Bekendmakingen

De vervoerregio Vlaamse Rand heeft de afgelopen jaren werk gemaakt van de opmaak van een Regionaal Mobiliteitsplan. Dit plan werd door de lokale besturen, samen met de verschillende Vlaamse mobiliteitspartners (MOW, AWV, De Lijn, De Werkvennootschap, Vlaamse Waterweg) opgesteld. Ook andere partners werden betrokken, zowel op Vlaams als provinciaal niveau. Uiteraard werden de mobiliteitsdiensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest eveneens betrokken. Een nauwe en goede samenwerking met hen is van groot belang. Mobiliteit stopt ook niet aan gewestgrenzen.

Doel van ons Regionaal Mobiliteitsplan

Het Regionaal Mobiliteitsplan werkt naar een veilige en leefbare regio en dit via een beter mobiliteitsaanbod en een betere infrastructuur met aandacht voor voetgangers, fietsverbindingen en openbaar vervoer. Zo wordt onze mobiliteit duurzamer.

In tweede orde werken we ook op de pijlers Gedrag en Ruimte waar we vooral een duurzamere mobiliteit willen stimuleren.

Voor alle weggebruikers, zowel de fiets, de bus, de trein, de auto en de logistiek, werd een ideaal scenario uitgewerkt. Om dat scenario te realiseren, bevat het Regionaal Mobiliteitsplan 130 concrete acties die de komende jaren in de vervoerregio Vlaamse Rand zullen worden uitgerold.

Openbaar onderzoek

Het ontwerp RMP en ontwerp plan-MER liggen in openbaar onderzoek van 31 mei tot 29 juli 2023. Je kan deze documenten raadplegen via:

U kan ook terecht op een digitale infomarkt voor meer uitleg en toelichting via deze link

Of u kan ook langskomen op de fysieke infomarkt op woensdag 14 juni 2023 van 16u tot 19u in de Graaf de Ferraris, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel, lokaal 01.G.20, eerste verdieping.

Opmerkingen? 

Bezorg ze tot en met 29 juli 2023 : 

Voor het natuurgebied Ijsbos, op grondgebied van de gemeente Dilbeek werd door het agentschap voor Natuur en Bos een toegankelijkheidsregeling opgemaakt. Hierin wordt de toegankelijkheid voor bezoekers omschreven. Het dossier digitaal inkijken kan hier. 

Gedurende de periode van 10/05/2023 tot en met 10/06/2023 kunnen opmerkingen en/of bezwaren schriftelijk worden ingediend:

Via mail: johnny.cornelis@vlaanderen.be

Via post: Agentschap voor Natuur en Bos, Adviezen en Vergunningen, Vlaams-Brabant en Limburg, T.a.v. Johnny Cornelis, Diestsepoort 6 bus 75, 3000 Leuven

Op 31 maart 2023 stelde de Vlaamse Regering het ontwerp van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “Ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel (R0) – deel noord” voorlopig vast. De Vlaamse Regering engageert zich hiermee om bestemmingswijzigingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften door te voeren. In uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onderwerpt de Vlaamse Regering het ontwerpplan aan een openbaar onderzoek. Dit openbaar onderzoek loopt van 2 mei 2023 tot en met 30 juni 2023.

Het ontwerp ligt tijdens het openbaar onderzoek ter inzage bij de gemeente Dilbeek, dienst Wonen & Ondernemen (de Heetveldelaan 4 - 1700 Dilbeek) en bij de Afdeling Gebiedsontwikkeling Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel). Het ontwerp is ook te raadplegen via: https://grups.omgeving.vlaanderen.be/r/R0deelnoord.

Adviezen, opmerkingen en bezwaren kunnen uiterlijk op 30 juni 2023 per aangetekende brief worden toegezonden aan de Vlaamse Regering, p/a Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel) of worden afgegeven tegen ontvangstbewijs of digitaal kenbaar gemaakt via de website www.omgeving.vlaanderen.be. De bezwaren en opmerkingen kunnen ook tot 30 juni 2023 bij de gemeente, dienst Wonen & Ondernemen (de Heetveldelaan 4, 1700 Dilbeek) worden afgegeven tegen ontvangstbewijs.

Om het ontwerp te komen raadplegen bij de dienst Wonen & Ondernemen of om er een bezwaar of opmerking tegen ontvangstbewijs te komen afgeven, dient steeds op voorhand een afspraak te worden gemaakt. Dit kan via de website of telefonisch via het nummer 02/451.68.70.

In zitting van 28 maart 2023 heeft de gemeenteraad het ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Stationsomgeving voorlopig vastgesteld. Het college van burgemeester en schepenen van Dilbeek organiseert voor de definitieve vaststelling een openbaar onderzoek dat loopt van 11 april 2023 tot en met 9 juni 2023.

Het ontwerp RUP is tijdens het openbaar onderzoek te raadplegen op de website van de gemeente Dilbeek (www.dilbeek.be/nl/ruimtelijke-uitvoeringsplannen-rup) en ligt ter inzage bij de dienst Wonen & Ondernemen, met als adres de Heetveldelaan 4 - 1700 Dilbeek.

Eventuele bezwaren of opmerkingen kunnen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek digitaal of analoog worden bezorgd aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). Dit kan via e-mail op wonenenondernemen@dilbeek.be, via afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis (meer bepaald aan het loket van de dienst Wonen & Ondernemen) of aangetekend per post gericht aan de GECORO, Gemeenteplein 1, 1700 Dilbeek.

Om het ontwerp RUP te komen raadplegen bij de dienst Wonen & Ondernemen of om er een bezwaar of opmerking tegen ontvangstbewijs te komen afgeven, dient steeds op voorhand een afspraak te worden gemaakt. Dit kan via de website https://www.dilbeek.be/nl/block/wonen-en-ondernemen of telefonisch via het nummer 02/451.68.70.

Onteigeningsbesluit fietssnelweg F2

Hier vind je de lopende inspraakperiodes voor Dilbeek wat betreft:

  • gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
  • voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
  • niet-Vlaamse procedures