Gemeentelijke subsidie voor vrijetijdsactiviteiten

Wat

De gemeente Dilbeek kent een subsidie voor vrijetijdsactiviteiten toe aan Dilbeekse gezinnen met een beperkt inkomen. De subsidie komt tussen in de kosten voor de deelname aan vakantie-, sport-, jeugd- en culturele activiteiten.

Voorwaarden

1) U heeft recht op de subsidie voor vrijetijdsactiviteiten indien u één van volgende documenten kan voorleggen:

- de participatiepas

- het bewijs van de mutualiteit voor wie het statuut van verhoogde tegemoetkoming heeft (vroeger Omnio)

- een attest van collectieve schuldenregeling

- het aanslagbiljet der personenbelasting met betrekking tot het tweede jaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag en het laatst ontvangen strookje voor kinderbijslag van het jaar waarin de activiteit plaatsvond.

Uit dit aanslagbiljet zal moeten blijken dat het gezinsinkomen de inkomensgrenzen die gehanteerd worden door Steunpunt Vakantieparticipatie niet overschrijdt. Bij de inkomensgrenzen wordt rekening gehouden met de kinderen ten laste.

Voor iedere gehandicapte persoon (min. 66%) die deel uitmaakt van het gezin, wordt een extra persoon ten laste gerekend. De handicap dient bewezen te worden door voorlegging van een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Kruidtuinlaan 50 bus 1 te 1000 Brussel of een attest van het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeit afgeleverd door de mutualiteit.
Op vraag van de aanvrager kan er indien de inkomenssituatie gewijzigd is sinds het referentiejaar een afwijking toegestaan worden van de algemene regels mits voorlegging van de nodige bewijsstukken.

2) De subsidie wordt aangevraagd door en verleend aan de persoon die de kinderbijslag ontvangt indien het een activiteit betreft voor een kind ten laste. Indien het een activiteit betreft voor een volwassen gezinslid (niet meer ten laste), wordt de subsidie aangevraagd door en verleend aan deze persoon.

Procedure

De subsidie kan enkel worden toegekend voor de deelname van Dilbeekse inwoners aan de activiteiten georganiseerd door Dilbeekse verenigingen binnen en buiten Dilbeek en activiteiten georganiseerd door niet-Dilbeekse verenigingen op het grondgebied van Dilbeek.

Volgende elementen vormen de basis van de toekenning van de subsidie: lidgeld, inschrijvingsgeld cursussen, stages en kampen, algemene dagprijzen voor wat betreft activiteiten van sport-, jeugd- en culturele verenigingen en georganiseerd in een periode van maximaal 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag.

Wat meebrengen

Breng de volgende documenten mee:

1) Participatiepas.

Indien men niet beschikt over een participatiepas dient u één van de volgende documenten voor te leggen:

  • een attest of kopij van de beschikking van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling

of

  • een recent attest van de mutualiteit van het recht op verhoogde tegemoetkoming (vroeger OMNIO). Let op! Het klevertje wordt niet meer aanvaard. 

of

  • een kopij van het het aanslagbiljet van de personenbelasting met betrekking tot het tweede jaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag waaruit blijkt dat de toegelaten inkomensgrens niet overschreden wordt. Indien u niet beschikt over het gevraagde aanslagbiljet kan u een attest (duplicaat) aanvragen bij de Controle der directe belastingen, Mollestraat 61 te Asse.

2) Bewijs van invaliditeit voor het gezinslid met een handicap:

  • afgeleverd door het kinderbijslagfonds

of

  • afgeleverd door het Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Kruidtuinlaan 50 / bus 1 te 1000 Brussel

of

  • afgeleverd door het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeit (Riziv) of mutualiteit ( invaliditeit als arbeidsongeschiktheid langer dan één jaar )

3) Het rekeninguittreksel met de laatste uitbetaling van de kinderbijslag van het jaar waarin de activiteit plaatsvond, indien het een aanvraag betreft voor een kind.

4) De bewijsstukken van de betaling van de vrijetijdsactiviteiten door bijgevoegd document ‘Attest bestemd voor de aanvraag van een gemeentelijke subsidie voor vrijetijdsactiviteiten’ te laten invullen door de organisatie. U vindt dit document onderaan.

 

Bedrag

De subsidie bedraagt 80% van de totale reële kostprijs met een maximum van 100 euro per jaar voor maximaal 2 activiteiten per gezinslid.

Uitzonderingen

Uitzonderingen:

Aan personen die in aanmerking komen voor een financiële tussenkomst voor sociale, culturele en sportieve participatie van het OCMW kan de gemeentelijke subsidie voor vrijetijdsactiviteiten niet toegekend worden. Ook uitgaven die reeds gebeurden volgens het participatietarief komen niet in aanmerking voor de subsidie voor vrijetijdsactiviteiten.

Documenten