zorgen er voor dat de bubbels in de voor- en na-opvang dezelfde zijn als in de dag. Bij het toekomen op het speelplein moeten ze dus direct in de juiste bubbel geplaatst worden. Dit gebeurt aan de hand van een gekleurd bandje. De paarse bubbel zal een specifieke opvangplek krijgen, net zoals de gele bubbel. We zorgen ervoor dat ook Infano gebruik maakt van dezelfde weekbubbels als dat er tijdens de dagactiviteit gebruikt wordt.

We organiseren speelimpulsen, speelhoeken en activiteiten per bubbel die zoveel mogelijk buiten, op het eigen terrein kunnen doorgaan én waarbij fysiek contact niet gestimuleerd wordt en intensief contact zoveel mogelijk vermeden wordt. Externe uitstappen worden niet opgenomen in het aanbod. Er worden tijdens de krokusvakantie per bubbel en per leeftijdsgroep workshops en/of voorstellingen georganiseerd op een veilige manier. Het (spel)materiaal wordt steeds grondig ontsmet.

Ouders kunnen hun kind(eren), net zoals bij andere vakantieperiodes, inschrijven via het online inschrijfprogramma Ticketgang. Voor ouders die geen eigen internetverbinding of multimedia hebben voorzien we alternatieven (zie hier).

Kinderen schrijven zich in voor een volledige week. Inschrijven per dag is niet mogelijk om de contactbubbels per week te kunnen garanderen.

De inschrijven lopen tot 1 week voor de eigenlijke speelpleinweek in plaats van 2 weken. De inschrijvingen starten online op vrijdag 8 januari 2021. Opgelet; volzet = volzet, het is niet mogelijk om tijdens de week of bij een volgeboekte week nog in te schrijven.

Wat als mijn kind toch niet meer kan deelnemen door ziekte of uit veiligheid?

We vragen momenteel geen doktersattest meer bij afwezigheid omdat het verplicht is om bij lichte ziektesymptomen al thuis te blijven. Een eventuele terugbetaling zal voor heel de vakantie gebeuren tegen eind februari. We rekenen uitzonderlijk geen administratieve kost aan bij annulatie. Het is belangrijk om in uw account op Ticketgang uw rekeningnummer in te vullen zodat de terugbetaling vlot kan verwerkt worden. 

Voor de overheid is het heel belangrijk om personen te kunnen traceren bij een besmetting. We gaan dus met veel zorg om met de administratie en zullen indien nodig de contactgegevens van de gezinnen delen met bevoegde instanties. Meer info over welke gegevens we gebruiken vindt u hier.

Net zoals andere periodes voorzien we de mogelijkheid van busvervoer voor kinderen waarvan de ouders niet in de mogelijkheid zijn om het kind te brengen en/of op te halen.

Kleuters en schoolkinderen dienen geen mondmasker te dragen op de bus. De ouders vragen we om een mondmasker aan te doen aan de halte. De buschauffeur en begeleider van Infano zullen wel een mondmasker dragen en de sociale afstand behouden. We organiseren eenrichtingsverkeer in de bus (instappen langs voor, uitstappen langs achter) en zorgen ervoor dat de verschillende bubbels voldoende uit elkaar zitten.

Inschrijven voor het busvervoer doet u ook via Ticketgang.

We stimuleren ouders en kinderen om met de fiets of te voet te komen.

Met de auto? Een deel van de parking vooraan het domein (Molenstraat) zal tussen 7u en 9u30 en tussen 16u en 18u de functie van een ‘kiss & ride’ krijgen, zoals voorgaande vakantieperiodes.

Adres locaties en openbaar vervoer:

 • JC Castelhof: Molenstraat 102, 1700 Sint-Martens-Bodegem
 • Trein: station Sint-Martens-Bodegem
 • Bus: 116

Bij het vermoeden van ziek zijn plaatsen we het kind of de animator in een kindvriendelijke ruimte waarin deelnemers die mogelijks besmet zijn in afzondering kunnen zitten tot ze (door de ouders) worden opgehaald.

We volgen het advies van de jeugdwerkkoepels en contacteren bij de vaststelling het contactonderzoekcentrum en delen onze aanwezigheidslijsten en het logboek. Het is aan hen om volgende stappen te zetten en de huidige speelpleinwerking te evalueren.

Het vaststellen van een besmetting betekent niet automatisch dat de gehele werking geannuleerd dient te worden. In dit geval zullen we de eventuele stappen en vragen van het contactonderzoekcentrum opvolgen. We communiceren tijdig met de ouders.

Huishoudelijk reglement

Voor een vlot verloop van de speelpleinwerking:

 • De werking loopt van 7u tot 18u. Buiten deze uren worden kinderen niet opgevangen.
  Vooropvang Speelpleinwerking Na-opvang
  7u - 9u 9u - 16u 16u - 18u

  Aanmelden: VOOR 9u! Wanneer je kind niet ingeschreven is, kan hij/zij niet op het speelplein blijven. Inschrijven op de dag zelf is NIET mogelijk.
  Afhalen: NA 16u. Naam + handtekening schrijven op de uitschrijflijst.
   

 • Kinderen die alleen naar huis gaan, hebben een schriftelijke toestemming van de ouders nodig.

 • Wanneer je kind normaal gezien de bus neemt, maar omwille van omstandigheden uitzonderlijk niet. Verwittig dan de begeleiding a.u.b.

 • Als je kind medicatie neemt, meld je dit schriftelijk (doktersattest) aan de hoofdanimator met de vermelding van wat, hoe, wanneer en hoeveel.

 • De kinderen krijgen per dag twee drankjes (om 12u en 15u30) en één koek of stuk fruit (om 15u30).

 • Het is dus wenselijk om je kind een extra drankje en koekje/fruit mee te geven. Daarnaast brengen de kinderen hun eigen lunchpakket mee, bij voorkeur in herbruikbare verpakking.

 • Laat snoepgoed, speelgoed of dure spullen thuis.

 • Zorg dat de (speel-!)kledij van je kind aangepast is aan het weer. Vergeet bij zwemmen het zwemgerief van je kind niet; er zal geen materiaal uitgeleend worden.

 • Verloren voorwerpen worden tot één maand na het einde van de speelpleinperiode bewaard.
  TIP: SIGNEER kledij, brooddoos, rugzakje, … van je kind(eren)!

 • Wij vragen dat de kleuters zindelijk zijn en kunnen meespelen.

 • Soms gebeuren er toch nog ongelukjes (pipi/kakabroek): voorzie reservekledij a.u.b.

 • Wanneer wordt vastgesteld dat kinderen opzettelijk schade veroorzaken, kunnen de ouders hiervoor verantwoordelijk worden gesteld en kan de schade op hen verhaald worden.

 • Aan de kinderen die de speelpleinwerking verstoren of onaangepast gedrag vertonen, kan de toegang tot het speelplein geweigerd worden. Dit gebeurt steeds na overleg met animatoren, hoofdanimatoren, de dienst Jeugd, de betrokken ouders en het college van burgemeester en schepenen.

 • Wij spelen in het Nederlands. Wanneer je kind geen Nederlands kent, verwijzen we jullie graag door naar de taalkampen. (Meer info: Team kind- en jongerenwelzijn)

Dank u voor de medewerking en om mee te zorgen voor een vlotte, speelse vakantie op Begijnenborre!

Bekijk hier het huishoudelijk reglement