Pedagogisch project

Print

"Een pedagogisch project is een opvoedingsproject. Bij het opstellen ervan moet je niet over één nacht ijs gaan. Er wordt over nagedacht. Het moet aansluiten bij de geest en aan de traditie die op school heerst. Alle participanten van het schoolgebeuren laten formuleren wat zij ‘de ideale school’ vinden.
Aan ouders bieden we de waarden die wij aan de kinderen willen aanbieden.
Voor de leerkrachten is het een voortdurende inspiratiebron.
Het geeft een ideaalbeeld weer, geen eindgarantie, wel een inspanningsgarantie. Onze school zal de nodige inspanningen doen om te groeien naar dat ideaalbeeld."

Deel 1: Algemeen doel 

 • Het verstrekken van lager onderwijs in een pluralistische geest.
 • We hebben aandacht voor het totale kind:
  Hoofd: verstand, gevoel, motoriek of cognitief
  Hart: dynamisch-affectief
  Handen: psychomotorische kenmerken
 • In alle lessen worden doelen nagestreefd die de totale persoon vormen.
 • Onze school staat open voor alle kinderen.
 • De vrije keuze van godsdienst of niet-confessionele zedenleer is gewaarborgd. 
 • Ons schoolbestuur zorgt ervoor dat de school in optimale omstandigheden kan werken en overlegt hierover regelmatig met de directie.

Deel 2: Leermiddelen

 • We volgen de leerplannen opgesteld door het Onderwijssecretariaat van Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap. (O.V.S.G)
  Het is onze bedoeling de ons voorgeschreven eindtermen te bereiken.
 • Het schoolwerkplan wordt opgesteld en regelmatig bijgewerkt.
 • De computer is een hulpmiddel in het leerproces en wordt geïntegreerd in het lesgebeuren. Hij wordt als communicatiemiddel en bron van informatie aangewend (geven en nemen).

Deel 3: Pedagogische aanpak 

 • Het schoolteam wil fungeren vanuit een positieve ingesteldheid ten aanzien van kinderen, collega’s, ouders en inrichtende macht.
 • De leeromgeving is aangenaam, veilig en uitnodigend.
 • Samen willen we onze school maken.
 • Het team overlegt in werkgroepen om de verticale en horizontale samenhang van de leerlijnen te bevorderen en te verbeteren. 
 • Bij de planning van de activiteiten/lessen houdt de leerkracht rekening met de zorgvragen van leerlingen en differentieert waar het kan en nodig is.
 • De leerkrachten zijn luisterbereid, met respect voor de eigenheid van ieder kind.
 • Gevarieerde werkvormen bieden alle kansen om de kinderen te motiveren en uit te dagen en zelfontdekkend te leren.
  Bv. contractwerk, hoekenwerk, groepswerk, zelfsturing, planmatig werken, ICT,… 
 • Extra-murosactiviteiten zijn voor de kinderen een extra stimulans.
 • De ouders zijn altijd welkom op onze school, via het oudercomité en de schoolraad is er een directe inbreng mogelijk. 
 • Ouders kunnen ook betrokken worden om bepaalde pedagogisch-didactische aspecten te ondersteunen.
  Bv. niveaulezen, knutsellessen, verkeersouders, uitstappen,…

Deel 4: Specifieke doelen 

 • We helpen de leerlingen een eigen studiemethode verwerven: leren plannen, leren leren (mindmapping, spin, synthese maken,…)
  We begeleiden de kinderen in aanpakwijzen, attitudes en oplosstrategieën.
 • De rapporteringen en evaluaties slaan op alle facetten.
 • Een leerlingvolgsysteem houdt de vorderingen en ontwikkelingen bij van elk kind.
 • Naast zelfstandig werken wordt teamwork een even belangrijke werkvorm.
 • Klasoverstijgende activiteiten worden georganiseerd om het leren bij kinderen te bevorderen.
 • Door projectwerking proberen wij de kinderen. een kritische kijk op de wereld bij te brengen en zelf naar oplossingen voor een probleem te zoeken.
 • Er wordt vanaf het eerste leerjaar speciale aandacht besteed aan de tweede taal. De nadruk ligt op het spreken.
 • De afspraken en regels zijn duidelijk gesteld en voor iedereen gelijk.
 • Er worden sportactiviteiten georganiseerd om leerlingen aan te moedigen meer aan sport te doen.
  Bv. SVS-activiteiten, netbal, trefbal, fietstochten, schoolreizen, sneeuwklassen,… 
 • Er wordt regelmatig gepraat over waarden: beleefdheid, aandacht, eerlijkheid, respect, geduld, medeleven, eerbied, verbondenheid, naastenliefde, dankbaarheid, verdraagzaamheid,…
 • Respect voor ieder mens staat centraal! 
 • We verwachten studie-inzet, orde en stiptheid van onze leerlingen.
 • Creatieve ontplooiing krijgt vorm in lichamelijke en muzische activiteiten.