Gemeentelijke verordening ‘Kwaliteitsvol Wonen’ van kracht sinds 1 januari

Op 1 januari 2022 ging de gemeentelijke verordening ‘Kwaliteitsvol Wonen’ van kracht. Deze nieuwe verordening is het tweede instrument van het Dilbeekse Bouwkompas.

Met dit kompas – uitgewerkt tijdens de bouwpauze van juli 2020 tot en met december 2021 - maakt het Dilbeekse bestuur werk van een duidelijke ruimtelijke visie voor de Dilbeekse toekomst en wordt het voor iedereen duidelijk wat waar mag gebouwd worden en onder welke voorwaarden. Dilbeek stippelt hiermee een koers uit om de komende jaren werk te maken van enerzijds bruisende, aangename dorpskernen en anderzijds open ruimte en groen.

4 onderdelen van het Bouwkompas

Het Bouwkompas bestaat uit vier onderdelen: (1) de Bouwbelasting, (2) de verordening ‘Kwaliteitsvol Wonen’, (3) het Woonomgevingsplan als beleidsmatig gewenste ontwikkeling en (4) de verordening Projectlast.

De Bouwbelasting – het eerste onderdeel van het kompas - is reeds een jaar in voege sinds 1 januari 2021.

De verordening ‘Kwaliteitsvol Wonen’ – goedgekeurd op de gemeenteraad van 21 december 2021 - is het tweede onderdeel van het Bouwkompas dat van kracht gaat. Alle omgevingsvergunningsaanvragen die vanaf 1 januari 2022 ingediend worden, worden bij de beoordeling ook getoetst aan deze nieuwe verordening. 

Respect voor ruimtelijke draagkracht

Het doel van deze verordening is om de druk van vooral meergezinswoningen op de gemeente te beperken. De wildgroei aan meergezinswoningen legt een hypotheek op de ruimtelijke draagkracht, heeft een impact op het watervraagstuk, alsook op het evenwicht binnen het gemeentelijk grondgebied. Bovendien vormt het een bedreiging voor het landelijke karakter van de gemeente en doet het de verstedelijking toenemen.

De verordening heeft als doel de verschijningsvorm of beeldkwaliteit van gebouwen te garanderen, in het bijzonder voor meergezinswoningen en in mindere mate voor de eengezinswoningen.

Respect voor de ruimtelijke draagkracht, zowel in de woonkernen als daarbuiten, betekent dat met diverse invalshoeken rekening wordt gehouden zoals:

 

  • Ruimtelijke inpassing: Hoe sluit de bebouwing aan op de omringende bebouwing met eventuele erfgoedwaarde? Welke invloed heeft dit op het straatbeeld? ….

 

  • Mobiliteitsaspecten: Wat is de impact op de verkeersveiligheid? Wat is de invloed op de parkeerproblematiek? …

 

  • Sociale aspecten: Hoe beïnvloedt het gebouw de beleving in de omgeving? Zijn er voldoende groenvoorzieningen en buitenruimten? …

 

  • ….

Basiskwaliteit voor één- en meergezinswoningen

Naast het aspect van de ruimtelijke draagkracht wenst de gemeente ook een basiskwaliteit voor alle nieuwe wooneenheden en grondige renovaties van bestaande woningen na te streven. Dit zowel voor eengezinswoningen als meergezinswoningen. Enkele voorbeelden:

  • zo bepaalt de verordening dat er voor meergezinswoningen een voldoende grote buitenruimte moet zijn,
  • de verordening legt een maximaal verhardingspercentage op voor één-en meergezinswoningen
  • ,…

Tot hiertoe bestond er geen algemeen kader om dergelijke stedenbouwkundige aanvragen te evalueren. Daarom drong een duidelijk juridisch kader voor omgevingsvergunningsaanvragen voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van woningen zich op. Zeker inzake woonkwaliteit is het zeer moeilijk om zonder een stedenbouwkundige verordening voorwaarden aan de bouwheer op te leggen. Zo kunnen we de kwaliteit van wonen en leven in al zijn aspecten garanderen en bewaken door het vastleggen van randvoorwaarden en normen.

Later dit jaar

De twee laatste instrumenten van het Bouwkompas, namelijk het Woonomgevingsplan en de verordening Projectlast, zitten in een laatste fase en worden binnenkort afgerond en bekendgemaakt.

Samen met de Bouwbelasting en de verordening ‘Kwaliteitsvol wonen’ vormen deze vier instrumenten het Bouwkompas en dienen deze samen gelezen te worden bij het beoordelen van de ingediende omgevingsvergunningsaanvragen.

Documenten