Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap

Wat

Mensen met een handicap hebben vaak extra kosten om zichzelf te kunnen behelpen. Een integratietegemoetkoming helpt u deze extra kosten te dragen. De organisatie die de aanvragen behandelt is de FOD Sociale Zekerheid.

Organisatie Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een handicap
Adres

Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 (bus 150)
1000 Brussel

Tel 0800 987 99 (gratis nummer)
Website DG Personen met een handicap - website
E-mail

HandiN@minsoc.fed.be

U kan ondersteuning aanvragen bij het indienen van "de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap" bij team volwassenwelzijn Itterbeek.

Voorwaarden

 • u bent ouder dan 21 en jonger dan 65 jaar
 • u hebt bijkomende kosten om u in het maatschappelijk leven in te passen door een vermindering van de zelfredzaamheid,
 • u bent ingeschreven in het bevolkingsregister
  uitzondering: onderdanen van de Europese Unie, vluchtelingen, staatlozen of onderdanen van een aantal landen waarmee een overeenkomst is afgesloten
 • u verblijft permanent in België
  uitzondering: een verblijf in het buitenland van maximum 90 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan
 • bij de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met uw inkomen en het inkomen van uw partner

Procedure

 • U dient uw aanvraag in bij Team volwassenwelzijn Itterbeek
 • Er wordt een administratief onderzoek gedaan naar uw inkomsten en gezinssituatie. Het centrum voor medische expertise beoordeelt uw handicap.
 • Als u recht heeft op de tegemoetkoming, dan ontvangt u deze vanaf de maand volgend op de beslissing.

Wat meebrengen

 • identiteitskaart (volmacht indien u zich laat vertegenwoordigen)
 • kopie van de laatste berekening van de personenbelastingen van de aanvrager en zijn/haar partner
 • bankrekeningnummer

Bedrag

Financieel voordeel

De hoogte van het bedrag dat u jaarlijks ontvangt, hangt af van uw gezinssamenstelling, het belastbaar inkomen van uw gezin en de impact van uw handicap op uw dagelijks leven.