Uittreksel uit een huwelijksakte

Print

Wat

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon. De huwelijksakte wordt bewaard in de gemeente waar u in het huwelijk treedt.

De akte van huwelijk vermeldt:

  • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de echtgenoten
  • de datum van het huwelijk
  • de door een echtgenoot gekozen naam na voltrekking van het huwelijk
  • de naam, voornamen, de geboortedatum en geboorteplaats van de eventuele getuigen

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een afschrift of een uittreksel van de huwelijksakte aanvragen:

  • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
  • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Voorwaarden

Iedereen kan een uittreksel verkrijgen uit een huwelijksakte. Daarin wordt geen afstamming van de persoon op wie de akte betrekking heeft vermeld.

Alleen de openbare overheden, de persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn echtgenoot of overlevende echtgenoot, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn bloedverwanten in de opgaande lijn of neerdalende lijn, zijn erfgenamen, hun notaris en hun advocaat kunnen een (eensluidend) afschrift verkrijgen van een huwelijks akte die minder dan honderd jaar oud is.

Om afschriften van of uittreksels uit huwelijksakten te verkrijgen van minder dan 100 jaar oud betreffende derden moet een schriftelijke toelating worden voorgelegd van de familierechtbank van Brussel.

Procedure

U kunt een afschrift of een uittreksel aanvragen bij het gemeentebestuur waar het huwelijk werd voltrokken.

Voor akten vanaf 1951 wendt u zich tot de dienst burgerlijke stand.

Voor akten van vóór 1951 wendt u zich tot het gemeentelijk archief.

Wat meebrengen

Voor akten van minder dan honderd jaar oud die geen betrekking hebben op uzelf, uw echtgenoot, wettelijk vertegenwoordiger, bloedverwant of erfgenaam: schriftelijke toelating van de familierechtbank van Brussel.

Regelgeving

Artikel 45 van het Burgerlijk Wetboek.