Financiële tussenkomst bij opname of verblijf in een woonzorgcentrum

Wat

Als u problemen hebt om uw verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, dan kan het OCMW tussenkomen in de financiële kosten.

Het OCMW kan, wanneer het bevoegd is (wet van 02.04.1965), een​ tussenkomst verlenen in de verblijfskosten van woonzorgcentra indien een bewoner of kandidaat  - bewoner over onvoldoende financiele middelen beschikt.

Het bedrag van deze tussenkomst is afhankelijk van de inkomsten van betrokkene en van de kosten van het woonzorgcentrum. Het OCMW komt tussen voor zover het levensnoodzakelijke kosten betreft, namelijk de ligdagprijs van het WZC, medicatie - en dokterskosten, persoonlijke was, mutualiteits - en zorgverzekeringsbijdragen. Daarnaast voorziet het OCMW een maandelijks gewaarborgd zakgeld (€ 93.25 sedert 1.07.16). 

Procedure

  • De maatschappelijk werker zal uw sociale en financiële situatie onderzoeken. U zal in de eerste plaats zo veel mogelijk uw eigen middelen moeten gebruiken om de kosten te betalen.
  • Als u kinderen hebt, onderzoekt de maatschappelijk werker ook de onderhoudsplicht.

Het OCMW is wettelijk verplicht om de onderhoudsplicht van echtgenoot en kinderen toe te passen ingeval er een tussenkomst verleend wordt. Het OCMW vordert terug van onderhoudsplichtige kinderen in de eerste graad, van zodra zij over een minimuminkomen beschikken. Bij gehuwde of wettelijk samenwonende kinderen wordt de onderhoudplicht op beide partners toegepast.

Er zijn afwijkingen mogelijk omwille van billijkheidsredenen, deze redenen zijn nergens beschreven maar betreffen een individuele beslissing van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Het maandelijks tekort bij een verblijf in een WZC wordt gedeeld door het aantal kinderen. Dit wordt het kindsdeel genoemd. Bij meerdere onderhoudsplichtigen in dezelfde graad mag het OCMW maximaal het kindsdeel terugvorderen. Dit is het bedrag van de tussenkomst gedeeld door het aantal kinderen.

Rekening houdende met het maximum van het kindsdeel wordt de bijdrage berekend aan de hand van de uniforme terugvorderingsschaal, deze baseert zich op het netto - belastbaar inkomen van de onderhoudsplichtige (en zijn partner) en op het aantal kinderen ten laste.

 

Wat meebrengen

  • een overzicht van het volledig gezinsinkomen
  • een overzicht van de spaargelden
  • een kopie van uw identiteitskaart.
  • ​een kopie van het aanslagbiljet van de personenbelasting