Registratie van de slachting van een dier

Wat

Dieren worden geslacht in een erkend slachthuis.

Voorwaarden

 • Thuisslachting

  In enkele uitzonderingen kan er ook thuis geslacht worden:

  Het gaat om de slachting van varkens, schapen, geiten, gekweekte wilde hoefdieren, pluimvee en konijnen.
  De slachting vindt plaats buiten het slachthuis, thuis bij de particulier, eigenaar te slachten dier.
  Het vlees dat afkomstig is van deze slachtingen is uitsluitend bestemd voor eigen consumptie in het gezin (privéconsumptie).

Er geldt een algemeen verbod op onverdoofd slachten. Dit geldt ook voor thuisslachtingen.

 

 

 • Slachtaangifte

Als je huis slacht - behalve voor pluimvee en konijnen – dien je je eerst éénmalig te registreren bij de gemeente (dienst burgerzaken)

Bovendien moet je op voorhand een slachtaangifte doen – behalve voor pluimvee en konijnen - bij de gemeente van uw woonplaats (dienst burgerzaken), die een ontvangstbewijs zal afgeven. Zonder aangifte is thuisslachting niet toegestaan!

De aanvraag voor een slachtaangifte wordt gedaan uiterlijk twee werkdagen voor de slachting. De bewijzen zijn acht dagen geldig.

Om de aangifte te kunnen doen dienen de dieren correct geregistreerd te zijn. (Meer info: https://www.dgz.be/kleine-herkauwers/i-r-sghk/particuliere-slachting)

Procedure

 • Slachtingen van schapen in het kader van religieuze ritus

De uitgebreide regelgeving (o.a. op het vlak van hygiëne, dierenwelzijn, afvalverwerking,…) maakt het nagenoeg onmogelijk om een thuisslachting correct uit te voeren.

Daarom zijn de slachtingen van schapen voor het Offerfeest enkel mogelijk in een erkend slachthuis of in een tijdelijk erkende slachtplaats.

Voor een particuliere slachting van een schaap op een tijdelijk erkende slachtplaats moet de eigenaar vooraf een slachtaangifte doen bij de gemeente (dienst Burgerzaken). Voor een particuliere slachting van een schaap in een erkend slachthuis gebeurt de aangifte bij de aankomst in het slachthuis.

Regelgeving

De belangrijkste regelgeving in verband met het ritueel slachten van dieren is :

Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de

bescherming van dieren bij het doden;

Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren;

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 februari 2016 betreffende de bescherming van

dieren bij het slachten of doden

Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004

houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van

dierlijke oorsprong;

Wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel

Koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de

erkenningen, toelatingen en voorafgaande registratie afgeleverd door het Federaal

Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Koninklijk besluit van 30 november 2015 betreffende de hygiëne van levensmiddelen van

dierlijke oorsprong.

Koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen

voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde

producten van dierlijke oorsprong;

Koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende de handel in slachtvlees en houdende

reglementering van de keuring der hier te lande geslachte dieren;

Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming

van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging

van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97

• Wet van 15 april 1965 betreffende de keuring van en de handel in vis, gevogelte, konijnen en wild, en tot de wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel.

 

Voor meer vragen en info kan u contact opnemen met Wonen & Ondernemen, 02/451 68 70 (dagelijks van 9 tot 12 en van 14 tot 16 uur) of wonenenondernemen@dilbeek.be.