Sociaal-pedagogische subsidie voor ouders van een kind met een beperking (OCMW)

Wat

De gemeente Dilbeek verleent een sociaal-pedagogische subsidie aan de ouders, die een kind met een beperking of jongere opvoeden en verzorgen.

Indien de ouders niet samenwonend zijn, zal de subsidie uitgekeerd worden aan de ouder waarbij het kind zijn domicilie heeft.
Bij gemis aan ouders zal de subsidie uitgekeerd worden aan de wettelijke vertegenwoordiger, die bewijst rechthebbende te zijn op het kindergeld voor het kind met een beperking.

Voorwaarden

  • De aanvrager moet minstens 1 jaar in Dilbeek ingeschreven zijn in het bevolkingsregister op 31 december van het jaar voorafgaand aan de aanvraag.
  • De ouders mogen een beroepsactiviteit uitoefenen, maar nemen de zorg voor het kind met beperking op zich.
  • De subsidie wordt toegekend voor kinderen ten laste, die voldoen aan de hieronder omschreven voorwaarden:

- het kind ten laste is jonger dan 6 jaar en heeft een invaliditeitsgraad van minstens 66 % of 7 punten

- het kind ten laste is ouder dan 6 jaar en is schoolgaand en heeft een invaliditeitsgraad van minstens 66 % of 7 punten

- het kind ten laste mag niet tewerkgesteld zijn of een vervangingsinkomen genieten

- het kind ten laste is jonger dan 21 jaar op 31 december van het jaar voorafgaand aan de aanvraag.

Procedure

De aanvraag tot bekomen van de gemeentelijke subsidie moet jaarlijks – vóór 30 juni – ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen. Hiertoe worden de nodige formulieren ter beschikking gesteld aan de belanghebbende.

De aanvragen worden onderzocht door de dienst Volwassenen Welzijn te Itterbeek die eveneens gelast is met de opvolging en controle van de dossiers.

Wat meebrengen

De jaarlijkse subsidie zal worden toegekend op voorlegging van:

  • Het ingevulde aanvraagformulier (zie bijlage)
  • Een geneeskundig attest, met vermelding van de invaliditeitsgraad van het kind, afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Dit attest moet betrekking hebben op het dienstjaar voorafgaand aan het jaar van de subsidieaanvraag.
  • Het laatste bewijs van de uitbetaling van de kinderbijslag. Dit kan door een kopij te bezorgen van een bankuittreksel van de maand mei of juni, van het jaar van de aanvraag, met vermelding van de storting van de kinderbijslag.

De aanvraag is pas geldig wanneer het dossier volledig is met inbegrip van alle attesten, getuigschriften en bewijsstukken.

Bedrag

De sociaal-pedagogische subsidie bedraagt 250 euro per jaar per kind met een handicap.

Documenten