Een kijk op je wijk

Wat

De missie van Dilbeek bestaat er onder andere in een aangename, veilige en duurzame leefomgeving te bouwen en een creatieve zorgzame samenleving te vormen, waarbij men mensen wil verbinden, kansen geven en verantwoordelijkheid laten nemen.

Met het subsidiereglement  ‘een kijk op je wijk’ kunnen buurten of wijken de leefbaarheid verhogen en de sociale cohesie bevorderen. Men kan als inwoner(groep), wijkraad, straat- of feestcomité , en vereniging een subsidie aanvragen om activiteiten te organiseren en initiatieven te nemen waarbij zelfinitiatief en medebeheer centraal staan, met als resultaat een blije buurt met betrokken inwoners.

U vindt het aanvraagformulier als bijlage of u kan het bekomen via volwassenencampus@dilbeek.be.

Voorwaarden

Het aanvraagformulier is volledig ingevuld en gedocumenteerd waar het nodig is.

De actie voldoet aan volgende voorwaarden:

 • Per actie kan één subsidievraag worden ingediend.
 • De actie dient het doel van de subsidie.
 • De actie gaat uit vanuit de inwoners/gebruikers van de wijk.
 • De aanvrager betrekt de wijk actief bij de voorbereiding en uitvoering van de actie.
 • De actie vindt plaats op Dilbeeks grondgebied.
 • De actie staat open voor alle inwoners of gebruikers van de wijk, zonder onderscheid van leeftijd, geslacht, geaardheid, handicap, inkomen, levensbeschouwing, taal of afkomst.
 • De actie streeft tevens duurzaamheid na: mobiliteit, energieverbruik, materiaalverbruik, …
 • De actie is complementair aan de activiteiten van andere buurtinitiatieven zoals bvb wijkfeesten, …
 • De actie heeft geen politiek, religieus of commercieel karakter.

In het kader van de actie wordt als voertaal steeds het Nederlands gebruikt.

 

Procedure

De aanvragen worden twee maal per jaar behandeld. Het aanvraagformulier dat u als bijlage kan vinden, moet volledig ingevuld worden. De uiterste datum voor indiening is hetzij 28 februari, hetzij 30 juni.

Het aanvraagformulier bevat volgende informatie:

 • Omschrijving en eventueel de naam van de actie.
 • Motivering van de meerwaarde voor de wijk.
 • Timing van uitvoering.
 • Eventuele samenwerkingspartners.
 • Communicatieplan.
 • Begroting, waaruit de noodzaak van een subsidie blijkt.
 • Contactgegevens van de aanvrager en de contactpersoon.
 • Rekeningnummer.

De bevoegde dienst gaat de ontvankelijkheid van de aanvraag na en formuleert een gemotiveerd advies over de actie en de toe te wijzen subsidie.

Het Vast Bureau beslist, uiterlijk 8 weken na ontvangst van de aanvraag, principieel over de toekenning van de subsidie en het subsidiebedrag.

Een voorschot kan uitbetaald worden na een gemotiveerde aanvraag. De  aanvraag tot voorschot wordt in het aanvraagformulier opgenomen.

Uiterlijk één maand na de actie dient de aanvrager een verslag in, dat volgende elementen omvat:

 • een evaluatie van de actie op basis van een modelformulier, ter beschikking bij de bevoegde dienst.
 • een financieel overzicht van alle inkomsten en uitgaven, inclusief stavingsdocumenten.

De bevoegde dienst controleert het subsidiedossier en formuleert een gemotiveerd advies over de evaluatie van de actie en de definitieve toewijzing van de subsidie. Het Vast Bureau beslist definitief over de uitbetaling van de subsidie of het saldo bij uitbetaling van een voorschot.

Bedrag

De subsidie wordt toegekend binnen de grenzen van het daartoe voorziene bedrag op het budget van het OCMW. Indien dit bedrag ontoereikend is, beslist het Vast Bureau na advies van de bevoegde dienst over de subsidie.

De maximale subsidie per actie bedraagt € 2.500. De subsidie is niet hoger dan de gemaakte en aanvaarde kosten voor de actie.

De subsidie kan niet gecumuleerd worden met andere subsidies.

Als kosten worden in aanmerking genomen:

 • door de inwonersgroep zelf gerealiseerde uitgaven (subsidie wordt niet doorgegeven)
 • kosten die rechtstreeks betrekking hebben op de actie en die aantoonbaar nodig zijn voor de geslaagde uitvoering ervan
 • kosten voor aankoop van roerende goederen, mits deze na de actie permanent bestemd worden in functie van de wijk

Een eventuele toegangsprijs voor deelnemers is billijk en in verhouding met het doel van de actie en de gevraagde subsidie.

Documenten