Percelen langs de Koeivijverstraat en Hof ter Mullenstraat worden Mullebos

Nieuws

Waarover gaat het?

Aan de Koeivijverstraat en de Hof Ter Mullenstraat komt een bos. Omdat we willen dat iedereen daar kan van genieten, horen we graag van jou wat je er graag zou zien.

In 2019 kreeg de gemeente de kans om enkele percelen aan te kopen die het potentieel hebben om een waardevolle ecologische bestemming te krijgen. Met de steun van Agentschap Natuur en Bos werden ze effectief aangekocht. De voorwaarde was dat er een bos zou ontwikkeld worden. Na twee jaar van administratieve romslomp gaan we echt aan het werk om dat bos te realiseren, aangevuld met andere mogelijkheden.

Een bos komt niet van dag 1 op dag 2. Daarom werd intussen niet stil gezeten en werd het grootste gedeelte van de perceel al bebost met inheems boomsoorten. Zo is er alvast 1 groeijaar gewonnen. In 2021 worden er subsidies aangevraagd voor de verdere inrichting van deze percelen (paden, zitgelegenheden,…). Dat doen we niet alleen, maar samen met jou, met een participatietraject. Burgers, omwonenden en geïnteresseerden zullen hun inbreng kunnen doen door middel van een enquête.

Wil je meedenken over de mooie toekomst van dit perceel? Vul dan hier de enquête in.

Hieronder vind je nog wat meer info over de percelen.

            

Ruimtelijke visie

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zijn de percelen onderdeel van het groene netwerk van het Breugelproject. Ze maken deel uit van de vallei van de Laarbeek en de Molenbeek. In dit valleigebied wisselen vochtige weilanden, KLE’s (houtkanten, populierenrijen, knotwilgen…) en moerassige elzenbosjes elkaar af langsheen het dorpensnoer van Schepdaal, sint-Gertrudis-Pede en Sint-Anna-Pede.

De gemeente heeft dit valleigebied als structureel bepalend geselecteerd. Het is een belangrijke groene as met landschappelijke, ecologische en agrarische potenties. Deze ruimtelijke kwaliteiten kunnen uitgespeeld worden in het recreatief netwerk. Daarnaast dient er ook een herwaardering en versterking te gebeuren van de natuurwaarden in de beekvalleien zodat dit leidt naar een beter waterbergend vermogen van de waterlopen. De natuurfuncties en waterbeheerfuncties worden op elkaar afgestemd. Voldoende ruimte voor water betekent ook dat de waterlopen er spontaan mogen meanderen en dat er voldoende ruimte is voor goed ontwikkelde oeverstroken.

In het BPA Koeivijver (2004) worden de percelen van deze aanvraag bestemd als zone voor natuurlijke waterberging in combinatie met natuurontwikkeling.

Het gebied moet aldus dienst doen als wateropvangbekken wanneer de waterstand op de Neerpedebeek ter hoogte van de Koeivijverstraat te hoog wordt. De gedeelten die niet gebruikt worden voor de waterbeheersing dienen dan bv als natuurlijk bos met nat-droog gradiënt als buffer t.a.v. het omgevend landbouwgebruik.

 

Landschappelijke visie

De percelen op zich maken geen deel uit van een ankerplaats of relictzone. De Breugelvallei omvat wel delen van de ankerplaats ‘Sint-Anna-Pede’ en de relict onze ‘Brongebieden en bovenlopen in Noord-Pajottenland. Concreet worden hier algemene richtlijnen toegepast zoals het versterken van de structuurkenmerken van waterlopen en de beekbegeleidende vegetatie, het bufferen van storende bebouwing en bepaalde beboste delen openstellen voor recreatief medegebruik.

Tijdens de voorbereidingsfase van deze aanvraag werd dankzij het hoogteprofiel een leuke bijzonderheid ontdekt: een walgracht. Dit relict is vermoedelijk in verband te brengen zijn met de grens Land van Gaasbeek – Land van Edingen. Bij conflicten werd in de 13de eeuw een aarden heuvel aangelegd, omgeven voor een gracht. Daarop werd veelal een torenvormig houten gebouw opgetrokken. Vermoedelijk is deze motte nooit uitgegroeid tot een versteende burcht waardoor enkel nog de heuvel resteert.  

Natuurvisie

De biologische waardering van de percelen geeft een gemengd beeld. Het gekapte valleibos wordt als biologisch zeer waardevol beschouwd terwijl het gekapte populierenbestand met de walgracht eerder waardevol is. Het hooiland is een soortenarm grasland en biologisch minder waardevol. Het overgebleven populierenbos is waardevol. Ondertussen is de kapvlakte (se) ten tijde van de kartering geëvolueerd naar een waardevol nat valleibos. In het bos op de helling staan oude en ferme kapstoven (voornamelijk hazelaar). De percelen zijn niet gelegen binnen een habitatrichtlijngebied en maken geen deel uit van het Vlaams ecologisch netwerk. 

Deze smalle valleistrook maakt deel uit van de Valleien van de Laarbeek en de Molenbeek. Samen met het westelijk gelegen Ijsbos en het natuurgebied rond het Sint-Annakasteel vormen deze percelen een waardevol kwalitatief natuur- en valleinetwerk.

Concept inrichting (eerste ideeën, worden herwerkt na participatietraject):

Er werd nog geen totale inrichtingsvisie of compleet plan voor deze site opgemaakt. Dit zal gebeuren binnen de subsidieaanvraag voor de inrichting.

De invulling van het terrein kadert binnen een de visie van de gemeente:

 • Noordelijkste deel recreatief bos
 • Zuidelijk deel meer belang hechten aan biodiversiteit en natuur
 • Educatie en speelelementen (samenwerking Neerhof)
 • Motte is het onthaalpunt, anderen kunnen nog bepaald worden
 • Enkel zachte recreatie: wandelen, maar bv geen fit-o-meter
 • Gracht zeker behouden en een eventuele natuurlijke oeverinrichting met verbreding van de oevers.

   

   

Doel van participatie

 • Info-promo
 • Betrokkenheid
 • Bewustmaken
 • Open-mind
 • Draagvlak creëren

Reeds aangeplant