Noodfonds voor cultuur, jeugd en sport

Diverse ondersteuning voor Dilbeekse verenigingen via het noodfonds 

De coronacrisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om 87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen. Voor Dilbeek gaat het om een bedrag van 708.909,52 euro.  

Om de noden in kaart te brengen, werden de Dilbeekse verenigingen bevraagd over de impact van de coronacrisis. Uit die rondvraag kwam naar voor dat verenigingen niet alleen nood hebben aan financiële middelen, maar ook aan logistieke en organisatorische ondersteuning. Daarom werd beslist om in twee fasen te werken.   

In een eerste fase lag de focus op de acute nood aan financiële ondersteuning. Verenigingen gaven aan dat de extra kosten voor het coronaveilig organiseren van activiteiten, de gemaakte kosten voor activiteiten die niet konden doorgaan en vaste doorlopende kosten hoog kunnen oplopen. Ook het wegvallen van allerlei fondsenwervende activiteiten weegt voor sommige verenigingen zwaar door.   

In een tweede fase gaat Dilbeek een stap verder. In samenspraak met de verenigingen en een klankbordgroep gingen we op zoek naar maatregelen met meer structurele en duurzame impact. Zo kwamen we tot zeven concrete acties: een mix van financiële, logistieke én inhoudelijke ondersteuningsvormen, voor een succesvolle relance van Dilbeekse verenigingen en organisatoren.

 

Actieplan 2021 

In 2021 wordt de 2e fase van het noodfonds uitgerold aan de hand van zeven concrete acties: 

1.   Tijdelijk subsidiereglement noodfonds 

Dit tijdelijke subsidiereglement noodfonds heeft als doel de verenigingen financieel te ondersteunen en op die manier verdere acute noden op te vangen. Deze subsidie is van toepassing op de periode 1 januari 2021 – 31 augustus 2021. Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 1 augustus tot en met 30 september 2021. Het volledige reglement is terug te vinden als bijlage, onderaan deze pagina.  

Naar het aanvraagformulier Subsidies noodfonds

2.      Tijdelijk projectsubsidiereglement voor nieuwe initiatieven  

Deze tijdelijke projectsubsidie wil nieuwe en vernieuwende initiatieven steunen, met oog op een relance van het lokale vrijetijdsaanbod. De subsidie is van toepassing op de periode juni 2021 tot en met december 2022. Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden. Het volledige reglement is terug te vinden als bijlage, onderaan deze pagina. 

Naar het aanvraagformulier Projectsubsidies noodfonds 

3.      Aanbieden van hygiëne- en preventiematerialen voor de zomerkampen 

Net als vorige zomer wordt er hygiëne- en preventiemateriaal ter beschikking gesteld van de organisatoren van zomerkampen tijdens de zomervakantie. 

4.      Aankopen en kosteloos aanbieden van specifiek uitleenmateriaal 

Er worden signalisatiemateriaal, mobiele wastafels en stretchtenten aangekocht in functie van het corona-proof organiseren van evenementen en activiteiten. Deze materialen, inclusief nadarhekkens (die dienen ter opbouw van een circulatieplan op een activiteit of evenement), worden gratis ter beschikking gesteld als logistieke ondersteuning bij het corona-proof organiseren van een initiatief. 

5.      Organiseren van een specifiek vormingsaanbod 

Een specifiek vormingsaanbod op maat van de lokale verenigingen wordt uitgewerkt en gratis aangeboden in najaar 2021. Op die manier wordt ingezet op het verhogen van de kwaliteit en de professionalisering van de verenigingen. Onder meer volgens items komen aan bod: vrijwilligers werven, basisopleiding boekhouden, digitaal vergaderen, ledenwerving. 

6.      Ondersteuningen organisatie evenementen 

Een initiatief organiseren is op dit moment niet evident: we maken organisatoren wegwijs in de huidige organisatierichtlijnen en vereenvoudigen de procedure voor kleinschalige initiatieven. 

7.      Actieve ondersteuning in kader van ledenwerving 

Met oog op een vlotte opstart van het nieuwe werkjaar in september wordt actief ingezet op ondersteuning van ledenwerving. Enerzijds via een inhoudelijk kader vanuit de stroom Vrije tijd, anderzijds via een communicatieplan om het lokale verenigingsleven te promoten en inwoners aan te moedigen (opnieuw) aan te sluiten bij een lokale vereniging. 

Vragen?   
Stuur een mailtje naar noodfonds@dilbeek.be