Subsidie aan instellingen die een persoon met een beperking opnemen

Print

Wat

Instellingen die personen met een beperking uit Dilbeek opnemen kunnen in aanmerking komen voor een gemeentelijke toelage.

Voorwaarden

De subsidie geldt voor instellingen die erkend zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap, met name: dagcentra, gezinsvervangende tehuizen, tehuizen voor niet werkenden, bezigheidstehuizen, nursingtehuizen, beschermd wonen, beschutte werkplaatsen, ... .
De instellingen dienen in Dilbeek gedomicilieerde - niet meer schoolgaande - personen met een beperking met een invaliditeitsgraad van minstens 66% op te nemen.

Procedure

Om deze subsidie te bekomen, dienen de instellingen voor 30 juni van het desbetreffende dienstjaar een aanvraag in te dienen waarop volgende gegevens vermeld worden:

  • naam van instelling en van de verantwoordelijke + adres + telefoonnummer
  • namen en adressen van de persoon met beperking + geboortedatum
  • graad van invaliditeit van de persoon met beperking (gestaafd door een geneeskundig attest afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met betrekking op het dienstjaar voorafgaand aan het jaar gedurende dewelke de gemeentelijke toelage wordt aangevraagd)
  • aantal aanwezigheidsdagen – juiste datum opname en ontslag
  • rekeningnummer waarop de subsidie kan gestort worden.

De aanvragen moeten ieder jaar hernieuwd worden en zijn pas geldig wanneer het dossier volledig is met inbegrip van alle attesten, getuigschriften en bewijsstukken.

Bedrag

  • Voor Dilbeekse instellingen: maximum 500 euro per persoon/per jaar, berekend op basis van de formule:

€ 500 x aantal dagen verblijvende in de instelling : 365 (366) dagen.

  • Voor niet-Dilbeekse instellingen: maximum 250 euro per persoon/per jaar, berekend op basis van de formule:

€ 250 x aantal dagen verblijvende in de instelling : 365 (366) dagen

Documenten