Openbaarheid van bestuur

De gemeente is verplicht aan ieder natuurlijk persoon en iedere rechtspersoon of groepering ervan die erom verzoekt, de besluiten van de gemeenteraad en andere bestuursdocumenten openbaar te maken door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018, dat het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur vervangt.

Het gemeentebestuur maakt op eigen initiatief informatie over het beleid, de regelgeving en de dienstverlening bekend. Deze informatie wordt kenbaar gemaakt via de website, het gemeentelijk informatieblad, facebook, twitter, persberichten, bekendmakingen enz. 

Burgers kunnen ook zelf vragen om bestuursdocumenten te raadplegen. Het bestuur maakt de gevraagde documenten openbaar door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen. 

Hoe vraag je inzage, toelichting of een kopie aan?

  • per brief gericht aan het gemeentebestuur Dilbeek, Gemeenteplein 1, 1700 Dilbeek
  • per brief die je overhandigd aan het gemeentebestuur
  • per mail naar info@dilbeek.be 

Wat vermeld je in je aanvraag?

  • jouw naam en adres
  • jouw telefoonnummer
  • jouw mailadres
  • over welke aangelegenheid de documenten gaan 
  • of je de documenten wenst in te kijken, een afspraak met de betrokken ambtenaar wenst of een kopie - digitaal of op papier - wenst te ontvangen

Je hoeft geen belang aan te tonen. Enkel wanneer het om informatie van persoonlijke aard gaat, moet je wel aantonen dat je door de informatie - of de beslissing waarop de informatie betrekking heeft - rechtstreeks en persoonlijk in jouw rechtssituatie wordt geraakt.