GECORO - Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening

Print

Opdracht

De GECORO streeft naar een ruimtelijke ordening die gericht is op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling ten behoeve van de huidige generatie, zonder de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. 

De GECORO vervult haar opdracht door adviezen te formuleren die haar op basis van het decreet worden gevraagd, of die zij uit zichzelf toevoegt. Het betreft onder andere (deze opsomming is niet limitatief):

  • de opvolging en advisering inzake de structuurplannen en de uitvoeringsplannen op de verschillende planningsniveaus (gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk). Zij bundelt en coördineert de reacties van het openbaar onderzoek en van de adviesronde over het ontwerp en geeft een gemotiveerd advies aan het orgaan dat het plan vaststelt op basis van al die gegevens.
  • de planologische attesten. Ook hier bundelt en coördineert zij de reacties van het openbaar onderzoek en van de adviesronde over het ontwerp en geeft een gemotiveerd advies.
  • stedenbouwkundige verordeningen

De GECORO kan op eigen initiatief binnen haar territoriale bevoegdheid adviseren, opmerkingen maken en voorstellen doen. Alle overheden die bevoegd zijn inzake ruimtelijke ordening, kunnen beslissen het advies van de GECORO in te winnen.

De GECORO vergadert minstens 6 keer per jaar.

Agenda