Vervoerdienst Dilbeek (Gemeentelijk)

Print

Wat

De minder mobielen centrale is een vervoerdienst voor mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen omwille van ziekte, ouderdom,...
Het vervoer wordt verzorgd door vrijwilligers.

De vervoerdienst staat ten dienst van bejaarden, gehandicapten en mensen in sociale noodsituaties die zich moeilijk kunnen verplaatsen en die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer of niet door familie, kenissen,...kunnen worden vervoerd. U kan beroep doen op de vervoerdienst voor al uw verplaatsingen. De bestemming is ruim interpreteerbaar: bezoek, boodschappen, kapper ...

De vervoerdienst is mogelijk dankzij een aantal vrijwillige chauffeurs die hun vrije tijd willen besteden aan het vervoeren van mindermobielen in onze gemeente. De mate waarin wij u kunnen helpen is afhankelijk van het aantal chauffeurs die op het ogenblik van uw rit ter beschikking zijn. De vervoerdienst probeert u steeds te helpen, indien mogelijk.

Om lid te worden van de vervoerdienst moet u aan een aantal voorwaarden voldoen (zie verder).

Een rit moet minstens 2 werkdagen op voorhand aangevraagd worden. Zoniet, kan de vervoerdienst deze rit niet regelen.

Ritten voor maandag moeten ten laatste op donderdagvoormiddag aangevraagd worden.

Dringend vervoer of niet-medisch verantwoorde ritten worden niet toegestaan!!!

Een sociaal onderzoek zal bepalen of u in aanmerking komt.

 • De vervoerdienst is enkel bedoeld voor mensen met een bescheiden inkomen.
 • Bij de eerste oproep wordt een sociaal onderzoek ingesteld en dient de gebruiker een inkomensverklaring te ondertekenen.

Voorwaarden

 • Een beperkt inkomen nl. maximaal 2 maal het bedrag van het leefloon.
 • Moeilijkheden ondervinden om zich te kunnen verplaatsen en geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

Indien u aan de volgende voorwaarden voldoet, kan u lid worden van de vervoerdienst.

 • U moet gedomicilieerd zijn in Dilbeek.
 • U heeft geen familie of vrienden die u kunnen helpen bij het vervoer.
 • U kan geen gebruik maken van het openbaar vervoer.
 • U beschikt niet over een eigen wagen.
 • Uw netto maandelijks inkomen mag niet hoger zijn dan (inkomen is berekend op het leefloon dd. 01 september 2017 X  2) :

          - 2.380,54 euro voor gehuwden of samenwonenden

          - 1.785,40 euro voor alleenstaanden.

 • Bij de berekening van het inkomen wordt geen rekening gehouden met het K.I (niet geïndexeerd) van de gezinswoning tot 991,57 euro vermeerderd met 136,34 euro per persoon ten laste. Wanneer het globaal K.I. van alle eigendommen het gestelde bedrag overtreft, wordt het overschot aangerekend als inkomen.

Procedure

 • Telefonisch (02 568 00 46)
 • Persoonlijk tijdens de kantooruren
 • Per mail

Wat meebrengen

 • Laatst ontvangen aanslagbiljet personenbelasting, zoniet pensioenfiche.
 • Laatst ontvangen aanslagbiljet Kadastraal Inkomen.
 • Vignet van de mutualiteit.
 • Inschrijvingsgeld.

Bedrag

- Lidgeld :

 • een jaarlijks lidgeld van € 10,00. Een koppel of samenwonenden betalen € 15,00.
 • na 30 juni worden deze bedragen respectievelijk € 5,00 en € 7,50.
 • in dit bedrag is de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid inbegrepen.

- Wie gebruik maakt van de vervoerdienst betaalt rechtstreeks aan de chauffeur:

 • € 0,30 per kilometer,
 • een bedrag van € 0,50 per rit,
 • eventuele parkeerkosten, 

- Het aantal kilometers waarvoor de vastgestelde vergoeding verschuldigd is, wordt gerekend vanaf de woning van de chauffeur tot aan de woning van de chauffeur op het einde van de rit.

- Indien meer dan 1 persoon voor éénzelfde traject gebruik maakt van de vervoerdienst, zullen de kosten gedeeld worden door het aantal gebruikers. Er kunnen per rit maximaal 4 personen vervoerd worden.

- U betaalt rechtstreeks aan de chauffeur op het einde van de rit. U krijgt een ontvangstbewijs.