Bekendmakingen

Krachtens besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van het Vlaams onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 (Onteigeningsdecreet) heeft de Raad van Bestuur van De Werkvennootschap de onteigeningsplannen voorlopig vastgesteld voor de aanleg van een fietssnelweg F2 tussen Sint-Martens-Bodegem en station Groot-Bijgaarden.

In de onteigeningsplannen zijn de volle eigendommen opgenomen van de onroerende goederen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Dilbeek: 

 • 7e afd., gekend onder NIS-nummer 23074, sectie A, nr.  209A, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 232ca, zoals aangeduid als inname nummer 24 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan 
 • 7e afd., gekend onder NIS-nummer 23074, sectie A, nr. 210H, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 490ca, zoals aangeduid als inname nummer 26 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan 
 • 7e afd., gekend onder NIS-nummer 23074, sectie A, nr. 219B, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 93ca, zoals aangeduid als inname nummer 32a op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan
 • 7e afd., gekend onder NIS-nummer 23074, sectie A, nr. 215N, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 125ca, zoals aangeduid als inname nummer 38 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan
 • 7e afd., gekend onder NIS-nummer 23074, sectie A, nr. 218Y, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 107ca, zoals aangeduid als inname nummer 39 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan 
 • 7e afd., gekend onder NIS-nummer 23074, sectie A, nr. 340V, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 132ca, zoals aangeduid als inname nummer 40 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan 
 • 1e afd., gekend onder NIS-nummer 23016, sectie A, nr. 64D, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 526ca, zoals aangeduid als inname nummer 47a op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan 
 • 4e afd., gekend onder NIS-nummer 23026, sectie B, nr. 214P6, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 430ca, zoals aangeduid als inname 53a op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan 
 • 4e afd., gekend onder NIS-nummer 23026, sectie B, nr. 214G6, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 65ca, zoals aangeduid als inname 55 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan 
 • 4e afd., gekend onder NIS-nummer 23026, sectie B, nr. 89V10, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 130ca, zoals aangeduid als inname 57 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan
 • 4e afd., gekend onder NIS-nummer 23026, sectie B, nr. 91H7, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 88ca, zoals aangeduid als inname 58 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan
 • 4e afd., gekend onder NIS-nummer 23026, sectie B, nr. 91H6, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 34ca, zoals aangeduid als inname 62 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan
 • 4e afd., gekend onder NIS-nummer 23026, sectie B, nr. 91D6, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 43ca, zoals aangeduid als inname 66 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan
 • 4e afd., gekend onder NIS-nummer 23026, sectie B, nr. 116F21, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 93ca, zoals aangeduid als inname 74 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan
 • 4e afd., gekend onder NIS-nummer 23026, sectie B, nr. 116H19, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 7ca, zoals aangeduid als inname 75 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan
 • 4e afd., gekend onder NIS-nummer 23026, sectie B, nr. 116T9, met een totaal te onteigenen oppervlakte van 7ca, zoals aangeduid als inname 76 op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan

 

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 wordt dit onteigeningsplan aan een openbaar onderzoek onderworpen dat loopt van maandag 29 augustus tot donderdag 29 september.

Het dossier ligt ter inzage bij dienst Openbare Ruimte, De Heetveldlaan 4, 1e verdiep, 1700 Dilbeek. Het dossier inkijken kan enkel op afspraak via openbareruimte@dilbeek.be of 02/451 68 50 (op weekdagen van 9u tot 12u en van 14u tot 16u).

De documenten zijn eveneens digitaal te raadplegen onderaan deze webpagina en via de website van De Werkvennootschap (www.werkenaandering.be/f2vergunning).

Schriftelijke standpunten, opmerkingen en bezwaren kunnen tot uiterlijk donderdag 29 september ingediend worden via een aangetekend schrijven gericht aan De Werkvennootschap, Sint-Lazaruslaan 4-10 – 1210 Brussel, of gericht aan de gemeente Dilbeek, Dienst Openbare Ruimte, De Heetveldelaan 4, 1ste verdieping, 1700 Dilbeek.

Documenten van het voorlopig onteigeningsbesluit:

 

In opvolging van de afschaling van code oranje naar code geel (ANB) heeft gouverneur Jan Spooren een opheffingsbesluit rond vuur- en rookverbod genomen.

 • Goedgekeurd op 31 mei 2022
 • Gepubliceerd op 31 mei 2022

In opvolging van de opschaling naar code oranje omwille van de aanhoudende droogte heeft gouverneur Jan Spooren een besluit rond vuur- en rookverbod genomen.

 • Goedgekeurd op 12 mei 2022
 • Gepubliceerd op 13 mei 2022

Openbaar onderzoek van het ontwerp-PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) en het bijhorende plan-MER: van 19 april 2022 t.e.m. 17 juni 2022.

De Vlaamse overheid heeft een ontwerp-PAS opgesteld. Daarbij werd ook een ontwerp plan-milieueffectrapport (ontwerp-plan-MER) opgemaakt dat de effecten van de PAS op het leefmilieu onderzoekt.

De programmatische aanpak stikstof (PAS) heeft als centraal doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones aangewezen in toepassing van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) structureel en planmatig terug te dringen. De PAS moet tevens een toekomstgericht, werkbaar en rechtszeker kader bieden voor vergunning- en toestemmingverlening, rekening houdend met ecologische, sociale en economische randvoorwaarden.

De PAS baseert zich op een gebiedsgerichte analyse van de emissies en de depositie van stikstofoxiden en ammoniak. De PAS is opgevat als een omvattend realisatiegericht programma, met als belangrijkste onderdelen:

 • Brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen.
 • Een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H.
 • Kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die stikstofoxiden of ammoniak uitstoten.
 • Een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen.
 • Een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.

Met de PAS geeft de Vlaamse Regering zuurstof aan duurzame economische ontwikkeling, het leefmilieu en het ondernemerschap in Vlaanderen.
Er wordt van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerp-PAS en het bijhorende ontwerp-plan-MER.

U kunt het ontwerp-PAS, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 19 april 2022 online inkijken op www.omgeving.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-pas. Daar vindt u ook meer informatie over het openbaar onderzoek. Als u geen computer of internet hebt, kunt u na afspraak (te maken via 02/451.68.70 of via https://www.dilbeek.be/nl/block/wonen-en-ondernemen) langsgaan op het loket van de gemeentelijke dienst Wonen & Ondernemen (de Heetveldelaan 4 1700 Dilbeek). U kunt deze documenten ook op afspraak (digitaal) inkijken bij het Departement Omgeving in Brussel. U maakt hiervoor een afspraak via het nummer 02/553.75.86 of u stuurt een mail naar SIDO.omgeving@vlaanderen.be.

Van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022 kunt u uw opmerkingen of bezwaren via e-mail of brief indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Opmerkingen en bezwaren die te laat worden ingediend, worden niet behandeld.

Hoe een opmerking of bezwaar indienen?

 • Via e-mail
  • Vermeld minstens uw naam en adres.
  • Als u in bijlage documenten toevoegt in pdf-formaat, gelieve dit dan te doen met tekstherkenning (OCR).
  • Mail uw opmerking of bezwaar naar wonenenondernemen@Dilbeek.be
 • Per brief
  • Vermeld minstens uw naam en adres.
  • Verstuur uw brief naar volgend adres:
   College van burgemeester en schepenen
   Gemeenteplein 1
   1700 Dilbeek

Sinds de fusie van de gemeenten, zijn er in Groot-Dilbeek een aantal dubbele straatnamen. Dit is verwarrend voor bvb de postbedeling, maar houdt ook risico's in wanneer hulpdiensten niet onmiddellijk naar het juiste adres rijden. Op 22 juli 2019 heeft het college van burgemeester en schepenen de lijst van te wijzigen straatnamen goedgekeurd. Er werd ook principieel beslist om geen gemeentelijke tegemoetkoming te voorzien.

Op 17 mei 2021 heeft het college van burgemeester en schepenen kennisgenomen van het plan van aanpak inzake dubbele straatnamen. De gemeenteraadscommissie werd op 8 juni 2021 ingelicht omtrent voormeld plan van aanpak.

Aanvang van fase 1: nieuwe straatnaam voor de Oudstrijdersstraat in Schepdaal.

Er werden verschillende initiatieven genomen om de bewoners van de Oudstrijdersstraat in te lichten over de administratieve gevolgen van de straatnaamwijziging en te betrekken bij de keuze van een nieuwe straatnaam.

In samenspraak tussen bewoners en cultuurraad werd een top 3 samengesteld, met namen die gekozen werden in het kader van de plaatselijke geschiedenis, het kunst- en cultuurleven, de toponymie en de volkskunde

 1. Geuze Lambiekstraat: een streekbier uit de Zennevallei en vooral uit het Pajottenland
 2. Pajottenstraat: verwijzing naar het Pajottenland
 3. Overwinningstraat: gelinkt aan ‘Oudstrijdersstraat’

Tot en met 10 december hebben de bewoners via een online poll hun stem kunnen uitbrengen. ‘Pajottenstraat’ kreeg de meerderheid van de stemmen.

De gemeenteraad keurde principieel op 25 januari 2022 deze straatnaam goed.

Eventuele opmerkingen en bezwaren aangaande deze straatnaam dienen schriftelijk bij het gemeentebestuur te worden ingediend. Dit is mogelijk vanaf 31.01.2022 t.e.m. 01.03.2022.

De opmerkingen en bezwaren kunnen worden ingediend op volgende wijze:

Na dit openbaar onderzoek zal de definitieve goedkeuring van de straatnaam aan de gemeenteraad kunnen worden voorgelegd.

De officiële bekendmaking vind je hier.

Het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) voor de periode 2023 – 2027 voorzien in financiering ter ondersteuning van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Unie. De wettelijke basis hiervoor is Verordening (EU) 2021/2115. De opmaak van het Vlaams GLB Strategisch Plan wordt gecoördineerd door het Departement Landbouw en Visserij en zal inzetten op volgende Europese doelstellingen van het GLB: 

 1. zorgen voor een eerlijk inkomen voor landbouwers;
 2. het concurrentievermogen vergroten;
 3. de positie van de landbouwers in de waardeketen verbeteren;
 4. bijdragen tot matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering;
 5. zorgen voor het milieu;
 6. landschappen en de biodiversiteit beschermen;
 7. de generatiewissel bevorderen;
 8. het platteland vitaal houden;
 9. en de kwaliteit van onze voeding en onze gezondheid beschermen.

Voor het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) uitgevoerd worden. Daarin worden de effecten van het ontwerp GLB Strategisch Plan op het leefmilieu en de omgeving onderzocht.

Van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022 wordt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 georganiseerd in overeenstemming met artikel 4.2.11 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM). U vindt het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 vanaf 14 januari 2022 op de website van het Departement Landbouw en Visserij: www.vlaanderen.be/landbouw/GLB-plan-MER. U kan deze ook inkijken bij de dienst Wonen & Ondernemen van de gemeente Dilbeek (na afspraak, te nemen via https://www.dilbeek.be/nl/block/wonen-en-ondernemen).

Tot en met 14 maart 2022 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan het gemeentebestuur Dilbeek of aan de initiatiefnemers op onderstaand adres of e-mailadres.

Departement Landbouw en Visserij - Secretariaat-generaal
Plan-MER PL0272 – GLB
Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel
departement@lv.vlaanderen.be

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar omgevingvlaanderen.be/milieueffectrapportage of bellen naar het gratis nummer 1700.

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) voor de periode 2021 – 2027 voorziet in financiering ter ondersteuning van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) en het maritiem beleid van de Unie. De wettelijke basis hiervoor is Verordening (EU) 2021/1139. De opmaak van het Belgisch Programma werd gecoördineerd door het Departement Landbouw en Visserij. Het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma zal volgende prioriteiten van het EFMZVA na streven:

 1. Bevordering van duurzame visserij en het herstel en de instandhouding van aquatische biologische rijkdommen;
 2. Bevordering van duurzame aquacultuuractiviteiten en van ver werking en afzet van visserij- en aquacultuurproducten als bijdrage tot de voedselzekerheid in de Unie;
 3. De voorwaarden scheppen voor een duurzame blauwe economie in kust-, eiland- en binnenlandgebieden en bevordering van de ontwikkeling van visserij- en aquacultuurgemeenschappen.

Voor het Programma EFMZVA 2021 – 2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) uitgevoerd worden. Daarin worden de effecten van het ontwerp Programma op het leefmilieu en omgeving onderzocht.

Van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022 wordt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma EFMZVA 2021 – 2027 georganiseerd (artikel 4.2.11 van het DABM). Het ontwerp van plan-MER en het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Programma EFMZVA 2021 – 2027 zal vanaf 14 januari terug te vinden zijn via de website van het Departement Landbouw en Visserij: www.vlaanderen.be/visserij/EFMZVA-plan-MER. U kan deze ook inkijken bij de dienst Wonen & Ondernemen van de gemeente Dilbeek (na afspraak, te nemen via https://www.dilbeek.be/nl/block/wonen-en-ondernemen).

Tot en met 14 maart 2022 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan het gemeentebestuur Dilbeek of aan de initiatiefnemers op onderstaand adres of e-mailadres.

Departement Landbouw en Visserij - Dienst Visserij
Plan-MER 0269 – EFMZVA
Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel
departement@lv.vlaanderen.be

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar omgevingvlaanderen.be/milieueffectrapportage of bellen naar het gratis nummer 1700.

Het college van burgemeester en schepenen van Dilbeek heeft ter zitting van 8 november 2021 volgende lestijden vacant verklaard voor de gemeentelijke basisscholen:

Hier vind je de lopende inspraakperiodes voor Dilbeek wat betreft:

 • gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
 • voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
 • niet-Vlaamse procedures

Coronavirus - COVID-19