Belasting op (ver)bouwen, uitbreiden en verharden

Aanleiding van de belasting
 • De ruimte in Dilbeek staat vandaag onder druk door enerzijds de stijgende oppervlakte aan bebouwde percelen en anderzijds de dalende hoeveelheid onbebouwde percelen. Bovendien kunnen we vaststellen dat het gemiddelde percentage aan verhardingen in Dilbeek, namelijk 18,5%, nog hoger ligt dan het Vlaamse gemiddelde van 16% (in 2015). Dit heeft allemaal een enorme impact op zowel onze ecologische voetafdruk, het milieu als de leefbaarheid en kan leiden tot aanzienlijke water en droogte problemen. Vanuit de Vlaamse overheid wordt er in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen aan lokale besturen sterk aangeraden om te gaan ontharden en extra verharding tegen te gaan. Ook bij de opmaak van het gemeentelijk klimaatactieplan zijn dit doelstellingen.
 • Door de invoering van een bouwtaks wil het bestuur de burgers immers stimuleren om compacter te bouwen, minder te verharden en dus in het algemeen doordachter en duurzamer om te gaan met de schaarse ruimte. Daarnaast is deze taks ook een financiële compensatie voor maatschappelijke lasten zoals mobiliteit en de aanleg van nutsvoorzieningen. De belasting is dus algemeen te verantwoorden vanuit het oogpunt van duurzaam en rationeel ruimte- en energiegebruik.
Vanaf wanneer?

Met ingang van 1 januari 2021 wordt deze belasting geheven.

De belasting werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 15 december 2020.

Waarop van toepassing?
 • Het bouwen en/of uitbreiden van woningen, bedrijfsgebouwen, kantoren en niet vrijgestelde bijgebouwen.
 • Het bouwen en/of uitbreiden van rusthuizen, serviceflats, zorgwoningen en assistentiewoningen, servicestations.
 • Het bouwen van openluchtzwembaden of aanleggen van een zwemvijver.
 • Het aanleggen van niet-vrijgestelde verhardingen.
 • Het plaatsen van aanbouwen, luifels, overkappingen.
Hoe van toepassing?
 • De belasting kan zowel onder de vorm van een belasting per kubieke meter (volume bij nieuwbouw of uitbreiding) als onder de vorm van een forfaitair bedrag (verharding woningen/appartementen) of per vierkante meter (verharding bij andere functies of bedrijfsgebouwen) .  
 • Het minimum bedrag is € 200.
 • Voor zwembaden of zwemvijvers zal een forfait van €1000 aangerekend worden.
Vrijgestelde werken
 • het herbouwen van gebouwen (zonder volume-uitbreiding).
 • het isoleren van gebouwen.
  Het energiezuiniger maken van het patrimonium is namelijk ook een van de doelstellingen, samen met het verduurzamen, die de gemeente vooropgesteld heeft in het meerjarenplan.
 • De artikels vermeld in het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van (stedenbouwkundige) handelingen waarvoor geen (omgevingsvergunning) nodig is.
 • Het oprichten van gebouwen en constructies door de gemeente Dilbeek, door de gemeente Dilbeek opgerichte verzelfstandigde agentschappen, door de politiezone, brandweer en de hulpverleningszone van de gemeente Dilbeek, door de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waar de gemeente Dilbeek deel van uitmaakt, door de federale, gewestelijke, provinciale en OCMW overheden, door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de door haar erkende sociale huisvestingsmaatschappij (in functie van het bouwen van sociale woningen), in het kader van het algemeen belang.
Inning

Je ontvangt een factuur voor de belasting bij het verkrijgen van je omgevingsvergunning of bij aktename van je melding. Je betaalt de belasting binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur.