Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)

De Gecoro adviseert het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad over het ruimtelijk beleid van de gemeente.

 • Samenstelling van de gecoro
 • Opdracht van de gecoro
 • Huishoudelijk reglement
 • Agenda & verslagen

De Gecoro wordt bij het begin van iedere nieuwe legislatuur opnieuw samengesteld.

Samenstelling

De gecoro bestaat, naast de voorzitter die door het college wordt voorgedragen en een deskundige ruimtelijke ordening is, uit …..leden en hun plaatsvervangers. De commissie bestaat uit:

 • Experten op vlak van ruimtelijke ordening
 • Vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen. Dit zijn de vertegenwoordigers van milieu- en natuurverenigingen, verenigingen van werkgevers of zelfstandigen, verenigingen van handelaars, verenigingen van landbouwers en verenigingen van werknemers.

Het is de gemeenteraad beslist over de samenstelling van de gecoro en benoemt de leden.

De gemeenteraad keurde op 27/5/2020 de samenstelling van de vernieuwde Gecoro goed. De Gecoro in Dilbeek is sindsdien als volgt samengesteld:

 • Voorzitter: Dirk Evenepoel
 • Ondervoorzitter: Ian Leonard
 • Deskundigen: Ellen Van Lierde, Gwendy Tielemans, Luc Vanlee, Ludo Leuwers, Sara Vermeulen, Thomas Blancke, Hugo Marissens, Martine Pitteljon, Aagje Van Cauwelaert, Evert Vervaet
 • Afgevaardigden maatschappelijke geledingen: Dirk Kerkhofs (milieu- en natuurverenigingen), Laurence Van Cutsem (afgevaardigde werkgevers & zelfstandigen), Willy Kempeneer (afgevaardigde handelaars/lokale economie), Johan Leemans (afgevaardigde landbouwers), Herwig Troost (afgevaardigde werknemers)
 • Plaatsvervangers: Thomas Valkeniers, Hendrik Appelmans, Chris Verhelst, Clark Pauwels, Guido Pauwels, Jos Rolies, Luc Hens, Luc Schellen, Marieke Leemans, Dirk Wellemans, Jovi Verheyen
 • Secretaris: Laurent Coppens

Opdracht

 • De opvolging en advisering inzake de ruimtelijke structuurplannen en de uitvoeringsplannen op de verschillende planningsniveaus (gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk). Zij bundelt en coördineert de reacties van het openbaar onderzoek en van de adviesronde over het ontwerp en geeft een gemotiveerd advies aan het orgaan dat het plan vaststelt op basis van al die gegevens.
 • de planologische attesten. Ook hier bundelt en coördineert zij de reacties van het openbaar onderzoek en van de adviesronde over het ontwerp en geeft een gemotiveerd advies.
 • stedenbouwkundige verordeningen
 • advies geven over (omgevings)vergunningsaanvragen en over alles wat te maken heeft met ruimtelijke ordening. Zowel op vraag van de gemeente als uit eigen beweging.

Huishoudelijk reglement

De Gecoro Dilbeek heeft haar eigen huishoudelijk reglement.

Het huishoudelijk reglement regelt de wijze van agenderen en uitnodigen, de manier waarop binnen de Gecoro informatie verspreid en opgevolgd wordt, hoe adviezen worden geformuleerd, hoe met minderheidsstandpunten wordt omgegaan, enzoverder. Het is een document dat de Gecoro zelf opstelt, met eenparigheid van stemmen goedkeurt en daarna aan de gemeenteraad voorlegt.

De GECORO vergadert minstens 6 keer per jaar.

Verslagen

2023

2022

2021

2020