Huisnummer aanvragen

Wat

Alle gebouwen voor residentieel, administratief, commercieel of industrieel gebruik  moeten voorzien zijn van een huisnummer. Het vaststellen en wijzigen van de nummering van huizen en gebouwen is een bevoegdheid van het gemeentebestuur (het college van burgemeester en schepenen). Bijgebouwen zoals loodsen, schuren, stallen, werkplaatsen e.a., al dan niet aanpalend aan de openbare weg, die in het algemeen als bijhorigheden beschouwd worden, moeten niet worden genummerd.

Iedere eigenaar van een gebouw is verplicht het door de gemeente toegekende huisnummer goed zichtbaar aan de straatkant aan te brengen.

In flatgebouwen moet elk appartement aan de ingangsdeur een nummer dragen dat overeenkomt met het nummer van de brievenbus (dit is het appartementsnummer/busnummer).

Procedure

Bij nieuwbouw of het wijzigen van het aantal woongelegenheden in een gebouw kent de dienst Ruimtelijke Ordening het/de huisnummer(s) en/of appartementsnummer(s) toe na goedkeuring van de stedenbouwkundige vergunning. Een formulier met overzicht van het/de toegekende huisnummer(s) en/of appartementsnummer(s) wordt meegestuurd met de stedenbouwkundige vergunning. Bij de aanvragen tot inschrijving in het bevolkingsregister op de nieuwe adressen dient dit document door de bewoner(s) voorgelegd te worden aan de dienst Burgerzaken.

Bij het verkavelen van een stuk grond in verschillende bouwloten, wordt er door de dienst Ruimtelijke Ordening een huisnummer per bouwlot gereserveerd. Dit huisnummer wordt vóór het toekennen van een stedenbouwkundige vergunning op het bouwlot nog niet meegedeeld, aangezien het huisnummer pas mag gebruikt worden na bebouwing van het bouwlot.

Indien u een bestaande huis- of appartementsnummering zou willen gewijzigd zien of over een bijkomend huisnummer zou willen beschikken zonder vergunningsplichtige werken uit te voeren, kunt u contact opnemen met de dienst ruimtelijke ordening, die uw vraag zal onderzoeken.

Regelgeving

Centraal Referentieadressenbestand (CRAB)

Het acroniem ‘CRAB’ staat voor ‘Centraal Referentieadressenbestand’. Het CRAB is de authentieke bron voor adressen in Vlaanderen. Het bevat alle officiële adressen, en hun geografische locatie. Het CRAB wordt beheerd door de Vlaamse steden en gemeenten in samenwerking met het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (Agiv).

Het CRAB kan geraadpleegd worden via de website www.Geopunt.be. Indien u een fout zou opmerkingen in het CRAB, kunt u dit meedelen aan de dienst Ruimtelijke Ordening.