Bezwaarschrift over gemeentebelastingen

Wie bij ontvangst van het aanslagbiljet of na het betalen van een gemeentebelasting die contant ingevorderd wordt, twijfelt aan de juistheid of grondslag van het bedrag, kan schriftelijk een bezwaarschrift indienen met melding van :

  • naam en adres van de indiener
  • de belasting waartegen bezwaar wordt ingediend
  • de reden van het bezwaar
  • het dienstjaar en eventueel het aanslagadres (enkel voor kohierbelasting)

Opdat het bezwaarschrift ontvankelijk zou zijn, moet je het schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1, 1700 Dilbeek binnen de drie maand te rekenenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbliljet of van de kennisgeving van de aanslag of van de datum van de contancte inning.

Wie wenst gehoord te worden dient dit duidelijk te vermelden in zijn bezwaarschrift. In dat geval zal de datum van de hoorzitting worden meegedeeld, evenals de dagen en uren waarop het dossier kan geraadpleegd worden. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt bij ter post aangetekende brief betekend. In deze brief wordt de instantie vermeld waarbij een beroep kan worden ingesteld, evenals de ter zake geldende termijn en vormen.

De termijn voor het indienen van een beroep bedraagt drie maanden na de kennisgeving van de beslissing. Wanneer het beroep niet binnen die termijn is ingediend is de beslissing van het college onherroepelijk. Dit beroep moet worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarin de belasting gevestigd werd. Voor onze gemeente is dat de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, gerechtsgebouw Montesquieu, Quatre Brasstraat 13, 2° verdieping, 1000 Brussel. Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan verzet of beroep worden ingesteld bij het Hof van Beroep.

Er is  geen bijzondere procedure voorzien voor de invordering en de geschillenbeslechting van retributies. De gewone burgerlijke rechtbanken zijn bevoegd. In de praktijk worden retributies onmiddellijk contact betaald of na toezending van een factuur of schuldvordering. Artikel 94, 2° van het Gemeentedecreet is eveneens van toepassing op de invordering van retributies. De financieel beheerder kan een dwangbevel uitvaardigen voor de invordering van niet-betwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Het dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersexploot.