Samen met burgers beleid maken

Participatie in Dilbeek

Net als in heel wat andere gemeentes, gaan we ook in Dilbeek op zoek naar nieuwe, moderne manieren om jou mee te laten bouwen aan ons beleid. We willen meer betrokkenheid van burgers en verenigingen en kijken daarvoor verder dan naar de bestaande inspraakkanalen. Na heel wat wikken en wegen en veel gesprekken met betrokkenen, zijn we tot een beleidsparticipatiemodel gekomen dat we nu verder vorm willen geven. 

Waarom dit traject?

Er zijn meer dan 44.000 Dilbekenaren. Veel daarvan zijn geëngageerde inwoners die graag betrokken willen worden bij het beleid in hún gemeente. Dat engagement kon niet iedereen kwijt in het verleden, ondanks de vele goede participatietrajecten en – kanalen. Daarom gingen we op zoek naar een sterk participatiebeleid dat open staat voor alle burgers. Dat deden we ook nu al samen met heel wat partners in participatie. Zo kwamen we tot de volgende bouwstenen die we kunnen gebruiken om een visie te maken op maat van ons Dilbeek: 

Aan de slag met de bouwstenen

Samen met enkele burgers, politici en ambtenaren werd op basis van deze bouwstenen een eerste aanzet tot een Dilbeeks participatiemodel gegeven. Nog niet tot in detail uitgewerkt, zodat er nog ruimte is om te experimenteren, te leren en bij te sturen. 

Elk project is uniek. Daarom moet de omkadering die het krijgt ook op maat zijn. En ook elke Dilbekenaar is uniek, met uiteenlopende interesses en kennis. Daarom willen we dat zij hun engagement flexibel kunnen inzetten. 

Een project start altijd met een idee. Dat kan bij de gemeente terecht komen via bestaande gemeentelijke teams, via politici of participatie@dilbeek.be.

Wat er met zo’n idee gebeurt wordt bekeken door een groep van ambtenaren, politici en burgers: De Spil. Zij pluizen uit welke omkadering nodig is om het idee verder vorm te geven en uit te werken. Deze “Spil” bestaat uit vier, bij loting aangestelde, burgers; twee ambtenaren en één afgevaardigd politicus. Zij gebruiken het bestaande Dilbeekse Meerjarenplan als houvast zullen gebruiken om te bekijken of en hoe projecten kunnen aangepakt worden. 

Soms zijn gemeentelijke teams op de achtergrond al aan de slag met een idee, dan kan het team er verder (participatief) mee aan de slag, rekening houdend met de input van de burgers. Als duidelijk is hoe een idee kan worden uitgewerkt en welke middelen het nodig heeft, dan wordt het een project waar met verschillende partners verder aan gesleuteld wordt. Een combinatie van de juiste groep mensen met de juiste middelen en het juiste kader vormen hierbij de basis. Voor een stand van zaken van enkele lopende participatietrajecten kan je terecht op doemee.dilbeek.be.

Voor bepaalde ideeën is echter extra inspiratie, voeding of werving van de mensen nodig. Daarom organiseren we twee keer per jaar een forum. 

Een forum?

Een groep van geïnteresseerde burgers die zich verder verdiepen in bepaalde ideeën. Die open groep kan verschillen per editie en per thema of idee. Met de interesse en expertise van de deelnemers gaan we op zoek naar hoe we de meer complexe ideeën verder vorm kunnen geven. Er kan ook feedback gegeven worden op lopende participatietrajecten. Misschien ontstaan er tijdens het forum wel nieuwe ideeën. Wat zeker is, is dat het samenbrengen van al dat engagement en al die knowhow zorgt voor een breed gedragen beleid.  

En dat het ook gewoon een gezellig moment wordt waar we elkaar beter leren kennen. 

Het eerste forum!

Met het eerste Forum is de nieuwe manier van beleidsparticipatie nu ook écht van start gegaan. Een mooie opkomst van gemotiveerde burgers zorgde ervoor dat ook bij ons de motivatie om hier verder mee te werken groot is.

Het Forum is een bijeenkomst waar dieper wordt ingegaan op projecten die met participatie tot stand komen. Voor de eerste editie waren dat de publieke ruimte, erkenning & subsidie en… het participatiemodel zelf. Hierover konden mensen mee nadenken in aparte themakamers.

We wilden graag van mensen horen hoe zij de verdere concrete invulling zien van de doorstroom van idee naar project. Tot vandaag bleef dat redelijk vaag maar na deze bijeenkomst krijgt het steeds beter vorm.

Het was dan ook niet de bedoeling om meteen met een mooi afgewerkt geheel naar buiten te komen. Tijdens dit Forum gaven we aan dat er nog ruimte is om te experimenteren en om aan te vullen waar nodig.  Tegelijk wilden we ook meer uitleg geven over het model aan wie daar nog nood aan had. We zien op die manier dat het Forum een belangrijke rol kan spelen in de toekomst.

Als afsluiter van deze namiddag koppelden alle gespreksgroepen terug naar de grotere groep en werden de enkele lopende participatietrajecten voorgesteld. Tussendoor en nadien was er natuurlijk plaats voor vragen én een gezellige babbel. Achteraf waren de reacties vooral positief.

Het was niet makkelijk om te beginnen met een model dat eigenlijk nog niet af was. Dat zorgde voor wat onrust en twijfel, maar we wilden voldoende ruimte willen laten voor inspraak en participatie. Iedereen kwam uiteindelijk met een open vizier naar het eerste forum en na de nodige uitleg en workshops was de teneur toch enthousiast voor wat volgt.

We kijken dan ook hoopvol uit naar het volgende Forum later dit jaar.

Wil je graag een overzicht van enkele Dilbeekse participatieve projecten? Kijk dan snel op doemee.dilbeek.be.

De feedback van het eerste forum

Ons Dilbeeks participatiemodel is een vernieuwd model. Hierbij laten we ruimte om te experimenten, te groeien en om onze beleidsparticipatie continu te verbeteren. Ook het forum, als onderdeel van het participatiemodel, is een nieuw platform. Na het forum gaven we de aanwezigen kans om ons feedback te geven. Hieronder geven we graag mee wat de deelnemers ervan vonden. 

We ontvingen van zeventien deelnemers feedback 

Voor het merendeel van de deelnemers voldeed het forum aan hun verwachtingen (10). Drie mensen gaven aan andere verwachtingen te hebben. Vier gaven aan geen mening hierrond te hebben. 

Van de 17 respondenten namen 8 mensen deel aan de kamer ‘Van idee naar project’, 5 mensen aan de kamer ‘Erkennings- en subsidieregels’, twee aan ‘Publieke ruimte’ en 2 aan de kamer waar meer verduidelijking bij het model werd gegeven 

Voornamelijk de spreker (13) en de inhoud (9) werden goed bevonden. Verder werd er aangegeven dat de tijdsduur (6), methodiek en bruikbaarheid eindresultaat (4) naar wens was. 

Dertien respondenten gaven aan dat er werd tegemoet gekomen aan de bouwsteen van het model als groeiproces, 7 mensen erkenden de bouwsteen groeiproces, 7 gaven aan dat ze de bouwsteen toewerken naar een gemeenschappelijk doel erkend zagen, 4 respondenten zagen dat er oog was voor een open flexibele samenstelling en 5 respondenten herkenden de mix van georganiseerde en niet georganiseerde burgers.  

Wil je nog iets kwijt over de kamer die je volgde?

Iedereen kon concrete vragen stellen of opmerkingen geven, waar mogelijk geven we hier een antwoord op.   

Deze feedback werd gegeven door een deelnemer aan de kamer ‘Van idee naar project’.

We houden rekening met voldoende ruimtes en plaats om in subgroepen te werken waar nodig. 

Fijn, we engageren ons om hier blijvend op in te zetten.

Het was een bewuste keuze om in deze fase kandidaten op de infomarkt te kiezen. Zo hadden meer mensen kans om zich, goed geïnformeerd, kandidaat te stellen. We vonden het evenwicht belangrijk tussen enerzijds zoveel mogelijk mensen de kans te geven en anderzijds hen goed geïnformeerd te engageren. Naar de toekomst kunnen andere selectiemethodes bekeken worden.

Deze feedback werd gegeven door een deelnemer aan de kamer ‘Erkenning en subsidie’.

We hebben inderdaad een erkennings- en subsidiebeleid op maat van Dilbeek nodig. We willen dit belangrijk traject zo goed mogelijk laten verlopen, waarbij we als gemeente ervoor gekozen hebben om externe expertise in te winnen. De voorbeelden die werden gebruikt, dienden louter ter inspiratie. 

Deze feedback werd gegeven door een deelnemer aan de kamer ‘Erkenning en subsidie’.

Het participatief traject zal uitwijzen op welke manier we dit als Dilbeek willen vorm geven. 

Deze feedback werd gegeven door een deelnemer aan de kamer ‘van idee naar project’) 

De antwoorden van de ‘mentimeter’ worden als basis gebruikt om met de gelote spilleden en hun plaatsvervangers verder te werken.  

Fijn je engagement te lezen. We kijken uit naar je deelname aan een project. Hierin kan je zeker je inhoudelijk verdiepen.

De antwoorden van de ‘mentimeter’ worden als basis gebruikt om met de gelote spilleden en hun plaatsvervangers verder te werken. We bevroegen steeds wat deelnemers onder ‘andere’ bedoelden. Dit wordt eveneens in rekening genomen. 

...voorzien in juni 2023 = wanneer er nieuwe reglementen al zijn opgesteld door de gemeente en zowat alles al beslist is.

Vanaf najaar 2023 starten de participatieve sessies. De uitnodigingen naar verengingen en burgers volgen 😊 

We staan in tussentijd niet stil. Met enkele projecten wordt in tussentijd verdere participatieve stappen gezet (zie doemee.dilbeek.be). Heb je zelf een projectidee: aarzel niet om ons dit door te geven via participatie@dilbeek.be. Wel zullen we op 26 september opnieuw een forum organiseren.

Is er iets wat je op een volgend forum anders zou willen? Hoe dan?

Dit is inderdaad een doelstelling. Laten we hier samen naar streven! We starten alvast een bredere communicatiecampagne om hierop in te zetten.

Het was een bewuste keuze om in deze fase kandidaten op de infomarkt te kiezen. Zo hadden meer mensen kans om zich, goed geïnformeerd, kandidaat te stellen. We vonden het evenwicht belangrijk tussen enerzijds zoveel mogelijk mensen de kans te geven en anderzijds hen goed geïnformeerd te laten engageren. Naar de toekomst kunnen andere selectiemethodes bekeken worden. 

Antwoord Zie tijdslijn op doemee.dilbeek.be over erkenning subsidie: . We werken hier, participatief, aan verder. 

Alle erkende verenigingen waren alvast uitgenodigd voor het eerste forum. Hopelijk kunnen we nog meer verenigingen en burgers bereiken zodat we hun expertise kunnen gebruiken.

Met bredere communicatie hopen we meer burgers te informeren zodat ook zij hun engagement opnemen. Hopelijk kan jij je buren, kennissen, kinderen, eveneens enthousiasmeren.

Met bredere communicatie hopen we meerdere burgers te informeren zodat ook zij hun engagement opnemen. Hopelijk kan jij je buren, kennissen, kinderen, eveneens enthousiasmeren.

We nemen elke stemming, idee, feedback serieus. Dit betekent niet dat we (onmiddellijk) met elke idee aan de slag kunnen. 

Ook is de info op https://doemee.dilbeek.be/ chaotisch: op dit ogenblik en is daar bijvoorbeeld niets meer te vinden over het lopende participatieproject Masterplan Groot-Bijgaarden. 
Op https://doemee.dilbeek.be/leefbuurt-palokewijk/news_items/3098 staan links naar straatfiches: dat blijken bestanden te zijn te downloaden via WeTransfer die niet meer toegankelijk zijn (maar 7 dagen toegankelijk geweest?)

Dank voor je feedback: We proberen doemee.dilbeek.be duidelijker te maken.  

Hopelijk is met bovenstaande al een klein deeltje tegemoet gekomen.

Heb je misschien een themavoorstel voor een volgende forum? De voorstellen worden doorgegeven aan de Spil om te bekijken.

We zoeken nog een manier om een overzicht te geven van ingediende projectideeën. Het is inderdaad belangrijk en een doelstelling dat we transparant en zo objectief mogelijk weergeven waarom we al dan niet verder gaan met het ingediende projectidee. 

Als uitbater ben je zelf aansprakelijk en moet je een verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten, onze vereniging is klein (10 leden) en vorig jaar kostte die verzekering ons €109 voor één dag / grotere verenigingen hebben meestal een jaarverzekering.Is er geen mogelijkheid dat de gemeente een jaarverzekering afsluit en de uitbaters 1/365 hiervan betalen? Het gaat tenslotte over 1 dag en dan nog slechts 3u (van 15u-18u).  Bij ons was dat een flinke hap uit onze verdiensten voor onze Kunstkring Art After Work Dilbeek.

Dit is alvast een goede case waar de spil zich kan over buigen. Zij bekijken of dit een project kan worden.

Voor erkenning en subsidie: volgende participatieve momenten volgen. Zie doemee.dilbeek.be

Voor beleidsparticipatie-ideeën: momenteel via participatie@dilbeek.be 

Bedankt voor je idee. We nemen deze bedenking mee in het traject rond erkenning en subsidie. Sluit gerust aan de volgende participatieve sessie rond erkenning en subsidiebeleid. 

Iets meer duiding zou hier wenselijk zijn. Stuur gerust verdere concretisering naar participatie@dilbeek.be

Hier kunnen we enkel onze oprechte intentie van beleidsparticipatie meegeven. We nodigen je graag uit op hieraan mee te werken.

Klopt, vandaar het lopend beleidsparticipatief traject 😊. Kijk snel snel voor een stand van zaken van de participatieve sessies hierrond op doemeedilbeek.be.

We willen iedereen bedanken voor de gegeven feedback en hopen dat we verder op jullie burgerengagement kunnen rekenen. Samen maken we Dilbeek participatief!