Sportraad

Opdracht

De sportraad heeft tot doel het gemeentelijk sport-, beweeg- en gezondheidsbeleid te ondersteunen en te stimuleren met respect voor de leefomgeving. Om deze doelstelling te verwezenlijken zal de raad:

  • hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, advies geven aan de gemeentelijke overheid inzake sport, recreatie en gezondheidsaangelegenheden
  • overleg en samenwerking stimuleren tussen alle Nederlandstalige sportinitiatieven en organisaties, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied van de gemeente
  • activiteiten ondernemen in verband met onderzoek, documentatie en informatie
  • regelmatig deelnemen aan het  gezamenlijk overleg met de andere adviesraden
  • initiatieven voorstellen op het gebied van sportbeoefening en kaderopleiding

Deze opsomming is niet limitatief maar wordt aangevuld met alle maatregelen die zich zouden aandienen om het lokaal sport- en  beweegbeleid te ondersteunen en te stimuleren.