Recht op maatschappelijke hulp

Print

Wat

Naast het recht op maatschappelijke integratie in de vorm van het leefloon of een tewerkstelling, kan het OCMW ook maatschappelijke hulp bieden aangepast aan uw specifieke situatie. Dit recht op maatschappelijke hulp geldt ook voor mensen die niet aan de voorwaarden van het leefloon voldoen.

Elk OCMW beslist zelf welke vorm van hulpverlening zij het meest geschikt vindt. Het kan gaan om financiële steun (al dan niet gelijk aan het leefloon), voedselbonnen, een tijdelijk onderkomen, een voorschot op een andere uitkering  ...

Voorwaarden

Het OCMW bepaalt welke voorwaarden er aan de specifieke hulpverlening zijn verbonden.

Procedure

U neemt contact op met het OCMW van uw gemeente. Indien u zich niet kan verplaatsen, bestaat de mogelijkheid om een huisbezoek aan te vragen.

Het OCMW doet een sociaal en financieel onderzoek en gaat na of u aan de eventuele voorwaarden voldoet.

U dient een afspraak te maken met een maatschappelijk werker van de sociale dienst om de aanvraag persoonlijk in te leiden. Indien u voor de eerste keer contact wilt opnemen met het OCMW, dan gebeurt dit steeds bij de intaker. Deze persoon staat in voor alle nieuwe aanvragen voor maatschappelijke dienstverlening bij het OCMW.

De maatschappelijk werker voert een sociaal onderzoek naar uw familiale, sociale en financiële situatie.

Uw dossier wordt vervolgens voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de sociale dienst. Indien u dit wenst, kan u vragen om gehoord te worden alvorens er een beslissing wordt genomen over uw hulpvraag.

Het OCMW engageert zich om binnen de 30 dagen na uw aanvraag een beslissing te nemen.

Doorverwijzing

Ingeval van doorverwijzing van een hulpvrager is het aangewezen om telefonisch contact te nemen met de sociale dienst.

Graag naam, adres en telefoonnummer van de hulpvrager meedelen zodat een afspraak kan worden gemaakt bij de juiste maatschappelijk werker. 

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • sis-kaart
  • een overzicht van alle inkomsten (inkomsten van alle gezinsleden)
  • een overzicht van alle vaste en variabele kosten (huishuur, elektriciteit, water, telefoon, medicatie,...)
  • een overzicht van eventuele schulden
  • het huurcontract