De gemeentelijke huursubsidie

Wat

Via de gemeentelijke huursubsidie verleent de gemeente Dilbeek aan bepaalde inwoners een financiële tussenkomst in de huurprijs van de woning die men, in afwachting van de toewijzing van een sociale woning, huurt op de private markt.

Om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke huursubsidie, moet de woning die men momenteel huurt gelegen zijn in de gemeente Dilbeek en mag zij niet voorkomen op de lijst van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen.

Er bestaan nog verschillende financiële tussenkomsten voor huurders die het financieel moeilijker hebben:

De Vlaamse huursubsidie

Financiële tussenkomst in de huurwaarborg

 

Voorwaarden

U bent financieel behoeftig en inwoner van de gemeente waar u een huurtoelage aanvraagt.

De aanvrager moet aan volgende voorwaarden voldoen om als rechthebbende te worden beschouwd:

 • De aanvrager is ten minste drie jaar in de gemeente Dilbeek ingeschreven op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar gedurende dewelke de gemeentelijke huursubsidie wordt uitbetaald.
 • De aanvrager is gedurende minstens één jaar ingeschreven op de wachtlijst van de sociale huisvestingsmaatschappij Providentia of de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting.
 • Het totale netto belastbare gezinsinkomen is niet hoger dan:
  • het leefloon cat. 2 + 25% voor alleenstaanden zonder kinderen
  • het leefloon cat. 3 + 25% voor alleenstaanden met één kind ten laste (eenoudergezin)
  • 2 x het leefloon cat. 1 + 25% voor echtparen/samenwonenden zonder kinderen ten laste

De inkomensgrenzen worden verhoogd met € 1.500,00 per persoon ten laste. Wanneer het kinderen ten laste betreft, worden die kinderen meegeteld die recht geven op kinderbijslag.

 • De aanvrager of diens andere gezinsleden mogen geen woning in volle eigendom of vruchtgebruik hebben of een recht op bewoning genieten.

Voor iedere gehandicapte persoon (min. 66%) die deel uitmaakt van het gezin, wordt een extra persoon ten laste gerekend. De handicap dient bewezen te worden door voorlegging van een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Kruidtuinlaan 50 bus 1 te 1000 Brussel of een attest van het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeit afgeleverd door de mutualiteit.

Er wordt rekening gehouden met het netto belastbaar inkomen van alle personen die op het adres van de aanvrager gedomicilieerd zijn.

De huursubsidie zal aan de rechthebbende toegekend worden, nadat alle personen die op het adres van de aanvrager gedomicilieerd zijn het aanslagbiljet der personenbelasting met betrekking tot het derde jaar voorafgaand aan het jaar van de toekenning hebben voorgelegd. De totale som van alle netto belastbare inkomsten mag de toegelaten inkomensgrenzen niet overschrijden.

Gerechtigden op het leefloon moeten een attest voorleggen van het O.C.M.W. waaruit blijkt dat zij tijdens het jaar voorafgaand aan het jaar gedurende dewelke de gemeentelijke huursubsidie wordt uitbetaald, een leefloon genoten hebben.

Op vraag van de aanvrager kan er, indien de inkomenssituatie gewijzigd is sinds het referentiejaar, een afwijking gevraagd worden van de algemene regels mits voorlegging van de nodige bewijsstukken.

Procedure

Er zijn vier uiterste data voorzien voor het indienen van de aanvraag van de gemeentelijke huursubsidie: de aanvraag kan ingediend worden vóór 1 januari, 1 april, 1 juli  of 1 oktober van het jaar van de aanvraag. Eens de aanvraag is ingediend, geldt deze voor de resterende periode van het betreffende jaar.

Wat meebrengen

Huurcontract

 1. Fotokopie  van het aanslagbiljet der directe belastingen van alle personen die op het adres van de aanvrager gedomicilieerd zijn, met betrekking tot het derde jaar voorafgaand aan het jaar van de toekenning.                                                
 2. OFWEL een attest van het O.C.M.W. waaruit blijkt dat men tijdens het jaar voorafgaand aan de aanvraag een leefloon genoten heeft.
 3. Fotokopie  van de huurovereenkomst opgemaakt tussen de aanvrager en de verhuurder.

Bedrag

De gemeentelijke huursubsidie bedraagt € 59,00 per maand.

Voor de toekenning van de huursubsidie wordt enkel rekening gehouden met volle maanden. De huursubsidie wordt toegekend vanaf het eerste kwartaal volgend op de aanvraag en zal per kwartaal uitbetaald worden.

Regelgeving

U contacteert de sociale dienst van het OCMW van de gemeente waar u woont.

De aanvragen worden onderzocht door de gemeentelijke stroom Welzijn (Team Volwassenwelzijn Itterbeek) die eveneens belast is met de opvolging en controle van de dossiers.

Volgende attesten worden opgevraagd bij de bevoegde instanties:

 • uittreksel uit het bevolkingsregister “samenstelling gezin”;
 • bewijs van woonst met historiek;
 • attest waaruit blijkt dat de aanvrager of zijn/haar aangestelde gedurende minstens één jaar ingeschreven is op de wachtlijst van SHM Providentia of de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting.

Verder wordt ook nagegaan of de woning niet voorkomt op de lijst van ongeschikte en onbewoonbare woningen en dat de aanvrager niet over eigendom beschikt.

Men verliest het recht op de gemeentelijke huursubsidie wanneer men een sociale woning toegewezen krijgt. De huursubsidie wordt eveneens stopgezet indien men een toegewezen sociale woning weigert.

De aanvrager is gehouden het college van burgemeester en schepenen onmiddellijk in te lichten omtrent wijzigingen die een invloed hebben op de toekenning van de gemeentelijke huursubsidie. Bij niet-naleving van de omschreven voorwaarden zal het Gemeentebestuur overgaan tot schorsing en/of terugvordering van de ten onrechte toegekende subsidie. Het Gemeentebestuur kan dienaangaande alle nodige controlemaatregelen treffen. 

Documenten