Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Print

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn. Deze raad is samengesteld uit elf raadsleden, die na de gemeenteraadsverkiezingen, door de gemeenteraad worden verkozen.

De leden van de OCMW-raad kiezen vervolgens een voorzitter.

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert in principe eenmaal per maand. Deze vergaderingen zijn openbaar, behalve wanneer agendapunten worden besproken die over personen gaan (d.i. het "besloten" gedeelte van de vergadering).

Tot de bevoegdheid van de raad behoren o.a. belangrijke beleidsbeslissingen zoals meerjarenplanning, vaststelling van het jaarlijks budget, personeelsformaties, aanwerving van personeel, bouwprojecten, toewijzing van overheidsopdrachten, enz…
 

Samenstelling

Agenda

Regelgeving voor het bestuur