Socio-economische vergunning voor handelsvestigingen

Wat

Wilt u een permanente handelszaak openen van meer dan 400m² netto handelsoppervlakte in een bestaand gebouw, of voorziet u handelsactiviteiten voor in totaal meer dan 400m² netto handelsoppervlakte in uw bouwproject, dan hebt u daarvoor een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten nodig.

Procedure

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente van de plaats van vestiging. Het college van burgemeester en schepenen reikt de machtiging uit.

Als de machtiging deel uitmaakt van een omgevingsproject (stedenbouwkundige handelingen of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten), moet de aanvraag online gebeuren via het Omgevingsloket.

Voor het indienen van de aanvraag moet het gepast formulier gebruikt worden:

- formulier SE1 indien de aanvraag betrekking heeft op één vestigingsplaats
- formulier SE2 indien de aanvraag betrekking heeft op meerdere verkoopspunten

Regelgeving

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid