Parkeerkaart voor personen met een handicap

Wat

Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Deze parkeerkaart geeft u het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zone. Deze parkeerplaatsen zijn vaak vlakbij belangrijke bestemmingen gelegen, zoals aan de ingang van een gebouw of in het stadscentrum.

Organisatie Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Directie-Generaal Personen met een handicap
Cel parkeerkaarten, attesten
Adres Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel
Tel 0800 987 99 (gratis nummer)

Website

http://handicap.fgov.be/

E-mail

http://forms.handicap.fgov.be/nl?categ=help&subcateg=contact

 

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een parkeerkaart voor personen met een handicap als:

 • u minstens 2 punten scoort voor het onderdeel ‘verplaatsingen’ (ook voor kinderen)
 • uw gezondheidstoestand aanleiding geeft tot een verminderde graad van zelfredzaamheid met minstens 12 punten
 • u toelating hebt van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds of van de Vlaamse Sociale Bescherming om een mobiliteitshulpmiddel aan te kopen dat in deze lijst staat
 • u getroffen bent door een blijvende invaliditeit van minstens 80%
 • u een blijvende invaliditeit van minstens 50% hebt die rechtstreeks toe te schrijven is aan de benen
 • uw beide armen volledig verlamd of geamputeerd zijn
 • u oorlogsinvalide bent met minstens 50% oorlogsinvaliditeit.

Procedure

Via de website van de Directie-generaal Personen met een handicap kunt u de parkeerkaart aanvragen.

Tenzij het anders vermeld is op de parkeerkaart, blijft deze kaart onbeperkt geldig. Het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Ze mag alleen worden gebruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt. Als uw kaart beschadigd is, stuur ze dan naar ons op zodra u de nieuwe kaart heeft ontvangen. Ook bij overlijden moet de parkeerkaart naar ons teruggestuurd worden.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart

Bedrag

De parkeerkaart is gratis, van onbepaalde duur voor personen met een erkende blijvende invalideit en geeft recht op:

 • parkeren op plaatsen uitsluitend voorbehouden aan personen met een handicap (aangeduid door een blauw teken dat een persoon met een handicap in rolstoel voorstelt)
 • onbeperkt parkeren op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is (blauwe zone)
 • gratis parkeren op plaatsen waar de parkeertijd door een parkeermeter is beperkt, in gemeenten die het toestaan

 

Belangrijk :
Deze rechten gelden alleen op het Belgische grondgebied. In andere landen van de Europese Unie geeft de kaart recht op de parkeervoorzieningen toegestaan door dat land. De kaart is strikt persoonlijk. Ze kan dus maar worden gebruikt wanneer de houder van de kaart door het geparkeerde voertuig wordt vervoerd of wanneer de houder het voertuig zelf bestuurt.

Regelgeving

U kunt deze kaart rechtstreeks aanvragen bij de Directie-generaal Personen met een handicap of bij de gemeente waar de persoon met een handicap is ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister.

Opgelet: indien u nog niet erkend bent als invalide of als persoon met een handicap dan kunt u uw aanvraag enkel indienen via het team volwassenwelzijn Itterbeek. U vindt de contactgegevens hiernaast.