Samen met burgers beleid maken

Participatie in Dilbeek

Net als in heel wat andere gemeentes, gaan we ook in Dilbeek op zoek naar nieuwe, moderne manieren om jou mee te laten bouwen aan ons beleid. We willen meer betrokkenheid van burgers en verenigingen en kijken daarvoor verder dan naar de bestaande inspraakkanalen. Na heel wat wikken en wegen en veel gesprekken met betrokkenen, zijn we tot een beleidsparticipatiemodel gekomen dat we nu verder vorm willen geven. 

Waarom dit traject?

Er zijn meer dan 44.000 Dilbekenaren. Veel daarvan zijn geëngageerde inwoners die graag betrokken willen worden bij het beleid in hún gemeente. Dat engagement kon niet iedereen kwijt in het verleden, ondanks de vele goede participatietrajecten en – kanalen. Daarom gingen we op zoek naar een sterk participatiebeleid dat open staat voor alle burgers. Dat deden we ook nu al samen met heel wat partners in participatie. Zo kwamen we tot de volgende bouwstenen die we kunnen gebruiken om een visie te maken op maat van ons Dilbeek: 

Aan de slag met de bouwstenen

Samen met enkele burgers, politici en ambtenaren werd op basis van deze bouwstenen een eerste aanzet tot een Dilbeeks participatiemodel gegeven. Nog niet tot in detail uitgewerkt, zodat er nog ruimte is om te experimenteren, te leren en bij te sturen. 

Elk project is uniek. Daarom moet de omkadering die het krijgt ook op maat zijn. En ook elke Dilbekenaar is uniek, met uiteenlopende interesses en kennis. Daarom willen we dat zij hun engagement flexibel kunnen inzetten. 

Een project start altijd met een idee. Dat kan bij de gemeente terecht komen via bestaande gemeentelijke teams, via politici of participatie@dilbeek.be.

Wat er met zo’n idee gebeurt wordt bekeken door een groep van ambtenaren, politici en burgers: De Spil. Zij pluizen uit welke omkadering nodig is om het idee verder vorm te geven en uit te werken. Deze “Spil” bestaat uit vier, bij loting aangestelde, burgers; twee ambtenaren en één afgevaardigd politicus. Zij gebruiken het bestaande Dilbeekse Meerjarenplan als houvast zullen gebruiken om te bekijken of en hoe projecten kunnen aangepakt worden. 

Soms zijn gemeentelijke teams op de achtergrond al aan de slag met een idee, dan kan het team er verder (participatief) mee aan de slag, rekening houdend met de input van de burgers. Als duidelijk is hoe een idee kan worden uitgewerkt en welke middelen het nodig heeft, dan wordt het een project waar met verschillende partners verder aan gesleuteld wordt. Een combinatie van de juiste groep mensen met de juiste middelen en het juiste kader vormen hierbij de basis. Voor een stand van zaken van enkele lopende participatietrajecten kan je terecht op doemee.dilbeek.be.

Voor bepaalde ideeën is echter extra inspiratie, voeding of werving van de mensen nodig. Daarom organiseren we twee keer per jaar een forum. 

Een forum?

Een groep van geïnteresseerde burgers die zich verder verdiepen in bepaalde ideeën. Die open groep kan verschillen per editie en per thema of idee. Met de interesse en expertise van de deelnemers gaan we op zoek naar hoe we de meer complexe ideeën verder vorm kunnen geven. Er kan ook feedback gegeven worden op lopende participatietrajecten. Misschien ontstaan er tijdens het forum wel nieuwe ideeën. Wat zeker is, is dat het samenbrengen van al dat engagement en al die knowhow zorgt voor een breed gedragen beleid.  

En dat het ook gewoon een gezellig moment wordt waar we elkaar beter leren kennen. 

Het eerste forum!

Met het eerste Forum is de nieuwe manier van beleidsparticipatie nu ook écht van start gegaan. Een mooie opkomst van gemotiveerde burgers zorgde ervoor dat ook bij ons de motivatie om hier verder mee te werken groot is.

Het Forum is een bijeenkomst waar dieper wordt ingegaan op projecten die met participatie tot stand komen. Voor de eerste editie waren dat de publieke ruimte, erkenning & subsidie en… het participatiemodel zelf. Hierover konden mensen mee nadenken in aparte themakamers.

We wilden graag van mensen horen hoe zij de verdere concrete invulling zien van de doorstroom van idee naar project. Tot vandaag bleef dat redelijk vaag maar na deze bijeenkomst krijgt het steeds beter vorm.

Het was dan ook niet de bedoeling om meteen met een mooi afgewerkt geheel naar buiten te komen. Tijdens dit Forum gaven we aan dat er nog ruimte is om te experimenteren en om aan te vullen waar nodig.  Tegelijk wilden we ook meer uitleg geven over het model aan wie daar nog nood aan had. We zien op die manier dat het Forum een belangrijke rol kan spelen in de toekomst.

Als afsluiter van deze namiddag koppelden alle gespreksgroepen terug naar de grotere groep en werden de enkele lopende participatietrajecten voorgesteld. Tussendoor en nadien was er natuurlijk plaats voor vragen én een gezellige babbel. Achteraf waren de reacties vooral positief.

Het was niet makkelijk om te beginnen met een model dat eigenlijk nog niet af was. Dat zorgde voor wat onrust en twijfel, maar we wilden voldoende ruimte willen laten voor inspraak en participatie. Iedereen kwam uiteindelijk met een open vizier naar het eerste forum en na de nodige uitleg en workshops was de teneur toch enthousiast voor wat volgt.

We kijken dan ook hoopvol uit naar het volgende Forum van dinsdag 26 september.