Vervoerdienst Dilbeek - Minder Mobielen Centrale

Wat

De minder mobielen centrale is een vervoerdienst voor mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen omwille van ziekte, ouderdom, ...
Het vervoer wordt verzorgd door vrijwilligers.

De vervoerdienst staat ten dienst van iedereen die zich moeilijk kan verplaatsen en die geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer of niet door familie, kenissen, ... kan worden vervoerd. U kan beroep doen op de vervoerdienst voor al uw verplaatsingen. De bestemming is ruim interpreteerbaar: bezoek, boodschappen, kapper, ...

In uitzonderlijke gevallen kan om medische redenen beroep gedaan worden op de vervoerdienst, indien geen ander alternatief beschikbaar is.

De vervoerdienst is mogelijk dankzij de vrijwillige chauffeurs die met hun eigen wagen minder mobiele personen vervoeren. De mate waarin wij u kunnen helpen is afhankelijk van het aantal chauffeurs die op het ogenblik van uw rit beschikbaar zijn. 

Om lid te worden van de vervoerdienst moet u aan een aantal voorwaarden voldoen (zie verder).

Om verzekeringsredenen moet een rit minstens 2 werkdagen op voorhand aangevraagd worden. Zoniet, kan de vervoerdienst deze rit niet regelen.

Ritten voor maandag moeten ten laatste op donderdagvoormiddag aangevraagd worden.

Dringend vervoer of niet-medisch verantwoorde ritten worden niet toegestaan!

Een sociaal onderzoek zal bepalen of u in aanmerking komt.

 • De vervoerdienst is enkel bedoeld voor mensen met een bescheiden inkomen.
 • Bij de eerste oproep wordt een sociaal onderzoek ingesteld en dient de gebruiker een inkomensverklaring te ondertekenen.

Voorwaarden

Indien u aan de volgende voorwaarden voldoet, kan u lid worden van de vervoerdienst.

 • U moet gedomicilieerd zijn in Dilbeek.
 • U heeft geen familie of vrienden die u kunnen helpen bij het vervoer.
 • U kan geen gebruik maken van het openbaar vervoer.
 • U beschikt niet over een eigen wagen of kan er om welke reden dan ook niet mee rijden.
 • Uw netto maandelijks inkomen mag niet hoger zijn dan (inkomen is berekend op het leefloon dd. 01 september 2018 x 2) :

          - 2.509,64 euro voor gehuwden of samenwonenden

          - 1.821,04 euro voor alleenstaanden

 • Bij de berekening van het inkomen wordt geen rekening gehouden met het K.I (niet geïndexeerd) van de gezinswoning tot 991,57 euro vermeerderd met 136,34 euro per persoon ten laste. Wanneer het globaal K.I. van alle eigendommen het gestelde bedrag overtreft, wordt het overschot aangerekend als inkomen.

Procedure

Neem contact op met de vervoerdienst via volgende contactpunten:

Wat meebrengen

 • Laatst ontvangen aanslagbiljet personenbelasting
 • Laatst ontvangen aanslagbiljet Kadastraal Inkomen

Bedrag

- Lidgeld:

 • Het jaarlijks lidgeld bedraagt €12,00 voor alleenstaanden, €18,00 voor een koppel.
 • Na 30 juni worden deze bedragen respectievelijk €6,00 en €9,00.
 • In dit bedrag is de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid inbegrepen.
 • De betaling wordt geregeld via facturatie.

- Onkostenvergoeding aan vrijwilliger:

 • €0,35 per kilometer
 • eventuele parkeerkosten

Het aantal kilometers waarvoor de vastgestelde vergoeding verschuldigd is, wordt gerekend vanaf de woning van de chauffeur tot aan de woning van de chauffeur op het einde van de rit.

Indien meer dan 1 persoon voor éénzelfde traject gebruik maakt van de vervoerdienst, zullen de kosten gedeeld worden door het aantal gebruikers. Er kunnen per rit maximaal 4 personen vervoerd worden.

U betaalt rechtstreeks aan de chauffeur op het einde van de rit. U krijgt een ontvangstbewijs.