Projectmedewerker Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) voor Eerstelijnszone Pajottenland & Dilbeek

Print

Functieomschrijving

De functie bestaat uit een gecombineerde opdracht: enerzijds de coördinatie van het Geïntegreerd Breed Onthaal binnen de Eerstelijnszone Pajottenland, anderzijds de implementatie van het GBO in de Welzijnspunten van Dilbeek en het trekken van een aantal ondersteunende projecten gelinkt aan de Welzijnspunten.

Opdracht voor ELZ Pajottenland

In het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit ‘het realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal’, werd bij de Vlaamse overheid een project ingediend door de Eerstelijnszone Pajottenland.

Het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband tussen minimaal 3 kernactoren: het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Deze samenwerking is gericht op twee belangrijke doestellingen: het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming.

De lokale besturen Dilbeek, Ternat, Roosdaal, Lennik, Gooik, Herne, Galmaarden en Bever vormen samen de eerstelijnszone Pajottenland en willen vanuit deze regio samen het Geïntegreerd Breed Onthaal uitbouwen. De eerstelijnszones hebben als belangrijkste doel een betere samenwerking tussen gezondheids- en welzijnssector. Het GBO past perfect onder deze doelstelling.

Het project GBO omvat 2 grote doelstellingen:

 • Binnen de gemeenten van de eerstelijnszone Pajottenland wordt, met de kernpartners, een sterk onthaal georganiseerd dat duidelijk en herkenbaar is, en waarbij de toegankelijkheid voor de burger (en doorverwijzers) naar de lokale sociale hulp- en dienstverlening verhoogd wordt.
 • Het GBO gebruiken als hefboom om burgers beter te informeren, door te verwijzen en te ondersteunen bij het realiseren van hun grondrechten en onderbescherming tegen te gaan.

Concrete opdrachten voor de projectmedewerker GBO voor de ELZ Pajottenland:

 • Coördineren, opvolgen en ondersteunen van het project (acties en doelstellingen).
 • Informatie vergaren ter voorbereiding van de uitvoering van acties en doelstellingen.
 • Op zoek gaan naar goede praktijken die een meerwaarde kunnen bieden voor het project
 • Uitbouwen van een netwerk en opvolgen van overkoepelende vergaderingen/uitwisselingsmomenten met andere GBO-projecten.
 • Afstemmen en afspraken maken rond samenwerking met de verschillende partners (vb. in kader van vlotte doorverwijzing tussen partners GBO,…).
 • Stimuleren, motiveren en ondersteunen van partners in hun opdrachten in het kader van GBO.
 • Voorbereiden en leiden van stuurgroep en forum.
 • Uitzoeken wat geschikte communicatiemiddelen zijn om nuttige informatie uit te wisselen voor  basiswerkers in kader van GBO en stappen ondernemen om deze te installeren.

Opdracht voor Dilbeek

De Welzijnspunten in Dilbeek zijn ontstaan vanuit het idee ‘sociaal huis’ en zijn gericht op de maximale toegankelijkheid van de aangeboden dienst- en hulpverlening. De Welzijnspunten richten zich specifiek tot burgers die niet weten waar ze met een bepaalde vraag over welzijn terecht kunnen. Ze zijn er voor elke burger, maar zijn ook gericht op kwetsbare groepen.

Dilbeek Welzijn is georganiseerd volgens de principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO). De organisatie en bemanning van de Welzijnspunten zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van de verschillende teams van Welzijn.

Dilbeek Welzijn wil graag inzetten op de inbedding van het GBO in de werking van de Welzijnspunten en op een aantal ondersteunende projecten gelinkt aan de Welzijnspunten. Als projectmedewerker ondersteun je de verschillende teams in de realisatie hiervan. Je gaat aan de slag met een projectgroep met afgevaardigden van deze teams.

Concreten opdrachten voor de regie van de welzijnspunten in Dilbeek

 • Leiden van de projectgroep Welzijnspunten
 • Verdere stappen zetten in de uitbouw van de Welzijnspunten samen met de verschillende teams van Welzijn
 • Implementatie van het GBO-project in de Welzijnspunten
 • Opvolging van ondersteunende projecten gelinkt aan de Welzijnspunten (bijvoorbeeld softwarepakket van Welzijn, externe communicatie dienstverlening welzijnspunten)

Profiel

 • Je kan goed plannen en coördineren.

 • Je hebt een goede kennis van de sociale kaart.
 • Je bent een vlotte netwerker en kan mensen samenbrengen en stimuleren om samen te werken.
 • Je bent communicatief, respectvol en integer in de samenwerking met anderen.
 • Je bent positief en dynamisch.
 • Je bent flexibel.
 • Je hebt voeling met de principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie.

Voorwaarden

 • Je bezit een diploma van bachelor of master
 • Je hebt affiniteit met of duidelijke interesse voor toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening
 • Je bezit een rijbewijs categorie B
 • Je voldoet aan de algemene toelatings-en wervingsvoorwaarden
 • Je slaagt in selectieproeven

Aanbod

 
 • Contract tot eind 2022
 • Verloning op niveau B1-B3 (maaltijdcheques, opleiding- en bijscholingsmogelijkheden, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en abonnement openbaar vervoer)
 • Aantrekkelijke verlofregeling
 • Alle relevante ervaring in de openbare- en privésector wordt meegerekend voor anciënniteit.
 • Je werkplek is Dilbeek voor de opdracht voor Dilbeek Welzijn en is voor de andere opdracht flexibel over de verschillende gemeenten van de eerstelijnszone Pajottenland (met als uitvalsbasis Dilbeek).

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 30.09.2020.

Bezorg volgende documenten op uiterlijk 30.09.2020 aan sollicitatie@ocmwdilbeek.be:

 • het bijgevoegde inschrijvingsformulier
 • een kopie van het vereiste diploma
 • een recent (niet ouder dan 3 maanden) uittreksel uit het strafregister (model 1)
 • indien je je bachelor-/masterstudies niet in het Nederlands hebt gedaan: een taalattest C1 (Huis van het Nederlands)

De datum van verzending van het e-mailbericht geldt als bewijs.

Heb je inhoudelijke vragen over de functie, neem dan contact op met Marrit Volckaert 02 451 69 59.  

Schriftelijke proef - thuisopdracht

06.10.2020 – 11.10.2020

Mondelinge proef

22.10.2020
Plaats: OCMW Dilbeek – Administratief Centrum, Itterbeeksebaan 210 – 1701 Itterbeek

1. Schriftelijke proef (60 punten)

De schriftelijke proef betreft een thuisopdracht. Deze wordt verstuurd op 06.10.2020 en dient ten laatste te worden ingediend op 11.10.2020.

2. Mondeling proef (40 punten)

Enkel de kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke proef, zullen worden uitgenodigd voor deelname aan de mondelinge proef.

De geslaagde kandidaten worden ten laatste 16.10.2020 op de hoogte gebracht van het tijdstip waarop ze worden verwacht voor de mondelinge proef. Deze proef vindt plaats op 22.10.2020.
Tijdens een gesprek met de kandidaten wordt o.a. gepeild naar de motivatie en interesse voor het werkterrein, werkervaring, capaciteiten en competenties nodig voor de functie,…

3. Te behalen resultaten

Om geslaagd te zijn, dien je op elke selectieproef apart ten minste 50% van de punten te behalen nl. op de schriftelijke proef en de mondeling proef.

Alleen kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke proef worden opgeroepen voor de mondelinge selectieproef. Geslaagde kandidaten die niet worden aangesteld, worden in een wervingsreserve opgenomen die 1 jaar geldig blijft.  

 

Documenten