Noodfonds

​Diverse ondersteuning voor Dilbeekse verenigingen via het noodfonds

De coronacrisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om 87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen. Voor Dilbeek gaat het om een bedrag van 708.909,52 euro. 

Om de noden in kaart te brengen, werden de Dilbeekse verenigingen bevraagd over de impact van de coronacrisis. Uit die rondvraag kwam naar voor dat verenigingen niet alleen nood hebben aan financiële middelen, maar ook aan logistieke en organisatorische ondersteuning. Daarom werd beslist om in twee fasen te werken.  

In een eerste fase ligt de focus op de acute nood aan financiële ondersteuning. Verenigingen gaven aan dat de extra kosten voor het coronaveilig organiseren van activiteiten, de gemaakte kosten voor activiteiten die niet konden doorgaan en vaste doorlopende kosten hoog kunnen oplopen. Ook het wegvallen van allerlei fondsenwervende activiteiten weegt voor sommige verenigingen zwaar door.  

In een tweede fase wil groep Dilbeek een stap verder gaan en kijken naar maatregelen met een meer structurele en duurzame impact. Samen met verenigingen en vrijwilligers zal een kader uitgewerkt worden voor noden die niet noodzakelijk financieel zijn, maar wel nieuwe initiatieven en toekomste evenementen kunnen aanmoedigen.

Aanvragen voor het noodfonds kunnen ingediend worden van 2 december tot 28 februari via het online aanvraagformulier. 

Vragen?  
Stuur een mailtje naar noodfonds@dilbeek.be 

 

 

Hoe subsidies aanvragen?

In 4 stappen naar een geldige aanvraag
 

1. Neem het subsidiereglement grondig door

Voldoet jouw vereniging aan alle voorwaarden? Voor welke van de 4 soorten subsidies komt jouw vereniging in aanmerking? In het subsidiereglement staan alle voorwaarden duidelijk beschreven.

2. Verzamel alle nodige gegevens

Je kan dit formulier gebruiken als checklist alvorens het digitale formulier in te vullen.

3. Verzamel de nodige bewijsstukken en geef ze de correcte benaming

Onderaan deze pagina vind je per deel welke bewijsstukken nodig zijn. Enkel uitgaven en inkomsten die aangetoond worden met geldige bewijsstukken komen in aanmerking.

4. Dien je aanvraag in via het online formulier

Via onderstaande link kom je op het aanvraagformulier terecht. Wanneer je alle vragen hebt ingevuld, klik je op ‘verzenden’. Eenmaal verzonden, kan je je aanvraag niet meer bewerken. Een kopie van je antwoorden wordt gemaild naar het emailadres dat je hebt opgegeven.

vraag subsidies aan

Praktisch

 • Benoem elk document als volgt: 
  naam vereniging_omschrijving document (bijvoorbeeld: scoutsalena_factuur mondmaskers)
 • Max. 10 bestanden per deel. Gelieve indien nodig de bewijsstukken te bundelen. 

 

1. Extra kosten die gemaakt zijn om activiteiten coronaproof te kunnen organiseren  

 • Bijvoorbeeld: aankoop hygiënisch materiaal, huur extra infrastructuur, extra busvervoerkosten, ... 
 • Aan te tonen via: factuur of betalingsbewijs
   

2. Gederfde winst in 2020 

 • Onder gederfde winst verstaan we de gemiste winst, m.a.w. de winst (= opbrengsten min uitgaven) in vergelijking met voorgaande jaren. Gederfde winst kan aangetoond worden met het gemiddelde van de inkomsten van de twee voorgaande (werk)jaren, in vergelijking met de opbrengsten van coronajaar 2020. 
 • Bijvoorbeeld: het jaarlijks eetfeest dat omwille van de coronamaatregelen niet kon plaatsvinden  
 • Aan te tonen via: exceltabel noodfonds gederfde winsten (download tabel) + financieel verslag van de twee voorbije edities (overzicht van de kosten en inkomsten)

Verplicht in te vullen: Exceltabel Noodfonds_gederfde winsten:  
* per activiteit de opbrengsten en uitgaven van de laatste twee jaren  
* indien jullie werken met kalenderjaren, dan gelden de activiteiten van het jaar 2018 en 2019 (en 2020 indien de activiteit is doorgegaan) 
* indien jullie werken met werkingsjaren, dan gelden de activiteiten van het jaar 2017-2018 en 2018-2019 (en 2019-2020 indien de activiteit is doorgegaan)  
 

3. Niet-recupereerbare kosten voor evenementen die (gedeeltelijk) geannuleerd werden omwille van corona  

 • Bijvoorbeeld: aankoop eten, … 
 • Aan te tonen via: factuur of betalingsbewijs
   

4. Vaste kosten die bleven doorlopen toen er geen activiteiten konden doorgaan 

 • Bijvoorbeeld: huur infrastructuur… Valt hier niét onder: kosten van nutsvoorzieningen  
 • Aan te tonen via: factuur of betalingsbewijs

 • Niet alle kosten worden volledig terugbetaald. Op sommige kosten wordt een percentage toegepast of een maximum gehanteerd.  
 • De gederfde winst (deel 2) komt in aanmerking voor 30% van de totale som met een maximum van € 4000 per vereniging. Gelieve ondanks dit plafond € 4000 toch ALLE gederfde winsten aan te geven. Zo krijgen we zicht op het volledige plaatje en kunnen we hier in de toekomst rekening mee houden.  
 • Enkel kosten/opbrengsten die aangetoond worden met de nodige bewijsstukken (facturen, betalingsbewijs, financieel verslag) komen in aanmerking.