Uittreksel uit een geboorteakte

Print

Wat

De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. In een geboorteakte vindt u alle gegevens over de geboorte van een persoon.

Een uittreksel van een geboorteakte is een verkorte versie van de aktetekst die enkel de hoogstnoodzakelijke gegevens bevat zoals naam, voornamen, plaats en datum van geboorte.

Voorwaarden

Iedereen kan een uittreksel verkrijgen uit een geboorteakte. Daarin wordt geen afstamming van de persoon op wie de akte betrekking heeft vermeld.

Alleen de openbare overheden, de persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn echtgenoot of overlevende echtgenoot, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn bloedverwanten in de opgaande lijn of nederdalende lijn, zijn erfgenamen, hun notaris en hun advocaat kunnen een (eensluidend) afschrift verkrijgen van een geboorteakte die minder dan honderd jaar oud is.

Om afschriften van of uittreksels uit geboorteakten te verkrijgen van minder dan 100 jaar oud betreffende derden moet een schriftelijke toelating worden voorgelegd van de familierechtbank van Brussel.

 

Procedure

U kunt een uittreksel van een geboorteakte aanvragen bij het gemeentebestuur van de geboorteplaats.

Voor akten vanaf 1951 wendt u zich tot de dienst burgerlijke stand.

Voor akten van vóór 1951 wendt u zich tot de archiefdienst.

Wat meebrengen

Voor akten van minder dan honderd jaar oud die geen betrekking hebben op uzelf, uw echtgenoot, wettelijk vertegenwoordiger, bloedverwant of erfgenaam: schriftelijke toelating van de familierechtbank van Brussel.

Regelgeving

Artikel 45 uit het Burgerlijk Wetboek.