Afwezigheden

Print

Wanneer je kind niet aanwezig kan zijn op school verwittig je de school ’s ochtends telefonisch. Alle kinderen ouder dan 5 jaar zijn leerplichtig, ook als zij nog in de kleuterschool zitten. Bij  hen dienen de afwezigheden gewettigd te worden.

Afwezigheid omwille van ziekte

Als ouder mag je vier keer per schooljaar zelf een ziektebriefje schrijven. De school voorziet hiervoor bij het begin van het schooljaar vier voorgedrukte briefjes op geel papier. Zo’n zelf ingevuld ziektebriefje kan alleen als je kind maximaal drie opeenvolgende kalenderdagen ziek is.

Is je kind vaker of langer ziek? Dan heeft hij of zij een medisch attest van de dokter nodig. Je mag de briefjes aan de school bezorgen zodra je kind weer naar school komt. Is je kind langer dan twee schoolweken afwezig? Bezorg het doktersattest dan zo snel mogelijk aan de school.

Afwezigheid omwille van andere redenen

Er zijn ook situaties denkbaar waarin je kind om andere redenen dan ziekte afwezig is van de school. Bijvoorbeeld een begrafenis of een huwelijk van een naast familielid. In zulke gevallen bespreek je de afwezigheid vooraf met de directeur, zij kan toestemming geven voor deze afwezigheid. Een leerling mag NIET afwezig zijn om op vakantie te vertrekken, om naar een evenement te gaan of omdat één van de ouders ziek is.

Revalidatie tijdens de schooluren of middagpauze

Logopedie wordt tijdens de schooltijd; zijnde tijdens de lesuren, tijdens de middag en voor- en naschools niet toegestaan. Ook niet-dringende medische behandelingen zijn tijdens de schooluren niet toegelaten.

Uitzonderingen kunnen enkel gemaakt worden onder bepaalde voorwaarden: zie schoolreglement hoofdstuk 3 artikel 5°.