Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)

Inschrijven voor politiek debat

Wat doet de Gecoro?
De Gecoro adviseert het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad over het ruimtelijk beleid van de gemeente. De Gecoro wordt bij het begin van iedere nieuwe legislatuur opnieuw samengesteld. 

Memorandum 2040

Actieve rol
De Gecoro wil actief participeren in het ruimtelijk beleid van Dilbeek. Daarom heeft deze commissie het afgelopen jaar werk gemaakt van het uitschrijven van een Memorandum 2040.

Hoe is de Gecoro te werk gegaan voor het Memorandum?
In het voorjaar van 2023 werden meerdere brainstormsessies georganiseerd onder de Gecoro-leden, enkele leden van de seniorenraad, alsook enkele leden van de oude adviesraad lokale economie.  Al deze ideeën werden vervolgens door een gemotiveerde redactieraad uitgeschreven.  Het resultaat mag er zijn … Het betreft een lijvige adviesnota met ideeën en visies die de Dilbeekse politiekers kan inspireren bij de opmaak van hun verkiezingsprogramma.

 Welke thema's komen er onder andere aan bod in het Memorandum?

 • De verstedelijkingsdruk van Brussel Hoofdstedelijk Gewest
 • De juiste woning op de juiste plaats binnen de gemeente
 • Betaalbaar wonen voor elke Dilbekenaar
 • Een modal shift in een mobiliteitsplan op maat van Dilbeek
 • De energietransitie verder integreren binnen het lokaal beleid
 • Een bruisende en leefbare gemeente op maat van de inwoners
 • Een groeiende bevolking binnen de beperkte ruimte van onze gemeente.

Kom langs op het politiek debat
Op donderdag 25 januari 2024 om19u wordt er een politiek debat georganiseerd over het ruimtelijk beleid in Dilbeek met alle Dilbeekse politieke partijen. Het debat gaat door in de theaterzaal van Dil’Arte en wordt geleid door politiek journalist Michaël Van Droogenbroeck. Je kan je inschrijven via deze link.

Samenstelling

De gecoro bestaat, naast de voorzitter die door het college wordt voorgedragen en een deskundige ruimtelijke ordening is, uit …..leden en hun plaatsvervangers. De commissie bestaat uit:

 • Experten op vlak van ruimtelijke ordening
 • Vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen. Dit zijn de vertegenwoordigers van milieu- en natuurverenigingen, verenigingen van werkgevers of zelfstandigen, verenigingen van handelaars, verenigingen van landbouwers en verenigingen van werknemers.

Het is de gemeenteraad beslist over de samenstelling van de gecoro en benoemt de leden.

De gemeenteraad keurde op 27/5/2020 de samenstelling van de vernieuwde Gecoro goed. De Gecoro in Dilbeek is sindsdien als volgt samengesteld:

 • Voorzitter: Dirk Evenepoel
 • Ondervoorzitter: Ian Leonard
 • Deskundigen: Ellen Van Lierde, Gwendy Tielemans, Luc Vanlee, Ludo Leuwers, Sara Vermeulen, Thomas Blancke, Hugo Marissens, Martine Pitteljon, Aagje Van Cauwelaert, Evert Vervaet
 • Afgevaardigden maatschappelijke geledingen: Dirk Kerkhofs (milieu- en natuurverenigingen), Laurence Van Cutsem (afgevaardigde werkgevers & zelfstandigen), Willy Kempeneer (afgevaardigde handelaars/lokale economie), Johan Leemans (afgevaardigde landbouwers), Herwig Troost (afgevaardigde werknemers)
 • Plaatsvervangers: Thomas Valkeniers, Hendrik Appelmans, Chris Verhelst, Clark Pauwels, Guido Pauwels, Jos Rolies, Luc Hens, Luc Schellen, Marieke Leemans, Dirk Wellemans, Jovi Verheyen
 • Secretaris: Laurent Coppens

Opdracht

 • De opvolging en advisering inzake de ruimtelijke structuurplannen en de uitvoeringsplannen op de verschillende planningsniveaus (gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk). Zij bundelt en coördineert de reacties van het openbaar onderzoek en van de adviesronde over het ontwerp en geeft een gemotiveerd advies aan het orgaan dat het plan vaststelt op basis van al die gegevens.
 • de planologische attesten. Ook hier bundelt en coördineert zij de reacties van het openbaar onderzoek en van de adviesronde over het ontwerp en geeft een gemotiveerd advies.
 • stedenbouwkundige verordeningen
 • advies geven over (omgevings)vergunningsaanvragen en over alles wat te maken heeft met ruimtelijke ordening. Zowel op vraag van de gemeente als uit eigen beweging.

Huishoudelijk reglement

De Gecoro Dilbeek heeft haar eigen huishoudelijk reglement.

Het huishoudelijk reglement regelt de wijze van agenderen en uitnodigen, de manier waarop binnen de Gecoro informatie verspreid en opgevolgd wordt, hoe adviezen worden geformuleerd, hoe met minderheidsstandpunten wordt omgegaan, enzoverder. Het is een document dat de Gecoro zelf opstelt, met eenparigheid van stemmen goedkeurt en daarna aan de gemeenteraad voorlegt.

De GECORO vergadert minstens 6 keer per jaar.

Verslagen

2023

2022

2021

2020