Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap

Wat

Mensen met een handicap kunnen niet altijd een voldoende inkomen verwerven. Zij hebben recht op een minimuminkomen, de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT). Het bedrag hangt af van de gezinssituatie. De organisatie die de aanvragen behandelt is de FOD Sociale Zekerheid.

Organisatie

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een handicap

Adres Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 (bus 150)
1000 Brussel
Tel 0800 987 99 (gratis nummer)
Website DG Personen met een handicap - website
E-mail HandiN@minsoc.fed.be

U kan de tegemoetkoming aanvragen bij het Team Volwassenen Welzijn Itterbeek, die u ondersteuning aanbiedt bij het indienen van uw aanvraag bij de FOD Sociale Zekerheid.

Voorwaarden

 • voor wie ouder is dan 21 en jonger dan 65 jaar
 • wegens een handicap niet meer in staat zijn meer dan een derde te verdienen van wat een gezonde persoon, door uitoefening van een beroep, op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen
 • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister
  Uitzondering: als men niet is ingeschreven in het bevolkinsregister kunnen sommige personen toch een aanvraag indienen: onderdanen van de Europese Unie, vluchtelingen, staatlozen of onderdanen van een aantal landen waarmee een overeenkomst is afgesloten.
 • permanent in België verblijven
  Een verblijf in het buitenland van maximum 90 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan.
 • bij de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met het inkomen van de aanvrager en van zijn/haar partner.

Procedure

 • u vraagt de tegemoetkoming aan bij team Volwassenen Welzijn Itterbeek
 • u kunt zich laten vertegenwoordigen door een persoon die u volmacht geeft
 • uw aanvraag moet u indienen vóór u 65 jaar wordt

Wat meebrengen

 • identiteitskaart (volmacht indien u zich laat vertegenwoordigen)
 • bankrekeningnummer
 • gegevens van uw huisarts

Bedrag

Het bedrag dat u ontvangt, hangt af van uw gezinssituatie en de inkomsten van uw gezin.

Meer informatie omtrent de bedragen kan u vinden op de webiste van de FOD Sociale zekerheid:

https://handicap.belgium.be/nl/mijn-rechten/inkomensvervangende-tegemoet...