Uittreksel uit een overlijdensakte

Print

Wat

Een akte van overlijden bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Deze akte is nodig vooraleer de ambtenaar van de burgerlijke stand de toestemming tot vervoer en begraving of crematie van de overledene kan geven.

Voorwaarden

Iedereen kan een uittreksel verkrijgen uit een overlijdensakte. Daarin wordt geen afstamming van de persoon op wie de akte betrekking heeft vermeld.

Alleen de openbare overheden, de persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn echtgenoot of overlevende echtgenoot, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn bloedverwanten in de opgaande lijn of neerdalende lijn, zijn erfgenamen, hun notaris en hun advocaat kunnen een (eensluidend) afschrift verkrijgen van een overlijdensakte die minder dan honderd jaar oud is.

Om afschriften van of uittreksels uit overlijdensakten te verkrijgen van minder dan 100 jaar oud betreffende derden moet een schriftelijke toelating worden voorgelegd van de familierechtbank van Brussel.

Procedure

  • De overlijdensakte wordt opgesteld in de gemeente waar de persoon is overleden.
  • De gemeente in kwestie stuurt de akte daarna door naar de gemeente waar de overledene woonde.
  • U kunt een uittreksel of afschrift van de overlijdensakte aanvragen bij het gemeentebestuur waar de persoon is overleden.

Voor akten vanaf 1951 wendt u zich tot de dienst burgerlijke stand.

Voor akten van vóór 1951 wendt u zich tot het gemeentelijk archief.

Wat meebrengen

Voor akten van minder dan honderd jaar oud die geen betrekking hebben op uzelf, uw echtgenoot, wettelijk vertegenwoordiger, bloedverwant of erfgenaam: schriftelijke toelating van de familierechtbank van Brussel.