Schoolvisie & Pedagogisch project

Print

Schoolvisie

 

WARM BETROKKEN

 • Welbevinden centraal 
 • Respect als basiswaarde 
 • Talenten
 • Ouders zijn welkom 
 • Veilig klasklimaat 
 • Open houding 
 • Open klas- en schoolmomenten 
 • Open sfeer 
 • Warme sfeer 
 • Hechte relaties (met leerlingen, onderling, met ouders,…)

ZELFSTANDIGHEID LEREN LEREN

 • Zelfstandigheid en creativiteit stimuleren 
 • Eigen leren in handen nemen door leerlingen 
 • Driesporenbeleid verder uitwerken 
 • Opbouwende lijn kleuterschool naar lagere school 
 • Bewustmaken van leerlingen  
 • Probleemoplossend werken  

 

 

DE ECHTE WERELD IN ONZE KLAS

 • Thematisch werken 
 • Actualiteit volgen 
 • Naar buiten gaan 
 • Verschillende culturen aan bod laten komen 
 • Mensen uitnodigen 
 • Samenwerken met de buurt 
 • ICT
 • Geactualiseerde leerlijn WO  
 • Klasoverschrijdend werken

VERBINDING

 • Uitbouw traject
 • verbindende
 • communicatie 
 • Sociale vaardigheden 
 • Extra focus voor verbinding van de overgangsmomenten:
  - Naar de kleuterschool
  - Kleuterschool naar lagere school
  - Lagere school naar secundaire school

Pedagogisch project

1. Situering van de onderwijsinstelling

Onze basisschool behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. We zijn een Nederlandstalige school gelegen in Itterbeek, deelgemeente van Dilbeek. Het schoolbestuur is de gemeente Dilbeek. Als openbare instelling staat onze school open voor alle kinderen, welke ook de levensopvatting van de ouders is. De vrije keuze van cursus godsdienst of niet-confessionele zedenleer is gewaarborgd.

Als dorpsschool werken wij nauw samen met de lokale gemeenschap (met sportverenigingen, socio-culturele verenigingen zoals RIV, Bib, Westrand, rusthuizen, jeugdverenigingen,...).

2. Levensbeschouwelijke uitgangspunten

Ons gemeentelijk onderwijs wil mensen vormen die in de samenleving van morgen ten volle hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen tegenover zichzelf en tegenover de gemeenschap. Mensen die bekwaam zijn en in staat hun bekwaamheden voortdurend aan de eisen van de tijd aan te passen.

In ons pedagogisch project voeden wij de kinderen zo op dat zij, zonder afbreuk te doen aan hun fundamentele vrijheden en rechten, in staat zijn niet alleen hun persoonlijke belangen maar ook de collectieve belangen van alle mensen te verdedigen in dienst van de gemeenschap. Een gemeenschap die democratisch en pluralistisch is en waarin de kinderen van vandaag MORGEN zullen leven en werken als volwassenen. Zij zullen dit doen in een geest van verdraagzaamheid, van eerbied voor de opvatting van anderen.

Ieder kind wordt gewaardeerd in zijn eigen kennen en kunnen.

3. Doelen van de school
3.1. Als leefgemeenschap

Als basisidee willen we als leefgemeenschap werken aan:

1. Een school waar men belang hecht aan waarden en normen:

Een  school  waar  men  eerbied,  respect  en  waardering  toont  voor  elke  mens, dit betekent elkaar correct en rechtvaardig behandelen in het oplossen van ruzies, misverstanden en conflicten.
Een school waar men respect en waardering toont voor het materiaal.
Een school waar men respect en waardering toont voor het werk van anderen (zoals o.a. het poetspersoneel) dit betekent dat men samen probeert de school net te houden.
Een school waar we belang hechten aan de omgeving van de kinderen met oog voor de infrastructuur: aangename speelplaats, lokalen en klashoekjes.

Wij brengen de kinderen bij dat hiervoor ook het nodige respect dient getoond te worden en dat er zorg voor moet gedragen worden.

2. Een school waar we openstaan voor de mening en ideeën van anderen: dit bekent dat we alle participanten op dezelfde manier aanvaarden en behandelen.
Een  school  met  luisterbereidheid,  openheid  en  inspraak:  dit  betekent  dat  we keuzes maken  in  een  open  sfeer,  dat  er  in  conflictsituaties  tussen  leerlingen  onderling  gesprekken gevoerd worden die er toe leiden dat er probleemoplossend kan gewerkt worden, dit betekent ook  dat  er  geluisterd  wordt  naar  elkaar,  dat  er  tijd  gemaakt  wordt  voor  persoonlijke gesprekken.

3. Een school waar men op een eerlijke manier met elkaar omgaat, waar we leugens en kwaadspreken proberen te vermijden.

4. Een school met een open sfeer
Een open sfeer betekent voor ons dat we gastvrij zijn voor elke nieuwkomer: nieuwe leerkrachten kunnen met al hun vragen terecht bij hun parallelcollega ; nieuwe leerlingen worden op een gepaste wijze opgevangen, onthaald en er wordt toegezien dat zij opgevangen worden in de klasgroep.
Een open sfeer betekent ook dat we gastvrij zijn naar de ouders toe: op regelmatige tijdstippen geven we de kans aan de ouders om de school binnen te stappen: oudercontacten, feesten, informele momenten (leesmoeders, breiclubje, kerstborrel, letterfeest...)
Het oudercomité organiseert in samenwerking met het schoolteam op regelmatige tijdstippen buitenschoolse activiteiten.

5. Een levende school
Met  een  levende school bedoelen we een gemeenschap van mensen die zich durft engageren om dieper te gaan, of in te spelen op andere dan louter ‘onderwijsgerichte’ activiteiten.

De school wil daarom:

Een creatieve school zijn:
In elke klas wordt er voldoende aandacht besteed aan de invulling van de lessen Muzische Vorming, tijdens de middag kunnen de kinderen op vrijwillige basis naar het breiclubje, bij speciale gelegenheden wordt er klasoverschrijdend gewerkt: toneel rond sinterklaas, grootouderfeest, schoolfeest,...

Een cultuurschool zijn:
Elke klas gaat jaarlijks een aantal keren naar een voorstelling in de Westrand, jaarlijks wordt er bijvoorbeeld naar een film in Kinepolis en naar de filmbus gegaan, een uitstap wordt voorbereid en verwerkt. In de kleuterschool wordt wekelijks poppenkast gespeeld met zelf gemaakte poppen en decor.

6. Een gezonde school zijn
Wij hebben aandacht voor alle aspecten van de gezondheid:

Aandacht voor gezonde voedingswijze:
Wij proberen de kinderen bij te brengen dat een gezonde voeding zeer belangrijk is (organiseren van gezond ontbijt, koken/bakken van allerlei gerechten: oa gezonde dessertjes maken...).
Wij beperken het gebruik van snoepgoed:
In de kleuterscholen wordt er elke ochtendspeeltijd alleen maar fruit gegeten, een koekje kan alleen tijdens de namiddagspeeltijd.
Op woensdag is er fruitdag en mag er tijdens de speeltijd enkel fruit gegeten worden.

Een sportieve school zijn:
We waarborgen voor alle klassen wekelijks 2 lestijden lichamelijke opvoeding (turnen en zwemmen)
Op regelmatige tijdstippen wordt er deelgenomen aan ‘SVS activiteiten’, aan andere sportactiviteiten, al dan niet in samenwerking met de sportdienst van de gemeente of sportclubs uit de gemeente (volleybaltornooi, netbaltornooi...).

3.2 Als leergemeenschap

Als basisidee willen we als leergemeenschap werken aan een totale ontwikkeling van elk kind, zowel op cognitief vlak als op sociaal vlak.

Wij willen een school zijn waar we zoveel mogelijk werken met eigentijdse leermiddelen: op regelmatige tijdstippen evalueren we de methodes.  Het gebruik van ICT middelen wordt zoveel mogelijke geïntegreerd in elke klas. Alle klassen werken met een digitaal schoolbord.

We leren de kinderen vanaf de kleuterschool zelfstandig werken: dit doen we door de klasactiviteiten zo te organiseren dat elke kind toch zelf dingen moet doen, opzoeken... Ook in groepswerk wordt er aan zelfstandig werken gedaan.
We leren de kinderen verantwoordelijkheid opnemen voor afgesproken taken: in de kleuterklas werken we met het takenbord, in de lagere klassen geeft elke leerkracht volgens de eigen klaswerking vaste opdrachtjes aan de kinderen: de klas proper houden, papiertjes rapen, schriften van zieke leerlingen bijhouden ....

We streven naar een totale intellectuele ontwikkeling:

We leren de kinderen in groep praten maar ook luisteren naar elkaar door het organiseren van kringgesprekken. Bij conflicten wordt zoveel mogelijk getracht dat beide partijen hun probleem uitpraten. Ze leren elkaar te appreciëren en elkaars mening te respecteren. Ze denken mee aan oplossingen op het schoolklimaat te verbeteren. (Leerlingenraad)

We stimuleren de kinderen oog te hebben voor de actualiteit, en stimuleren het creatief denken. We trachten te bekomen dat elke kind plezier kan beleven om naar school te komen. Er wordt veel aandacht besteed aan kinderen die het moeilijk hebben op

 • cognitief vlak
 • sociaal vlak: we leren hen dat een samenleving maar goed kan functioneren als iedereen zich kan houden aan afspraken en regels
 • emotioneel vlak: we hebben ook oor voor kinderen die het om de één of andere reden thuis zeer moeilijk hebben: bij deze kinderen worden gespreksmomenten georganiseerd met het kind, de juf en/of de zorgcoördinator zodat deze kinderen over een sociaal vangnet beschikken.

Deze doelstellingen kunnen enkel bereikt worden als we als team het kind in zijn totaliteit bekijken en niet alleen het schoolse presteren als prioriteit beoordelen.