Algemeen directeur

Print

De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke en OCMW diensten. Zij staat aan het hoofd van het gemeentepersoneel en OCMW-personeel en is bevoegd voor het dagelijkse peroneelsbeheer. Onder haar leiding wordt samen met het managementteam het beleid uitgevoerd, dat wordt uitgetekend door de besturen.

De algemeen directeur bereidt, in samenspraak met de administratie, de zaken voor die aan de gemeenteraad, aan de OCMW-raad, aan de verschillende commissies, aan het college van burgemeester en schepenen, aan het Vast bureau, aan de burgemeester en aan de OCMW-voorzitter worden voorgelegd. De algemeen directeur adviseert op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. Zij herinnert in voorkomend geval aan de geldende rechtsregels, vermeldt de feitelijke gegevens waarvan hij kennis heeft en zorgt ervoor dat de door de regelgeving voorgeschreven vermeldingen in de beslissingen worden opgenomen.